- Διαφήμιση -

Εκδήλωση / Βιβλιοπαρουσίαση: Χριστίνα Ζαραφωνίτου “Εμπειρική Εγκληματολογία”.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 18:00

Αίθουσα «Χάρης Καρατζάς», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυροµιχάλη 23, Αθήνα

 

Περι­γρα­φή

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, η Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Εγκλη­µα­το­λο­γίας και το

Εργα­στή­ριο Αστε­α­κής Εγκλη­µα­το­λο­γί­ας του Παντεί­ου Πανεπιστηµίου

σας προ­σκα­λούν σε εκδή­λω­ση µε αφο­ρµή την 3η ανα­θε­ω­ρη­µέ­νη έκδο­ση του βιβλί­ου µε τίτλο

Εµπειρική Εγκληµατολογία

της κυρίας Χριστίνας Ζαραφωνίτου, Καθηγήτριας Εγκληµατολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο

 

Οµι­λη­τές

Νέστωρ Κουράκης

Οµ. Καθη­γη­τής Εγκλη­µα­το­λο­γί­ας, ΕΚΠΑ,

Πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Εγκληµατολογίας

Γιάννης Πανούσης

Οµ. Καθη­γη­τής Εγκλη­µα­το­λο­γί­ας, ΕΚΠΑ, Επί­τι­µο Μέλος της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Εγκληµατολογίας

Ιωάννα Τσίγκανου

∆ιευ­θύ­ντρια Ερευ­νών Εθνι­κό Κέντρο Κοι­νω­νι­κών Ερευ­νών (ΕΚΚΕ), Γενι­κή Γρα­µµα­τέ­ας της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Εγκληµατολογίας

Ανδρέας Λύτρας

Καθη­γη­τής Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Πάντειο Πανεπιστήµιο

 

Αντι­φώ­νη­ση της συγγραφέως

Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Καθη­γή­τρια Εγκλη­µα­το­λο­γί­ας, ∆ιευ­θύ­ντρια του Εργα­στη­ρί­ου Αστε­α­κής Εγκλη­µα­το­λο­γί­ας Παντεί­ου Πανε­πι­στη­µί­ου, Αντι­πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Εγκληµατολογίας

 

Συντο­νι­σµός

Γιάν­νης Πανούσης

∆ιά ζώσης & Live streaming

 

Δεί­τε την πρόσκληση

Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής www.nb.org

 

Πλη­ρο­φο­ρί­ες: Βάσω Σκια­δά, Τ. 210 3678856, Ε. vasso.skiada@nb.org

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων