- Διαφήμιση -

Σινεμά: Τι δεν πρέπει να χάσετε

Σιωπηλή επανάσταση

Δρά­μα του Λαρς Κρά­ου­με με τους Γιό­νας Ντά­σιερ, Μάικλ ντε Κόκο. Μυθο­πλα­στι­κή «ανα­πα­ρά­στα­ση» της πρά­ξης αλλη­λεγ­γύ­ης που συνέ­βη στην δεκα­ε­τία του 1950, όταν οι μαθη­τές γυμνα­σί­ου μιας πόλης στην Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία, προ­έ­βη­σαν στην δική τους, «σιω­πη­λή επα­νά­στα­ση»: προ­κει­μέ­νου να συμπα­ρα­στα­θούν στα θύμα­τα της αντι­σο­βιε­τι­κής εξέ­γερ­σης στην Ουγ­γα­ρία το 1956, κάποιοι μαθη­τές απο­φά­σι­σαν να τηρή­σουν ενός λεπτού σιγή εν ώρα μαθήματος.

Η πρά­ξη προ­κά­λε­σε την οργή των αρχών, τόσο στο σχο­λείο, όσο και στο Κόμ­μα που έστει­λε εκπρο­σώ­πους για ανα­κρί­σεις και τα περαι­τέ­ρω Ο Λ. Κρά­ου­με εξε­τά­ζει με όρε­ξη και περιέρ­γεια τα παρά­ξε­να εκεί­να χρό­νια και συγ­χρό­νως τιμά τα παι­διά εκεί­να που παρά την πίε­ση που τους ασκή­θη­κε επέ­λε­ξαν να δια­τη­ρή­σουν το στό­μα τους κλει­στό και να μην κατα­δώ­σουν στις αρχές τον υπο­κι­νη­τή της σιω­πη­λής επανάστασης.

 

ΑΘΗΝΑ: ΑΙΓΛΗKHΦΙΣΙΑΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Πατη­σί­ων) – ΔΑΝΑΟΣΕΛΛΗΑΤΛΑΝΤΙΣΖΕΑΤΟWN CINEMASΘΕΣ/ΚΗ: ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝΦΑΡΓΚΑΝΗ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή www.in.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων