- Διαφήμιση -

Ενίσχυση ύψους 20 εκατ. ευρώ για το 2021 σε θέατρα, κινηματογράφους και μουσικές σκηνές

Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ)

Τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης θεά­τρων, μου­σι­κών σκη­νών, χορο­θε­ά­τρων, συναυ­λια­κών χώρων, χώρων παρα­στά­σε­ων, επι­χει­ρή­σε­ων κινη­μα­το­γρά­φων και δια­νο­μέ­ων κινη­μα­το­γρα­φι­κών με συνο­λι­κό ποσό 20 εκατ. ευρώ για το 2021 προ­βλέ­πει η ΚΥΑ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων