Ανατίναξαν ΑΤΜ δίπλα σε ιδιωτικό σχολείο στο Μαρούσι

Οι άγνωστοι δράστες άρπαξαν τις κασετίνες και εξαφανίστηκαν

Σε ΑΤΜ που βρι­σκό­ταν επί της οδού Κυπρί­ων Αγω­νι­στών στο Μαρού­σι σημειώ­θη­κε έκρη­ξη τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετα­δό­θη­καν στην πρω­ι­νή εκπο­μπή του Γιώρ­γου Αυτιά στον ΣΚΑΪ, η πρό­σο­ψη του ΑΤΜ, που βρί­σκε­ται έξω από γνω­στό ιδιω­τι­κό εκπαι­δευ­τή­ριο, κατα­στρά­φη­κε ολο­σχε­ρώς και μαζί με κάποια πλα­στι­κά κομ­μά­τια έφυ­γε στο απέ­να­ντι πεζο­δρό­μιο.

Οι δρά­στες απέ­σπα­σαν τις κασε­τί­νες κι εξα­φα­νί­στη­καν, με την αστυ­νο­μία να διε­ξά­γει έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψή τους.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων