- Διαφήμιση -

«Διατηρητέα» η χρήση των κινηματογράφων IDEAL και ΑΣΤΟΡ

Τον χαρα­κτη­ρι­σμό της χρή­σης των κινη­μα­το­γρά­φων IDEAL και ΑΣΤΟΡ ως δια­τη­ρη­τέ­ας απο­φά­σι­σε το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Αρχι­τε­κτο­νι­κής του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέργειας.

Συγκε­κρι­μέ­να, το συμ­βού­λιο κατά́ τη συνε­δρί­α­σή του την Παρα­σκευή́ 28/04/2023 εξέ­τα­σε το ιστο­ρι­κό́ των δυο κινη­μα­το­γρά­φων και τη δια­δι­κα­σία που ακο­λου­θή­θη­κε μετά́ τη δημοσιοποίηση των αιτιολογικών εκθέσεων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων