- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Κίνδυνοι από ενδεχόμενο σεισμό στην Αθήνα

Σκέψεις για κατεδαφίσεις κτηρίων

Ο υφυ­πουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος Γιώρ­γος Δημα­ράς τόνι­σε ότι το σχέ­διο ανά­πλα­σης της Αθή­νας περι­λαμ­βά­νει και κατε­δα­φί­σεις κτι­ρί­ων. “Τα μεγα­λύ­τε­ρα προ­βλή­μα­τα τα έχει η Αθή­να. Οι περιο­χές γύρω από την Ομό­νοια, τα Πατή­σια, η πλα­τεία Βάθη είναι σε πολύ κακή κατά­στα­ση. Πρέ­πει να γίνουν πρά­σι­νες δια­δρο­μές” είπε μετα­ξύ άλλων.

Στο σχέ­διο ανά­πλα­σης υπο­βαθ­μι­σμέ­νων περιο­χών στην Αθή­να που προ­βλέ­πει κατε­δα­φί­σεις κτι­ρί­ων ανα­φέρ­θη­κε o υφυ­πουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος Γιώρ­γος Δημα­ράς μιλώ­ντας στον News24/7 στους 88,6 και στην εκπο­μπή “Παι­χνί­δια εξου­σί­ας” των Βασί­λη Σκου­ρή και Αγγε­λι­κής Σπανού.

Συγκε­κρι­μέ­να, τόνι­σε: “Εχου­με ένα σχέ­διο για την Αθή­να ειδι­κά στις περιο­χές που παρακ­μά­ζουν. Σε ένα μεγά­λο σει­σμό πολ­λά από τα παλιά κτί­ρια δεν έχουν την απαι­τού­με­νη αντο­χή. Υπάρ­χει και πρό­βλη­μα ενερ­γεια­κό σε πολ­λά κτί­ρια. Δια­μορ­φώ­νου­με ένα σχέ­διο ανά­κτη­σης πρασίνου.

Τα μεγα­λύ­τε­ρα προ­βλή­μα­τα τα έχει η Αθή­να. Οι περιο­χές γύρω από την Ομό­νοια, τα Πατή­σια, η πλα­τεία Βάθη είναι σε πολύ κακή κατά­στα­ση. Πρέ­πει να γίνουν πρά­σι­νες δια­δρο­μές και αυτό δεν μπο­ρεί να γίνει χωρίς κατε­δα­φί­σεις. Η ανα­βάθ­μι­ση αυτών των περιο­χών θα μεγα­λώ­σει την αξία τους. Θα ζητή­σου­με εθε­λο­ντι­κές προ­σφο­ρές, με απο­ζη­μιώ­σεις και εξεύ­ρε­ση άλλων ακι­νή­των μέσα από μια τρά­πε­ζα γης. Η συμ­με­το­χή της τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης είναι ανα­γκαία προϋπόθεση”.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή news247.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων