- Διαφήμιση -

Άλλο ένα φεστιβάλ σοκολάτας έρχεται τον Φεβρουάριο

Για όσους δεν έχουν βρεθεί σε κάποιο φεστιβάλ σοκολάτας τους προηγούμενους μήνες, ας σημειώσουν στην ατζέντα τους του 2ο Φεστιβάλ Σοκολάτας που πλησιάζει.

Δύσκο­λα θα βρε­θεί κάποιος που να μην αγα­πά τη σοκο­λά­τα, γι’ αυτό το 2ο Φεστι­βάλ Σοκο­λά­τας που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον Δήμο Περι­στε­ρί­ου τις τρεις πρώ­τες ημέ­ρες του Φλε­βά­ρη, πρό­κει­ται να δεχτεί χιλιά­δες κόσμου.

Στον πιο μεγά­λο δήμο της Αττι­κής και στο εκθε­σια­κό του κέντρο σε έναν χώρο 2.000 τ.μ., το γλυ­κό αυτό φεστι­βάλ θα περι­λαμ­βά­νει πολ­λές εκπλή­ξεις και άφθο­νη σοκο­λά­τα σε όλες τις μορ­φές και τα προ­ϊ­ό­ντα που την κάνουν τόσο αγα­πη­τή σε όλες τις ηλικίες.

Συγκε­κρι­μέ­να, το πρό­γραμ­μα του φεστι­βάλ περι­λαμ­βά­νει έκθε­ση με σιντρι­βά­νια που θα ρέει λαχτα­ρι­στή σοκο­λά­τα και κακάο, πολ­λούς εκθέ­τες που θα παρου­σιά­ζουν τα προ­ϊ­ό­ντα τους στους επι­σκέ­πτες, live επί­δει­ξη για τεχνι­κές στρω­σί­μα­τος σοκο­λά­τας από κατα­ξιω­μέ­νους pastry chef, μεγά­λους δια­γω­νι­σμούς με πλού­σια δώρα, workshops με παρα­σκευ­ές με σοκο­λά­τα, σεμι­νά­ρια και παρου­σιά­σεις από κατα­ξιω­μέ­νους επαγ­γελ­μα­τί­ες για την ιστο­ρία και την χρη­σι­μό­τη­τα της σοκο­λά­τας, δια­δρα­στι­κά παι­χνί­δια με απο­κο­ρύ­φω­μα τον σοκο­λα­το­πό­λε­μο και συναυ­λί­ες με διά­φο­ρα είδη μουσικής.

Chocoholics εκεί έξω, δώστε ραντεβού!

Info
2ο Φεστι­βάλ Σοκολάτας
Εκθε­σια­κό Κέντρο Περιστερίου
1,2,3/2, 10 με 20.00
είσο­δος από 3 ευρώ/ημέρα μέσω viva.gr

πηγή clickatlife.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων