- Διαφήμιση -

Καλοκαίρι για τα παιδιά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο προ­σκα­λεί τους μικρούς επι­σκέ­πτες να πάρουν μέρος στις ειδι­κά σχε­δια­σμέ­νες εκπαι­δευ­τι­κές του δρά­σεις για τις καλο­και­ρι­νές δια­κο­πές, αξιο­ποιώ­ντας τον ελεύ­θε­ρο χρό­νο τους, ενερ­γο­ποιώ­ντας τη φαντα­σία και ανα­πτύσ­σο­ντας τη δημιουρ­γι­κό­τη­τά τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων