- Διαφήμιση -

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στην Έρρικα Μπρόγιερ

Συνεργάτες, φίλοι και θαυμαστές της, αποχαιρέτισαν την 77χρονη ηθοποιό

Μέσα σε κλί­μα συγκί­νη­σης και θλί­ψης, φίλοι, θαυ­μα­στές και μέλη της οικο­γέ­νειας της Έρρι­κας Μπρό­γιερ, είπαν το τελευ­ταίο αντίο στην 77χρονη ηθο­ποιό που έφυ­γε από τη ζωή στις 5 Ιανουα­ρί­ου, νικη­μέ­νη από τον καρκίνο.

Η κηδεία της έγι­νε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του στο Νεκρο­τα­φείο του Ζωγρά­φου και το «παρών» έδω­σαν-μετα­ξύ άλλων- ο Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας και η σύζυ­γος του Κώστα Βου­τσά , Αλί­κη Κατσα­βού, ο Παντε­λής Κανα­ρά­κης, η Μαρ­γα­ρί­τα Δρού­τσα, ο Αντώ­νης Λου­δά­ρος, η Άννα Φόν­σου καλ. Στην κηδεία δεν μπό­ρε­σε να παρευ­ρε­θεί η αδελ­φή της Έρρι­κας, Μαρ­γα­ρί­τα, καθώς σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες έχει επι­βα­ρυν­θεί η υγεία της, μετά το θάνα­το της αδελ­φής της. Το παρών έδω­σαν η κόρη της Μαρ­γα­ρί­τας Μπρό­γιερ, Κρί­στυ Τσο­λα­κά­κη με τον σύζυ­γό της, Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Κώστας Βου­τσάς, πρώ­ην σύζυ­γος της Έρρι­κας Μπρό­γιερ, απου­σί­α­σε από την κηδεία όπως είχε προ­α­ναγ­γεί­λει σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή λέγοντας:«Η Ερρι­κα αρρώ­στη­σε ξαφ­νι­κά και έφυ­γε. Η γλυ­κιά μου η γυναί­κα. Κρί­μα τη χάσα­με. Δε θα πάω στην κηδεία της, όχι. Δεν πάω σε κηδεί­ες. Μόνο σε μία θα πάω. Στη δική μου».

Η κόρη της, Σάντρα Βου­τσά, ζήτη­σε, αντί για στέ­φα­να να δοθούν χρή­μα­τα στο σπί­τι του ηθο­ποιού ή στο ΤΑΣΕΗ (Ταμείο αλλη­λο­βο­ή­θειας Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθοποιών).

Η ηθοποιός και χορεύτρια Έρρικα Μπρόγιερ

Η Έρρι­κα Μπρό­γιερ γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1942 από Έλλη­να πατέ­ρα και μητέ­ρα Αυστρια­κή. Ο πατέ­ρας της ήταν ο ηθο­ποιός Τέλης Ανθί­δης (Αρι­στο­τέ­λης Μαστρα­πάς), όμως η Έρρι­κα, όπως και η αδελ­φή της Μαρ­γα­ρί­τα, κρά­τη­σαν το επί­θε­το της μητέ­ρας τους για την καριέ­ρα τους.

Η Έρρι­κα Μπρό­γιερ μεσου­ρά­νη­σε στον χώρο του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, ως ντου­έ­το με την αδελ­φή της, Μαρ­γα­ρί­τα, αλλά και αργό­τε­ρα μόνη της. Τρα­γου­δού­σε, χόρευε και έπαι­ζε σε πολ­λές ται­νί­ες του ελλη­νι­κού κινηματογράφου.

Μαζί με την αδελ­φή της ξεκί­νη­σαν ως δίδυ­μο στο τρα­γού­δι και τον χορό το 1961. Έναν χρό­νο μετά έκα­ναν και την παρ­θε­νι­κή της εμφά­νι­ση στο σινε­μά στην ται­νία «Όταν λεί­πει η γάτα» του Αλέ­κου Σακελλάριου.

Στην ται­νία «Τα 201 κανα­ρί­νια» γνω­ρί­στη­κε με τον ηθο­ποιό Κώστα Βου­τσά. Έπει­τα από δύο χρό­νια παντρεύ­τη­καν και απέ­κτη­σαν την κόρη τους, Σάντρα. Μερι­κά χρό­νια αργό­τε­ρα χώρι­σαν και από τότε δια­τη­ρού­σαν άρι­στες σχέ­σεις. Ο δεύ­τε­ρος γάμος της ήταν με έναν άνθρω­πο εκτός του χώρου της.

Η πολυ­τά­λα­ντη Έρρι­κα Μπρό­γιερ που απεί­χε για δύο περί­που δεκα­ε­τί­ες από την σκη­νή, επέ­στρε­ψε σε αυτή και συγκε­κρι­μέ­να στην «Παρι­ζιά­να» που ανέ­βη­κε στο θέα­τρο Broadway βασι­σμέ­νη στη θρυ­λι­κή ται­νία των Δαλια­νί­δη-Πλέσ­σα.  Πριν από 50 χρό­νια είχε ξεχω­ρί­σει στην κινη­μα­το­γρα­φι­κή εκδο­χή της. Η Έρρι­κα Μπρό­γιερ, στην ται­νία του ’69 εντυ­πω­σί­α­ζε στο ρόλο της Ελέ­νης Καρα­μπου­μπού­να-αδελ­φή της βασι­κής ηρω­ί­δας της Πελα­γί­ας που ερμή­νευε με οίστρο η σπου­δαία Ρένα Βλαχοπούλου.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
Ο Γιάν­νης Ζουγανέλης.
Η Άννα Φόνσου.
Η Μπέσ­συ Μάλφα.
Ο Σπύ­ρος Μπιμπίλας.


Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων