- Διαφήμιση -

Φαρσεδάκης Ιάκωβος (27/9/1940 — Μοσχάτο 26/1/2024)

Η εξό­διος ακο­λου­θία του εκλι­πό­ντος αεί­μνη­στου Καθη­γη­τή Ιακω­βου Φαρ­σε­δά­κη θα γίνει στον Ι. Ν. Μετα­μόρ­φω­σης του Σωτή­ρος, στο Μοσχά­το, την Παρα­σκευή 2–2‑24 και ώρα 11.00 και η ταφή θα γίνει στη συνέ­χεια στο Γ’ Κοι­μη­τή­ριο Δ. Αθη­ναί­ων, στη Νίκαια.
Η οικο­γέ­νεια παρα­κα­λεί όπως οι ενδια­φε­ρό­με­νοι για δωρε­ές απευ­θυν­θούν στο Χατζηκυριάκειο 
Ίδρυ­μα.

 

για περισ­σό­τε­ρα εδώ 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων