- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αγιοι Ανάργυροι — Καματερό: Αναβλήθηκε η συζήτηση για τη λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού του δήμου 

Μετά από κινη­το­ποί­η­ση, που έγι­νε το από­γευ­μα της Τετάρ­της, του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων του δήμου, του Συν­δι­κά­του ΟΤΑ Αττι­κής και του Συλ­λό­γου Γυναι­κών Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων — Καμα­τε­ρού, ανα­βλή­θη­κε για δεύ­τε­ρη φορά η συνε­δρί­α­ση της Οικο­νο­μι­κής Επι­τρο­πής του δήμου για τη λει­τουρ­γία Ανα­πτυ­ξια­κού Οργα­νι­σμού στο δήμο. Για περισ­σό­τε­ρα εδώ Βρεί­τε μας και στη… 
Δια­βά­στε περισσότερα…

Επικαιρότητα — Πολιτική — Οικονομία 

Τελευταία Νέα 

Πολιτική 

- Δια­φή­μι­ση -

Περιφέρεια Αττικής 

Πάρκα τσέπης” στην Αθήνα 

«Τα “Pocket Parks” είναι μια επι­τυ­χη­μέ­νη διε­θνής πρα­κτι­κή που εσχά­τως υιο­θέ­τη­σε και ο δήμος της Αθή­νας. Δεδομένης… 

Ένα παλατάκι στη Δυτική Αθήνα 

Πόσες και πόσες φορές δεν έχου­με περά­σει από το παλα­τά­κι Χαϊ­δα­ρί­ου φεύ­γο­ντας δυτι­κά ή δεν έχου­με δώσει εκεί κάποιο… 

Αθήνα & Γειτονιές 

- Δια­φή­μι­ση -

Πειραιάς & Γειτονιές 

Περιστέρι & Γειτονιές 

Ανθούπολη Περιστερίου 

του Στέρ­τσου Χαρά­λα­μπου Το Μετρό πήρε μακριά το παρελ­θόν μιας περιο­χής που η ιστο­ρία της ανα­τέ­μνει όλες τις… 

- Δια­φή­μι­ση -

Πολιτισμός 

Νίκος Φυλακτός 

της Λίλας Σού­ση Υπάρ­χουν σημα­ντι­κοί άνθρω­ποι σε πολ­λούς χώρους δημιουρ­γί­ας με πολύ μεγά­λο έργο και προσπάθεια… 
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μουσείο 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγμή

Γεύσεις 

Katsu Sando 

Οι Ιάπω­νες πιστεύ­ουν ότι γεν­νή­θη­κε στο Τόκιο κι έχουν τη δική τους εκδο­χή γι αυτό. Δεν το πιστεύ­ουν μόνο αλλά και… 

Άποψη 

Η ενσάρκωση του λόγου 

του Βασί­λη Τακτι­κού Στο ανα­στά­σι­μο μήνυ­μα κεντρι­κή θέση έχει το Ευαγ­γέ­λιο του Ιωάν­νη το οποίο ως… 

Καιρός 

Υγεία 

Επίταξη γιατρών στην Αττική 

Αρχι­σε η επί­τα­ξη ιδιω­τών για­τρών ‑παθο­λό­γων, πνευ­μο­νο­λό­γων και γενι­κών για­τρών- στην Αττι­κή. Για περισ­σό­τε­ρα εδώ…