- Διαφήμιση -

Στο μικροσκόπιο οι περιοδείες Ράμα — Η Αθήνα παρακολουθεί

Προ­σε­κτι­κά παρα­κο­λου­θεί η Αθή­να κάθε κίνη­ση του Εντι Ράμα στο πλαί­σιο της ευρω­παϊ­κής περιο­δεί­ας του με κοι­νό-απο­δέ­κτη την αλβα­νι­κή δια­σπο­ρά, την οποία ξεκί­νη­σε στις 12 Μαΐ­ου από το Γαλά­τσι και συνέ­χι­σε στις 26 Μαΐ­ου με ομι­λία του από το Μιλά­νο, μέσω της οποί­ας προ­κά­λε­σε νέες αντι­δρά­σεις επί ελλη­νι­κού εδά­φους λόγω των ανα­φο­ρών με αρνη­τι­κό πρό­ση­μο που επε­φύ­λασ­σε για τη χώρα μας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων