- Διαφήμιση -

Μίτλος Πασχαλίδης στο CT Garden Festival

Ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, από τους πλέ­ον δημιουρ­γι­κούς τρα­γου­δο­ποιούς της επο­χής μας, με πλού­σια και συνε­χή προ­σω­πι­κή δισκο­γρα­φία, 14 πετυ­χη­μέ­νους δίσκους και πολ­λές σημα­ντι­κές συνερ­γα­σί­ες, έρχε­ται στο City Garden Festival, με ταξι­διά­ρι­κη διά­θε­ση και πλοη­γό την επι­κοι­νω­νια­κή του αμε­σό­τη­τα, 19, 20 και 27 Ιου­λί­ου. Όλα τα αγα­πη­μέ­να του Μίλ­του Πασχα­λί­δη και – όπως πάντα- με πολ­λά στοι­χεία αυτο­σχε­δια­σμού, εκπλή­ξεις και αυθορ­μη­τι­σμό. Και φυσι­κά με πολ­λά τρα­γού­δια που σαν… δια­βα­τά­ρι­κα που­λιά θα μας ταξι­δέ­ψουν σε όλον τον κόσμο.
Τρί­τη 20/7, 21:00
Εισι­τή­ριο: 15€. Προ­πώ­λη­ση: viva.gr.
Garden Festival, Ολυ­μπια­κές Εγκα­τα­στά­σεις Γαλα­τσί­ου, Λεω­φό­ρος Βεΐ­κου 139. Email: info@ct.gr. Τηλ: 211 7701700. https://ct.gr.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Μου­σι­κή σήμε­ρα Music today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων