- Διαφήμιση -

Η Ύδρα συμμετέχει στην μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Βόρεια Αμερική (New York Times Travel Show 2019)

Η Ύδρα μας από χθες (25/01/2019) συμμετέχει με δικό της περίπτερο

Η Ύδρα μας από χθες (25/01/2019) συμμετέχει με δικό της περίπτερο, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν από τον ΕΟΤ ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου μας, στην μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Βόρεια Αμερική (New York Times Travel Show 2019).

Προ­ω­θού­με την Ύδρα μας ως του­ρι­στι­κό προ­ο­ρι­σμό στην Αμε­ρι­κα­νι­κή αγο­ρά του­ρι­σμού, η οποία τα τελευ­ταία χρό­νια έχει αυξή­σει το ενδια­φέ­ρον για την Ελλά­δα. Προ­βάλ­λου­με τις ομορ­φιές του Νησιού μας, τα μονο­πά­τια του, τις διορ­γα­νώ­σεις γάμων αλλά και τις αθλη­τι­κές του διορ­γα­νώ­σεις όπως αυτές των Αγώ­νων Ορει­νού Τρε­ξί­μα­τος τον ερχό­με­νο Απρί­λιο και του τρε­ξί­μα­τος και κολύμ­βη­σης τον Νοέμβριο.

Κατά την διάρ­κεια της πρώ­της μέρας της έκθε­σης συνα­ντή­θη­κα με του­ρι­στι­κούς πρά­κτο­ρες και παρα­χώ­ρη­σα συνέ­ντευ­ξη στην αρχαιό­τε­ρη ομο­γε­νεια­κή εφη­με­ρί­δα στις ΗΠΑ, τον Εθνι­κό Κήρυκα”η οποία κυκλο­φο­ρεί καθη­με­ρι­νά καθώς και στην εβδο­μα­διαία εφη­με­ρί­δα της Ελλη­νι­κής Ομο­γέ­νειας “Ελλη­νι­κά Νέα”.

Το περί­πτε­ρο της Ύδρας μας μετα­ξύ άλλων επι­σκέ­φθη­κε ο Πρό­ε­δρος του ΕΟΤ κ. Μπά­μπης Καρι­μά­λης καθώς και ο Γενι­κός Πρό­ξε­νος της Ελλά­δας στην Νέα Υόρ­κη κ. Κων­στα­ντί­νος Κούτρας.

Σήμε­ρα (26/01/2019) θα παρου­σιά­σω την Ύδρα μας σε τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό της Νέας Υόρ­κης. Οφεί­λω ένα ευχα­ρι­στώ στους Υδραί­ους Χρυ­σού­λα Ράμπια, Αντώ­νη Ράμπια, Πέτρο Κοφί­τσα και Αλέ­ξαν­δρο Νικο­λαϊ­δη που βρέ­θη­καν στην Νέα Υόρ­κη αυτή την περί­ο­δο και ήρθαν να βοη­θή­σουν την προ­σπά­θεια μεγα­λύ­τε­ρης προ­βο­λής της Ύδρας μας. Από σήμε­ρα θα είναι μαζί μας και η κ. Αντι­γό­νη Βαμ­βα­κά μέλος της Του­ρι­στι­κής Επι­τρο­πής του Δήμου μας. Στό­χος μας από τη συμ­με­το­χή μας σε αυτή την έκθε­ση η προ­σέλ­κυ­ση ποιο­τι­κού του­ρι­σμού. Ως τιμώ­με­νη χώρα φέτος στην εν λόγω έκθε­ση είναι η Ελλά­δα και η Ύδρα είναι εδώ μαζί με άλλες επτά περιο­χές της! Και σ αυτή την προ­σπά­θεια Για την Ύδρα μας είμα­στε όλοι μαζί!

Δήμαρ­χος Υδρας

Γιώρ­γος Κουκουδάκης

 

Πηγή http://argonafplia.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων