Βόμβα από το υπουργείο Εργασίας! Μαύρη τρύπα 245 εκατ. στον ΕΦΚΑ!

Συγκε­κρι­μέ­να, οι πηγές του αρμό­διου υπουρ­γεί­ου ανα­φέ­ρουν ότι το 2019 ο ΕΦΚΑ παρου­σί­α­ζε από την αρχή έλλειμ­μα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η αρχι­κή πρό­βλε­ψη για πλε­ό­να­σμα, ύψους 245 εκατ. ευρώ, ήταν λαν­θα­σμέ­νη. Όπως εξη­γούν, το γεγο­νός αυτό απο­δί­δε­ται στις ενέρ­γειες της προη­γού­με­νης πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, η οποία, όπως τονί­ζουν, δεν…
Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα…

Κουκάκι — Μακρυγιάννη

Τελευταία Νέα

Πολιτική

- Advertisement -

- Advertisement -

Μου­σείο

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή

Καιρός