Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ για το χαστούκι αστυνομικού σε ανήλικο: Δεν ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές

«Ως φυσι­κή ηγε­σία, αλλά και η πολι­τι­κή ηγε­σία, είμα­στε αντί­θε­τοι σε τέτοιες συμπε­ρι­φο­ρές. Η αντί­δρα­σή μας ήταν άμε­ση. Τέτοιες συμπε­ρι­φο­ρές είναι πλή­ρως κατα­δι­κα­στέ­ες και δεν μπο­ρού­με να τις ανε­χτού­με.» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, σχο­λιά­ζο­ντας το βίντεο με τη βιαιο­πρα­γία του αστυ­νο­μι­κού σε βάρος του ανή­λι­κου. Ο κ. Καρα­μα­λά­κης επα­νέ­λα­βε ότι σε βάρος του…
Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα…

Κουκάκι — Μακρυγιάννη

Τελευταία Νέα

Πολιτική

- Advertisement -

- Advertisement -

Μου­σείο

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή

Καιρός