- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Καμίνης: Δίκτυο πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων

Το Δίκτυο Πολι­τι­σμού του δήμου Αθη­ναί­ων Athens Culture Net εδραιώ­νει ένα ενερ­γό πολι­τι­στι­κό και καλ­λι­τε­χνι­κό πλαί­σιο για τους ανθρώ­πους που ζουν στην πόλη, τους επι­σκέ­πτες, τους καλ­λι­τέ­χνες και τους φορείς. Λει­τουρ­γεί, με ιδρυ­τι­κό δωρη­τή το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος, ως σύν­δε­σμος μετα­ξύ των κύριων πολι­τι­στι­κών φορέ­ων της Αθή­νας, προ­σφέ­ρο­ντας υπο­στή­ρι­ξη, λύσεις και δικτύ­ω­ση. Στό­χοι του είναι η δημιουρ­γία πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων σε δημό­σιους χώρους, στο κέντρο και στις γει­το­νιές της πόλης, η προ­ώ­θη­ση πολι­τι­στι­κών προ­ϊ­ό­ντων και σύγ­χρο­νων καλ­λι­τε­χνι­κών παρα­γω­γών σε ένα διε­θνές ακρο­α­τή­ριο, και η έγκυ­ρη και γρή­γο­ρη πρό­σβα­ση σε πλη­ρο­φο­ρί­ες για όλες τις πολι­τι­στι­κές εκδη­λώ­σεις μέσω της ιστο­σε­λί­δας www.athensculturenet.com.

Ο σύγ­χρο­νος πολι­τι­σμός της Αθή­νας κερ­δί­ζει το στοίχημα.

 

 

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή athensculturenet.com
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων