- Διαφήμιση -

Στήριξη των Αθηναίων για τη “διάσωση” των ιστορικών κινηματογράφων ΙΝΤΕΛ και ΑΣΤΟΡ

Το από­γευ­μα της Κυρια­κής, πολ­λοί σινε­φίλ Αθη­ναί­οι αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα για διά­σω­ση των ιστο­ρι­κών κινη­μα­το­γρά­φων ΙΝΤΕΑΛ και ΑΣΤΟΡ, δύο εκ των τελευ­ταί­ων ιστο­ρι­κών κινη­μα­το­γρά­φων που έχουν απο­μεί­νει στο κέντρο της πρωτεύουσας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων