- Διαφήμιση -

Το Bard της Google έφτιαξε ένα χορτοφαγικό γεύμα με τα παρακάτω υλικά: κουνουπίδι, αγγούρι και γιαούρτι

Το Bard, απο­τε­λεί  μια … απά­ντη­ση της Google στο ChatGPT της Open AI. Το  Bard  μπο­ρεί  να λει­τουρ­γεί αυτό­νο­μα αλλά  μπο­ρεί επί­σης να λει­τουρ­γή­σει και σε συν­δυα­σμό με την μηχα­νή ανα­ζή­τη­σης της Google. Βέβαια πρό­κει­ται για μια πρώ­ι­μη έκδο­ση  το οποίο θα εξε­λίσ­σει παράλ­λη­λα με την λει­τουρ­γία του βάση της μελέ­της της χρή­σης του και των σχο­λί­ων που θα κάνουν οι χρήστες.

Ουδέν τέλειο προς στιγ­μήν! Όμως ζητή­θη­κε από το Bard για να αξιο­λο­γη­θεί η επι­νοη­τι­κό­τη­τά του να προ­τεί­νει μια συντα­γή για ένα νόστι­μο χορ­το­φα­γι­κό γεύ­μα με κου­νου­πί­δι, αγγού­ρι και γιαούρτι.

Ιδού η πρό­τα­σή του:

Υλι­κά:

  • 1 κου­νου­πί­δι, κομ­μέ­νο σε μικρά μπουκετάκια
  • 1 αγγού­ρι, κομ­μέ­νο σε κύβους
  • 1/2 φλι­τζά­νι γιαούρτι
  • 1 κου­τα­λά­κι του γλυ­κού μέλι
  • 1/4 κου­τα­λά­κι του γλυ­κού αλάτι
  • 1/8 κου­τα­λά­κι του γλυ­κού μαύ­ρο πιπέρι

Οδη­γί­ες:

  1. Σε ένα μεγά­λο μπολ, ανα­κα­τέψ­τε το κου­νου­πί­δι, το αγγού­ρι, το για­ούρ­τι, το μέλι, το αλά­τι και το πιπέρι.
  2. Ανα­κα­τέψ­τε καλά μέχρι να ενω­θούν τα υλικά.
  3. Σερ­βί­ρε­τε αμέ­σως ή δια­τη­ρή­στε στο ψυγείο για αργότερα.

Αυτή η συντα­γή είναι πολύ απλή και εύκο­λη στην παρα­σκευή της, και είναι επί­σης πολύ υγιει­νή. Το κου­νου­πί­δι είναι μια καλή πηγή φυτι­κών ινών και βιτα­μι­νών, το αγγού­ρι είναι μια καλή πηγή νερού και βιτα­μι­νών, και το για­ούρ­τι είναι μια καλή πηγή πρω­τεϊ­νών και ασβεστίου.

Αυτή η συντα­γή μπο­ρεί να προ­σαρ­μο­στεί σύμ­φω­να με τις προ­τι­μή­σεις σας. Για παρά­δειγ­μα, μπο­ρεί­τε να προ­σθέ­σε­τε άλλα λαχα­νι­κά, όπως καρό­τα, ντο­μά­τες ή πιπε­ριές. Μπο­ρεί­τε επί­σης να προ­σθέ­σε­τε άλλες γεύ­σεις, όπως ρίγα­νη, βασι­λι­κό ή θυμάρι.

Αυτή η συντα­γή είναι μια καλή ιδέα για ένα γρή­γο­ρο και εύκο­λο γεύ­μα ή σνακ. Είναι επί­σης μια καλή ιδέα για ένα υγιει­νό και θρε­πτι­κό γεύ­μα για παιδιά.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων