- Διαφήμιση -

Ιάκωβος Καμπανέλλης: Η αυλή των θαυμάτων, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Το Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών, σε συμπα­ρα­γω­γή με τον πολι­τι­στι­κό οργα­νι­σμό Λυκό­φως, παρου­σιά­ζει ένα σημα­ντι­κό μου­σι­κο­θε­α­τρι­κό εγχεί­ρη­μα στη σκη­νή της Αίθου­σας Αλε­ξάν­δρα Τριά­ντη στο πλαί­σιο του κύκλου Θέα­τρο στο Μέγα­ρο. Ο βρα­βευ­μέ­νος με «Κάρο­λος Κουν» σκη­νο­θέ­της Χρή­στος Σου­γά­ρης και ο διε­θνώς κατα­ξιω­μέ­νος σολίστ του πιά­νου και συν­θέ­της Στέ­φα­νος Κορ­κο­λής υπο­γρά­φουν μια ιδιαί­τε­ρη εκδο­χή του πιο εμβλη­μα­τι­κού έργου του νεο­ελ­λη­νι­κού θεά­τρου, της «Αυλής των θαυ­μά­των» σε μορ­φή μιούζικαλ.

Μαζί τους, ένα κορυ­φαίο επι­τε­λείο συντε­λε­στών. Ο Γερά­σι­μος Ευαγ­γε­λά­τος υπο­γρά­φει τους στί­χους, η Μαρίσ­σα Τρια­ντα­φυλ­λί­δου τη δρα­μα­τουρ­γία, και ο Φωκάς Ευαγ­γε­λι­νός τις χορο­γρα­φί­ες. Τα σκη­νι­κά και τα κοστού­μια είναι της Ελέ­νης Μανω­λο­πού­λου, και οι φωτι­σμοί του Αλέ­κου Αναστασίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων