Διφθερίτιδα «έδειξαν» τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον 8χρονο που πέθανε στο «Παίδων»

Η καλ­λιέρ­γεια για τον μικρο­ορ­γα­νι­σμό της διφθε­ρί­τι­δας (Corynebacterium diphtheriae) σε βρογ­χι­κές εκκρί­σεις ήταν θετι­κή. Πρό­κει­ται για τοξι­νο­γό­νο στέ­λε­χος με έκφρα­ση της τοξί­νης της διφθε­ρί­τι­δας. Ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας με αφορ­μή αυτό το σπο­ρα­δι­κό περι­στα­τι­κό, τονί­ζει τη σημα­σία του εμβο­λια­σμού σε παι­διά και ενή­λι­κες για τη…
Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα…

Κουκάκι — Μακρυγιάννη

Τελευταία Νέα

Πολιτική

- Advertisement -

- Advertisement -

Μου­σείο

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή