- Διαφήμιση -

Εθνικό Θέατρο: Ακρόαση για τις παραγωγές της Πειραματικής Σκηνής νέων δημιουργών

Το Εθνι­κό Θέα­τρο απευ­θύ­νει κάλε­σμα σε επαγ­γελ­μα­τί­ες ηθο­ποιούς και ερμηνευτές/ερμηνεύτριες ανε­ξαρ­τή­τως ταυ­τό­τη­τας φύλου, με ερμη­νευ­τι­κή ηλι­κία 20 έως 40 ετών, για τις ανά­γκες των δρά­σε­ων και των παρα­γω­γών της Πει­ρα­μα­τι­κής Σκη­νής νέων δημιουρ­γών για τη θεα­τρι­κή περί­ο­δο 2023–2024…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων