- Διαφήμιση -

Μάθε που ψηφίζεις

Για να ενη­με­ρω­θεί­τε που ψηφί­ζε­τε στις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές που διε­ξά­γο­νται σήμε­ρα (08.10.2023). μετα­βεί­τε στη σελί­δα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών όπου υπάρ­χει η ενό­τη­τα «Μάθε που ψηφί­ζεις»

Επί­σης οι εκλο­γείς μπο­ρούν να μπουν στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση mpp.ypes.gov.gr ή να επι­κοι­νω­νούν με τον τηλε­φω­νι­κό αριθ­μό: 213 136 1500 καθη­με­ρι­νά από 08:00 μέχρι 20:00.

Στη σελί­δα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, για να μάθει κανείς που ψηφί­ζει, απαι­τού­νται όνο­μα και επώ­νυ­μο, τα δυο πρώ­τα ψηφία από το όνο­μα πατρός και η χρο­νο­λο­γία γέννησης.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων