Έρευνα διατάχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό στο Θριάσιο

Η παρα­τή­ρη­ση αυτή της για­τρού δημιούρ­γη­σε έντα­ση και ο αστυ­νο­μι­κός κάλε­σε την Άμε­ση Δρά­ση, με απο­τέ­λε­σμα να φτά­σουν εκεί άνδρες της Ομά­δας ΔΙΑΣ. Τελι­κά το επει­σό­διο διευ­θε­τή­θη­κε με την παρέμ­βα­ση της διοί­κη­σης του νοσο­κο­μεί­ου. Η έρευ­να που διέ­τα­ξε η ΓΑΔΑ ανα­τέ­θη­κε σε αξιω­μα­τι­κό, με εντο­λή να διε­ρευ­νή­σει την κάθε λεπτο­μέ­ρεια του συμ­βά­ντος,…
Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα…

Κουκάκι — Μακρυγιάννη

Τελευταία Νέα

Πολιτική

- Advertisement -

- Advertisement -

Μου­σείο

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή