Χωρίς λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και μετρό αύριο η Αθήνα

Δύσκο­λη θα είναι η αυρια­νή μέρα (18.02) για τους Αθη­ναί­ους στους δρό­μους της Αθή­νας, καθώς δεν θα κυκλο­φο­ρή­σει κανέ­να Μέσο Μαζι­κής Μετα­φο­ράς εξαι­τί­ας της 24ωρης απερ­γί­ας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία θα συμ­με­τά­σχει και το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθη­νών. Χει­ρό­φρε­νο θα τρα­βή­ξουν την Τρί­τη, λεω­φο­ρεία, τρό­λεϊ, τραμ, ηλε­κτρι­κός και μετρό, με τους εργα­ζό­με­νους να…
Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα…

Κουκάκι — Μακρυγιάννη

Τελευταία Νέα

Πολιτική

- Advertisement -

- Advertisement -

Μου­σείο

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή