- Διαφήμιση -

Ραφήνα: Αυτός είναι ο άνδρας που κατηγορείται για απόπειρα αρπαγής 13χρονης! 

Ο 48χρονος που κατη­γο­ρεί­ται για την από­πει­ρα αρπα­γής ανή­λι­κης μαθή­τριας, είναι ο Παντε­λής Καλ­λας του Νικο­λά­ου και της Ευαν­θί­ας, γεν­νη­θείς στις 29–3‑1973 στην Αθή­να. Οι πολί­τες παρα­κα­λού­νται να επι­κοι­νω­νούν με τους τηλε­φω­νι­κούς αριθ­μούς 22940–29415 του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Ραφή­νας – Πικερ­μί­ου και 210–6411111 της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, για… 
Δια­βά­στε περισσότερα…

Επικαιρότητα — Πολιτική — Οικονομία 

Τελευταία Νέα 

Πολιτική 

- Δια­φή­μι­ση -

Περιφέρεια Αττικής 

Η γεωγραφία των Real estate 

Η Αθή­να τα τελευ­ταία χρό­νια αλλά­ζει. Πολ­λές επεν­δύ­σεις έχουν γίνει. Το Παγκρά­τι, το Κου­κά­κι που δού­λε­ψαν πολύ με… 

Αθήνα & Γειτονιές 

Πάρκα τσέπης” στην Αθήνα 

«Τα “Pocket Parks” είναι μια επι­τυ­χη­μέ­νη διε­θνής πρα­κτι­κή που εσχά­τως υιο­θέ­τη­σε και ο δήμος της Αθή­νας. Δεδομένης… 

- Δια­φή­μι­ση -

Πειραιάς & Γειτονιές 

Περιστέρι & Γειτονιές 

Ανθούπολη Περιστερίου 

του Στέρ­τσου Χαρά­λα­μπου Το Μετρό πήρε μακριά το παρελ­θόν μιας περιο­χής που η ιστο­ρία της ανα­τέ­μνει όλες τις… 

- Δια­φή­μι­ση -

Πολιτισμός 

Νίκος Φυλακτός 

της Λίλας Σού­ση Υπάρ­χουν σημα­ντι­κοί άνθρω­ποι σε πολ­λούς χώρους δημιουρ­γί­ας με πολύ μεγά­λο έργο και προσπάθεια… 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μουσείο 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγμή

Γεύσεις 

Katsu Sando 

Οι Ιάπω­νες πιστεύ­ουν ότι γεν­νή­θη­κε στο Τόκιο κι έχουν τη δική τους εκδο­χή γι αυτό. Δεν το πιστεύ­ουν μόνο αλλά και… 

Άποψη 

Αγαπητό μου ημερολόγιο 

γρά­φει ο Μπλο­κά­κιος Κων­στα­ντί­νου και Ελέ­νης σήμε­ρα. Οχι του τηλε­ο­πτι­κού διδύ­μου. Από το πρωί η μητέ­ρα βάλθηκε… 

Πολιτεία και πολίτες 

του Χάρη Στερ­γί­ου Η φωτιά που ξεκί­νη­σε από το Σχί­νο Κοριν­θί­ας επα­να­φέ­ρει συνε­χώς τα ίδια ερω­τή­μα­τα για το πως η… 

Καιρός 

Χιόνισε στην Αττική χθες. 

Λίγο αφό­του τελεί­ω­σε η παρέ­λα­ση για την 25η Μαρ­τί­ου ο ουρα­νός της Αττι­κής άλλα­ξε και χιό­νι­σε! Τα βόρεια προάστια… 

Υγεία 

«και θέλουμε και μπορούμε» 

Ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης στα πλαί­σια της Ημέ­ρας Ενη­μέ­ρω­σης και Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης για τον Αυτι­σμό συνά­ντη­σε στο… 

Επίταξη γιατρών στην Αττική 

Αρχι­σε η επί­τα­ξη ιδιω­τών για­τρών ‑παθο­λό­γων, πνευ­μο­νο­λό­γων και γενι­κών για­τρών- στην Αττι­κή. Για περισ­σό­τε­ρα εδώ…