- Διαφήμιση -

Προφυλακίστηκε ο εργολάβος του κτηρίου που κατέρρευσε στο Πασαλιμάνι

Προ­φυ­λα­κι­στέ­ος κρί­θη­κε ο εργο­λά­βος του κτη­ρί­ου που κατέρ­ρευ­σε στο Πασα­λι­μάνι. Η κατάρ­ρευ­ση του κτη­ρί­ου είχε σαν απο­τέ­λε­σμα  να σκο­τω­θεί  ο αστυ­νο­μι­κός που δού­λευε εκεί για ένα δεύ­τε­ρο μερο­κά­μα­το  και να τραυ­μα­τι­στεί σοβα­ρά ένα 33χρονος εργά­της από τη Γεωργία.

Οι κατη­γο­ρί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει ο εργο­λά­βος είναι η παρα­βί­α­ση του άρθρου 286 που αφο­ρά παρα­βί­α­ση των κανό­νων οικο­δό­μη­σης και του γενι­κού οικο­δο­μι­κού κανονισμού.

 

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων