- Διαφήμιση -

Experience Centre: Σε πλήρη εξέλιξη το έργο του Ελληνικού 

Στο Experience Center οι επι­σκέ­πτες, με ελεύ­θε­ρη είσο­δο, έχουν τη δυνα­τό­τη­τα μίας δια­δρα­στι­κής περι­ή­γη­σης σε μια βιώ­σι­μη, έξυ­πνη και και­νο­τό­μο πόλη που δημιουρ­γεί­ται. H περι­ή­γη­ση στο Κέντρο γίνε­ται μέσα από πέντε θεμα­τι­κές ζώνες με εγκα­τα­στά­σεις και βιω­μα­τι­κές εμπει­ρί­ες, που απο­κα­λύ­πτουν την ιστο­ρία του Ελλη­νι­κού και τα σχέ­δια της μεγαλύτερης… 
Δια­βά­στε περισσότερα…

Επικαιρότητα — Πολιτική — Οικονομία 

Τελευταία Νέα 

Πολιτική 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Περιφέρεια Αττικής 

Αθήνα & Γειτονιές 

- Δια­φή­μι­ση -

Πειραιάς & Γειτονιές 

Η Γούβα του Βάβουλα στον Πειραιά 

Η συνοι­κία αυτή βρί­σκε­ται βόρεια από την λεω­φό­ρο Ομη­ρί­δη Σκυ­λί­τση, που είναι παράλ­λη­λη της σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμμής… 

Περιστέρι & Γειτονιές 

Γενική Κλινική West Athens Περιστέρι 

Η Γενι­κή κλι­νι­κή West Athens στο Περι­στέ­ρι, με ανα­βαθ­μι­σμέ­νες παρο­χές υγεί­ας, με σύγ­χρο­νο τεχνο­λο­γι­κό ιατρικό… 

Βιασμός 14χρονης στο Περιστέρι 

Προ­θε­σμία για να απο­λο­γη­θεί σήμε­ρα Τρί­τη, έλα­βε από τον τακτι­κό ανα­κρι­τή ο 32χρονος, που κατη­γο­ρεί­ται ότι βία­σε την… 

- Δια­φή­μι­ση -

Πολιτισμός 

GreekEnglishFrenchGermanDutchSwedishNorwegianDanishFinnishSpanishPortugueseItalianRussianUkrainianPolishCzechHungarianSerbianBulgarianRomanianAlbanianTurkishChinese (Traditional)KoreanJapanesePunjabiHebrewArabic
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μουσείο 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Εγγρα­φεί­τε στο newsletter μας
Εγγρα­φεί­τε για να λάβε­τε τα τελευ­ταία νέα απευ­θεί­ας στα εισερ­χό­με­νά σας.
Μπο­ρεί­τε να δια­γρα­φτεί­τε οποια­δή­πο­τε στιγμή

Γεύσεις 

Katsu Sando 

Οι Ιάπω­νες πιστεύ­ουν ότι γεν­νή­θη­κε στο Τόκιο κι έχουν τη δική τους εκδο­χή γι αυτό. Δεν το πιστεύ­ουν μόνο αλλά και… 

Άποψη 

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό 

γρά­φει ο Μπλο­κά­κιος Μπο­τι­λιά­ρι­σμα στη κάθο­δο του Κηφι­σού. Το πεντά­λε­πτο της δια­δρο­μής μεγε­θύ­νε­ται. Γίνε­ται μια… 

Καιρός 

Υγεία