- Διαφήμιση -

Τι είναι η διαλειμματική δίαιτα. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

του Χάρη Στεργίου

Η δια­λειμ­μα­τι­κή δίαι­τα είναι ένα είδος δίαι­τας που βασί­ζε­ται στη χρο­νι­κή κατα­νο­μή της κατα­νά­λω­σης τρο­φής και της νηστεί­ας. Υπάρ­χουν διά­φο­ροι τύποι δια­λειμ­μα­τι­κής δίαι­τας, αλλά όλοι έχουν ένα κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό: περιο­ρί­ζουν το χρό­νο που μπο­ρεί­τε να φάτε σε ένα καθο­ρι­σμέ­νο χρο­νι­κό διάστημα.

Μερι­κά από τα πιο δημο­φι­λή προ­γράμ­μα­τα δια­λειμ­μα­τι­κής δίαι­τας περιλαμβάνουν:

 • Η δίαι­τα 16/8: Αυτό το πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει 16 ώρες νηστεί­ας και 8 ώρες κατα­νά­λω­σης τροφής.
 • Η δίαι­τα 5:2: Αυτό το πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει 5 ημέ­ρες κανο­νι­κής δια­τρο­φής και 2 ημέ­ρες νηστεί­ας, όπου μπο­ρεί­τε να κατα­να­λώ­σε­τε έως και 500 θερ­μί­δες για τις γυναί­κες και 600 θερ­μί­δες για τους άνδρες.
 • Η δίαι­τα Alternate-Day Fasting (ADF): Αυτό το πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει εναλ­λασ­σό­με­νες ημέ­ρες νηστεί­ας και κανο­νι­κής διατροφής.

Η δια­λειμ­μα­τι­κή δίαι­τα έχει απο­δει­χθεί ότι είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή για την απώ­λεια βάρους. Μια μελέ­τη έδει­ξε ότι η δια­λειμ­μα­τι­κή δίαι­τα μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε μεγα­λύ­τε­ρη απώ­λεια βάρους από τη δίαι­τα με περιο­ρι­σμό θερ­μί­δων. Η δια­λειμ­μα­τι­κή δίαι­τα μπο­ρεί επί­σης να βελ­τιώ­σει την υγεία του καρ­διαγ­γεια­κού συστή­μα­τος, να μειώ­σει τη φλεγ­μο­νή και να βελ­τιώ­σει τη λει­τουρ­γία του εγκεφάλου.

Ωστό­σο, η δια­λειμ­μα­τι­κή δίαι­τα δεν είναι κατάλ­λη­λη για όλους. Οι έγκυ­ες, οι θηλά­ζου­σες και οι άνθρω­ποι με ορι­σμέ­νες ιατρι­κές παθή­σεις θα πρέ­πει να απο­φεύ­γουν τη δια­λειμ­μα­τι­κή δίαιτα.

Ακο­λου­θούν μερι­κά από τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα και τα μειο­νε­κτή­μα­τα της δια­λειμ­μα­τι­κής δίαιτας:

Πλε­ο­νε­κτή­μα­τα

 • Μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε απώ­λεια βάρους.
 • Μπο­ρεί να βελ­τιώ­σει την υγεία του καρ­διαγ­γεια­κού συστήματος.
 • Μπο­ρεί να μειώ­σει τη φλεγμονή.
 • Μπο­ρεί να βελ­τιώ­σει τη λει­τουρ­γία του εγκεφάλου.
 • Μπο­ρεί να είναι πιο εύκο­λη στη τήρη­ση από άλλες δίαιτες.

Μειο­νε­κτή­μα­τα

 • Δεν είναι κατάλ­λη­λη για όλους.
 • Μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε κόπω­ση και έλλει­ψη ενέργειας.
 • Μπο­ρεί να δυσκο­λέ­ψει την αθλη­τι­κή απόδοση.
 • Μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε δια­τρο­φι­κές ελλείψεις.

Εάν σκέ­φτε­στε να ακο­λου­θή­σε­τε τη δια­λείμ­μα­τι­κή δίαι­τα, είναι σημα­ντι­κό να συμ­βου­λευ­τεί­τε έναν για­τρό για να βεβαιω­θεί­τε ότι είναι ασφα­λής για εσάς.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων