- Διαφήμιση -

Το Θέατρο Πορεία γιορτάζει 20 χρόνια με μουσικές

Κυριακάτικες μουσικές matinée.

 

Πέρυ­σι ενη­λι­κιω­θή­κα­με και βαδί­ζου­με για τη μαγευ­τι­κή νιό­τη που αρχί­ζει στα 20! Και όπως όλοι οι 20χρονοι, έτσι κι εμείς θέλου­με να το γιορ­τά­σου­με με πολ­λή μου­σι­κή, και μαζί με τους καλούς μας φίλους.

Οι επε­τεια­κές εκδη­λώ­σεις στο ΠΟΡΕΙΑ θα ξεκι­νή­σουν φέτος και θα κορυ­φω­θούν του χρό­νου. Έτσι, τους επό­με­νους μήνες, θα έχου­με τη χαρά να φιλο­ξε­νή­σου­με στη σκη­νή μας σημα­ντι­κούς μου­σι­κούς, παλιούς συνερ­γά­τες μας που έγρα­ψαν μου­σι­κή για παρα­στά­σεις μας, καθώς και νεό­τε­ρες γνω­ρι­μί­ες που θα μας μετα­φέ­ρουν στην ατμό­σφαι­ρα της επο­χής του Γιούγκερμαν.

Οι εκδη­λώ­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τα μεση­μέ­ρια Κυρια­κής ως εξής:

ARIZONAmulató*

Κυρια­κή 27 Ιανουα­ρί­ου, στις 15.00

Ο σημα­ντι­κό­τα­τος πια­νί­στας της τζαζ Γιώρ­γος Κοντρα­φού­ρης και ο κοντρα­μπα­σί­στας Βασί­λης Κου­τσο­νά­νος θα μας ταξι­δέ­ψουν με συν­θέ­σεις από τα μου­σι­κά ρεύ­μα­τα που επι­κρα­τού­σαν στην Ευρώ­πη του Γιού­γκερ­μαν και στην Αμε­ρι­κή του Ευγέ­νιου Ο’ Νηλ.

Ο Γιώρ­γος Κοντρα­φού­ρης, δάσκα­λος τζαζ πιά­νου στην Ακα­δη­μία Sibeliusτου Ελσίν­κι και Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής τζαζ πιά­νου στο Τμή­μα Μου­σι­κών Σπου­δών του Ιονί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου, έχει συνερ­γα­στεί με σπου­δαί­ους μου­σι­κούς από όλο τον κόσμο και έχει συμ­με­τά­σχει σε σημα­ντι­κές δισκο­γρα­φι­κές δουλειές.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για την εκδή­λω­ση:https://poreiatheatre.com/plays/giwrgos-kontrafoyrhs-arizona-mulato/Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον ίδιο: http://www.kontrafouris.com

*Arizonamulató: Το καμπα­ρέ «Arizona», που επι­σκέ­φτη­κε ο Γιούγκερμαν,ήταν διά­ση­μο νυχτε­ρι­νό κέντρο πολυ­τε­λεί­ας του Μεσο­πο­λέ­μου στη Βου­δα­πέ­στη. Στα τρα­πέ­ζια του συνω­στί­ζο­νταν πρέ­σβεις, πολι­τι­κοί από την Ιτα­λία, τη Γαλ­λία και τη Γερ­μα­νία, Ρώσοι εμι­γκρέ­δες, ακό­μη και πρίγκιπες.

Vildandendukkernedpå havetsbunn*

Κυρια­κή 3 Φεβρουα­ρί­ου, στις 15.00

Η Nalyssa Green, που συνέ­θε­σε τη μου­σι­κή για τις παρα­στά­σεις μας Αγριό­πα­πια και Το Ευχα­ρι­στη­μέ­νο, θα παί­ξει κομ­μά­τια από τις παρα­πά­νω παρα­στά­σεις, καθώς και άλλα δικά της τρα­γού­δια που ξεσή­κω­σαν το νεα­νι­κό κοι­νό! Η αυτο­δί­δα­κτη μου­σι­κός παί­ζει πλή­κτρα, κιθά­ρα, θέρε­μιν και τρα­γου­δά, έχει δώσει πολ­λές συναυ­λί­ες στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό και έχει κυκλο­φο­ρή­σει 3 προ­σω­πι­κά άλμπουμ: τα “Barock” και “The Seed”, καθώς και το πρό­σφα­το και πρώ­το της ελλη­νό­φω­νο “Μπλουμ”.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για την εκδή­λω­ση: https://poreiatheatre.com/plays/nalyssa-green-vildanden-dukker-ned-pa-havets-bunn/

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για την ίδια: https://www.facebook.com/nalyssa.green/http://inner-ear.gr/el/artists/nalyssa-green/

* «Η αγριό­πα­πια βου­τά­ει στον βυθό της θάλασ­σας», στα νορ­βη­γι­κά. Η φρά­ση, εμπνευ­σμέ­νη από την Αγριό­πα­πια του Ίψεν, απο­τε­λού­σε τον στί­χο μου­σι­κού κομ­μα­τιού που συνέ­θε­σε η NalyssaGreen για την παρά­στα­ση του έργου στο θέα­τρο ΠΟΡΕΙΑ

Back to where we started from!

Κυρια­κή 24 Φεβρουα­ρί­ου, στις 15.00

Μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες μορ­φές της ethnic μου­σι­κής διε­θνώς, ο αγα­πη­τός στο κοι­νό και ξεχω­ρι­στός τρα­γου­δο­ποιός, συν­θέ­της και ουτί­στα­ςΧάι­γκ­Για­ζι­τζιάν, με τη συνο­δεία μερι­κών από τους μου­σι­κούς του, θα μας θυμί­σει μου­σι­κές από τις πρώ­τες μας παρα­στά­σεις Το κτή­νος στο φεγ­γά­ρι και Φρε­να­πά­τη, που έχει υπο­γρά­ψει ο ίδιος, αλλά και τρα­γού­δια από όλο το εύρος της καριέ­ρας του.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για την εκδή­λω­ση:https://poreiatheatre.com/plays/xaigk-giazitzian-back-where-we-started/Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον ίδιο: http://www.haigyazdjian.com/

Info: Θέα­τρο Πορεία: Τρι­κόρ­φων 3–5 & 3ης Σεπτεμ­βρί­ου 69, Πλα­τεία Βικτω­ρί­ας, 210 8210991, 210 8210082. Τιμές Εισι­τη­ρί­ων:  10 ευρώ γενι­κή είσο­δος. Διάρ­κεια: 70 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝwww.poreiatheatre.comwww.viva.gr, 11876, Sevenspots, Reload, WIND, βιβλιο­πω­λεία Ευρι­πί­δης, Τεχνό­πο­λη Δήμου Αθη­ναί­ων, Αθηνόραμα.gr, Vivakiosk Σύνταγμα,YOLENI’S.

 

Πηγή clickatlife

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων