- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Για το νέο δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα ο ενεργειακός εκδημοκρατισμός με τις ενεργειακές κοινότητες οφείλει να είναι πολιτική προτεραιότητα

Οι σχετικές μελέτες μετάβασης υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να ξεκινήσει πάνω σε αυτά τα θέματα ο δημοτικός διάλογος.

Ο τομέας της ενέργειας στην κοινωνική οικονομία

του Βασί­λη Τακτικού

Η ενερ­γεια­κή κρί­ση κατά κοι­νή ομο­λο­γία φέρ­νει την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια στην Ευρώ­πη θέτει εν αμφι­βό­λω όλο τον σχε­δια­σμό του ιδιω­τι­κού και δημό­σιου στο τομέα της ενέρ­γειας. Ιδιαί­τε­ρα οι χώρες που στε­ρού­νται ορυ­κτά καύ­σι­μα και δεν έχουν επάρ­κεια είναι περισ­σό­τε­ρο ευά­λω­τες αντι­με­τω­πί­ζουν προ­φα­νώς το μεγα­λύ­τε­ρο πρόβλημα.
Οι ήπιες μορ­φές ενέρ­γειας από τον ήλιο και τον άνε­μο δεν είναι ακό­μα σε τέτοιο βαθ­μό ανα­πτυγ­μέ­νες που θα μπο­ρού­σαν να υπο­κα­τα­στή­σουν το ενερ­γεια­κό έλλειμ­μα. Κατά τους ειδι­κούς θα χρεια­στεί του­λά­χι­στον μία δεκα­ε­τία ακό­μη μετά­βα­σης από τα ορυ­κτά καύ­σι­μα στην πρά­σι­νη ενέρ­γεια για να αντι­με­τω­πι­στεί το πρόβλημα.
Το γεγο­νός αυτό ανε­ξαρ­τή­τως αιτιο­λο­γί­ας και των γεω­πο­λι­τι­κών αντι­θέ­σε­ων που λαμ­βά­νουν χώρα το τελευ­ταίο έτος η σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι ότι η ενερ­γεια­κή φτώ­χεια και το υψη­λό ενερ­γεια­κό κόστος εκτός των άλλων φέρ­νει πρό­σθε­τη ανεργία.
Υπό αυτές τις δυσμε­νείς συν­θή­κες με υψη­λό ενερ­γεια­κό κόστος πολ­λές μικρο­με­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις και οικο­γε­νεια­κές επι­χει­ρή­σεις θα ανα­γκα­στούν να κλεί­σουν ή να περιο­ρι­στούν. Δυσμε­νείς επι­δρά­σεις από το υψη­λό ενερ­γεια­κό κόστος υπάρ­χουν και στην βιομηχανία.
 • Η εγρή­γορ­ση της κοι­νω­νί­ας στο ζήτη­μα της ενέρ­γειας είναι κεφα­λαιώ­δους σημα­σί­ας. Ξεκι­νώ­ντας το νοη­τι­κό ταξί­δι από την Προ­μη­θεϊ­κή φωτιά, φθά­νο­ντας τον ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμό και τις άπει­ρες δορυ­φο­ρι­κές ραδιο­συ­χνό­τη­τες στα κινη­τά μας οφεί­λου­με να αναστοχαστούμε.
 • Η «Ενέρ­γεια» σε όλες τις μορ­φές της είναι πηγή ζωής με προ­έ­λευ­ση το ζωο­δό­τη Ήλιο. Ενέρ­γεια είναι η τρο­φή και κάθε κίνη­ση, ενέρ­γεια και η γνώση.
 • Ο Αϊν­στάιν, στο επί­πε­δο της φυσι­κής με τη γνω­στή του εξί­σω­ση Ε=mc2, απέ­δει­ξε ότι τα πάντα είναι ενέρ­γεια. Αντί­στοι­χα και στο επί­πε­δο της οικο­νο­μί­ας η ενέρ­γεια καθο­ρί­ζει κάθε ανά­πτυ­ξη. Οι νέες τεχνο­λο­γί­ες και οι μορ­φές ενέρ­γειας επέ­δρα­σαν καθο­ρι­στι­κά σε όλες τις φάσεις της πρώ­της της δεύ­τε­ρης και τρί­της βιο­μη­χα­νι­κής επανάστασης.
 • Ειδι­κό­τε­ρα στη περί­ο­δο της 2ης βιο­μη­χα­νι­κής επα­νά­στα­σης η οποία καθο­ρί­στη­κε από τα ορυ­κτά καύ­σι­μα, η συγκέ­ντρω­ση της ενέρ­γειας στα μεγά­λα οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα έδω­σε τερά­στια ώθη­ση στην παρα­γω­γή αλλά στο τέλος προ­κά­λε­σε πολ­λές ανι­σορ­ρο­πί­ες όχι μόνο στην οικο­λο­γία αλλά και στο παγκό­σμιο οικο­νο­μι­κό σύστη­μα. Τερά­στια συγκέ­ντρω­ση πλού­του από την μια μεριά και από την άλλη διό­γκω­ση της παγκό­σμιας φτώ­χειας. Στη Τρί­τη βιο­μη­χα­νι­κή επα­νά­στα­ση που δια­νύ­ου­με σήμε­ρα με τη δυνα­τό­τη­τα άντλη­σης απευ­θεί­ας ενέρ­γειας από τον Ήλιο και άλλες ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές, δημιουρ­γού­νται οι συν­θή­κες για την κατα­νε­μη­μέ­νη ενέρ­γεια και το δημο­κρα­τι­κό δια­μοι­ρα­σμό της.
 • Η κινη­το­ποί­η­ση των δια­δι­κα­σιών από τα κάτω για την παρα­γω­γή τα ενέρ­γεια από εναλ­λα­κτι­κές πηγές προ­σφέ­ρε­ται για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία καθώς οι μεγά­λες πολυ­ε­θνι­κές εται­ρεί­ες ( πετρε­λαϊ­κές) γίνο­νται τρο­χο­πέ­δη στην εξά­πλω­ση των νέων τεχνο­λο­γιών του δια­μοι­ρα­σμού της ενέρ­γειας και της γνώ­σης. Είναι προ­φα­νές ότι δεν θέλουν να χάσουν τα υπερ­κέρ­δη τους από μια νέα βιο­μη­χα­νία της ενέρ­γειας που ελα­χι­στο­ποιεί το κόστος. Επο­μέ­νως γεν­νά­ται και ένα πολι­τι­κό ζήτη­μα οι τοπι­κές κοι­νω­νί­ες να υπε­ρα­σπι­στούν το κοι­νω­νι­κό όφε­λος ένα­ντι εκεί­νων που εμπο­δί­ζουν την διά­χυ­ση στις τεχνο­λο­γι­κές και­νο­το­μί­ες και την κατα­νε­μη­μέ­νη ενέρ­γεια. Η ενέρ­γεια είναι πολύ σοβα­ρή υπό­θε­ση για το μέλ­λον της κοι­νω­νί­ας και του Πλα­νή­τη λόγω κλι­μα­τι­κής αλλα­γής, για να αφε­θεί στα χέρια των μεγά­λων πολυ­ε­θνι­κών που εμμέ­νουν να κρα­τούν όμη­ρο την ανθρω­πό­τη­τα στα ορυ­κτά καύσιμα.
Περ­νά­με έτσι σε μια επο­χή όπου γίνε­ται εφι­κτή η ορι­ζό­ντια δια­χεί­ρι­ση της ενέρ­γειας και παρα­γω-κατα­νά­λω­ση από τους ίδιους τους κατα­να­λω­τές οι οποί­οι μπο­ρούν να είναι μέτο­χοι, παρα­γω­γοί, και κατα­να­λω­τές οργα­νώ­νο­ντας ενερ­γεια­κούς και κατα­να­λω­τι­κούς συνεταιρισμούς.

οι ενεργειακές κοινότητες;

Οι ενερ­γεια­κές κοι­νό­τη­τες είναι τοπι­κοί αστι­κοί συνε­ται­ρι­σμοί απο­κλει­στι­κού σκο­πού, μέσω των οποί­ων πρω­τί­στως οι πολί­τες (είτε ως φυσι­κά είτε ως νομι­κά πρό­σω­πα) μπο­ρούν να δρα­στη­ριο­ποι­η­θούν στον ενερ­γεια­κό τομέα, αξιο­ποιώ­ντας τις καθα­ρές πηγές ενέρ­γειας. Το νέο θεσμι­κό πλαί­σιο δια­σφα­λί­ζει ευνοϊ­κούς όρους για τη σύστα­ση και τη λει­τουρ­γία ενερ­γεια­κών κοι­νο­τή­των, με στό­χο την ενί­σχυ­ση όχι μόνο των ατο­μι­κών / οικο­γε­νεια­κών εισο­δη­μά­των, αλλά και της τοπι­κής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, της αλλη­λέγ­γυας οικο­νο­μί­ας και την προ­ώ­θη­ση της ενερ­γεια­κής δημο­κρα­τί­ας. Η κοι­νω­νι­κή οικο­νο­μία ως σύστη­μα είναι ανα­γκαία συν­θή­κη προ­κει­μέ­νου να υλο­ποι­η­θεί αυτός ο στό­χος με συνέρ­γειες πολι­τών ώστε να εξα­σφα­λι­στεί ένα βιώ­σι­μο ενερ­γεια­κό σύστη­μα για όλες τις κοι­νω­νι­κές ομά­δες χωρίς απο­κλει­σμούς και για την αντι­με­τώ­πι­ση της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας. Μακρο­πρό­θε­σμα, οι προ­ο­πτι­κές για τις ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέρ­γειας παρα­μέ­νουν θετι­κές και χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από στα­θε­ρή ανά­πτυ­ξη σε όλους τους τομείς. Από τώρα έως και το 2040, η έρευ­να και η ανά­λυ­ση δεί­χνουν ότι:
· Η συνο­λι­κή ζήτη­ση θα αυξη­θεί πάνω από 30%.
· Οι Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές Ενέρ­γειας θα απο­τε­λέ­σουν περί­που το 56% του συνο­λι­κού ενερ­γεια­κού δυναμικού.
· Οι «Ανα­πτυσ­σό­με­νες» χώρες θα κατα­σκευά­σουν 3 φορές περισ­σό­τε­ρο δυνα­μι­κό σε Ανα­νε­ώ­σι­μες από ό,τι οι «Ανε­πτυγ­μέ­νες».
· Η Διείσ­δυ­ση των Ανα­νε­ώ­σι­μων Πηγών Ενέρ­γειας θα διπλα­σια­στεί φτά­νο­ντας στο 46% της συνο­λι­κής παρα­γω­γής ηλε­κτρι­κής ενέργειας.
· Το κόστος για την Αιο­λι­κή ενέρ­γεια θα μειω­θεί κατά 32% ενώ αυτό της Ηλια­κής κατά 48%.
· Η Ηλια­κή ενέρ­γεια θα απο­τε­λέ­σει πάνω από το 1/3 της παγκό­σμιας αύξη­σης δυνα­μι­κού Ενέργειας.
 • Στους Συνε­ται­ρι­σμούς αυτούς μπο­ρούν να συμ­με­τέ­χουν από κοι­νού η και ξεχω­ρι­στά Δήμοι νομι­κά τους πρό­σω­πα και δημότες.
 • Η εγκα­τά­στα­ση φωτο­βολ­ταϊ­κών μπο­ρεί να γίνει σε στέ­γες αλλά και φωτο­βολ­ται­κά πάρκα.
 • Από πλη­ρο­φο­ρί­ες που συγκε­ντρώ­σα­με η επέν­δυ­ση για κάθε νοι­κο­κυ­ριό κυμαί­νε­ται σε 2.000 με 3.000 Ε. και το όφε­λος από­δο­σης γύρω στο 15% το χρό­νο. Άρα από­σβε­ση κεφα­λαί­ου σε λιγό­τε­ρο από 5 χρόνια.
 • Πρα­κτι­κά μια σχε­τι­κή επέν­δυ­ση μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει ενερ­γεια­κή αυτάρ­κεια σε δημο­τι­κά κτί­ρια και σχο­λεία, αλλά να γίνει και ζωντα­νό παρά­δειγ­μα ώστε να οργα­νω­θούν οι δημό­τες στην συνερ­γα­τι­κή παρα­γω­γή ενέρ­γειας να εξοι­κο­νο­μή­σουν σημα­ντι­κούς πόρους για κάθε νοικοκυριό.
 • Οι οργα­νώ­σεις της Κοι­νω­νί­ας Πολι­τών, οικο­λο­γι­κές, πολι­τι­στι­κές, κατα­να­λω­τι­κές και ανθρω­πι­στι­κές μπο­ρούν να παί­ξουν σπου­δαίο και απο­φα­σι­στι­κό ρόλο στην κινη­το­ποί­η­ση των πολι­τών καθώς δια­θέ­τουν το Μα και συνε­ται­ρι­σμοί στην Ελλά­δα κατέρ­ρευ­σαν θα μας πουν και εν μέρει δικαιο­λο­γη­μέ­να οι πολι­τι­κοί μας.
 • Είναι αλή­θεια αλλά ποιοι συνε­ται­ρι­σμοί. Και στη πρώ­ην Σοβιε­τι­κή ένω­ση κατέρ­ρευ­σαν οι κρα­τι­κά ελεγ­χό­με­νοι συνε­ται­ρι­σμοί Κολ­χοζ και κολε­κτί­βες αλλά σε μια σει­ρά από τις πρώ­ην ανα­το­λι­κές χώρες ανθούν σήμε­ρα οι συνε­ται­ρι­σμοί εργα­ζο­μέ­νων στην Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία, τη Ρου­μα­νία και τη βουλ­γα­ρία. Κι αν πάμε στη Δ. Γερ­μα­νία και μια σει­ρά άλλες κεντρι­κο­ευ­ρω­παι­κές χώρες ανθούν οι ενερ­γεια­κές κοι­νό­τη­τες και κατα­να­λω­τι­κοί συνε­ται­ρι­σμοί. Στην Ελλά­δα επί­σης κατέρ­ρευ­σε ένα κρα­τι­κο­δί­αι­το μοντέ­λο στους αγρο­τι­κούς συνε­ται­ρι­σμούς και όχι οι κοι­νω­νι­κοί συνεταιρισμοί.
 • Όταν λοι­πόν σε όλη την Ευρώ­πη η κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία έχει συν­δε­θεί με το βιώ­σι­μο μέλ­λον της εργα­σί­ας και της αλλη­λεγ­γύ­ης δεν μπο­ρεί αυτή η προ­ο­πτι­κή να αγνο­εί­ται από την Ελλη­νι­κή Πολι­τι­κή και την Τοπι­κή Αυτοδιοίκηση.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ εμπι­στο­σύ­νης που χρειά­ζε­ται ώστε να δημιουρ­γη­θούν αστι­κοί Συνε­ται­ρι­σμοί ενέρ­γειας όπως προ­βλέ­πει ο νέος νόμος.
2. Μία (1) Τεχνι­κή Μελέ­τη η οποία θα προσ­διο­ρί­ζει τις τεχνι­κές δια­δι­κα­σί­ες, εργα­σί­ες και μεθο­δο­λο­γία εφαρ­μο­γής του σχε­δί­ου με συγκε­κρι­μέ­νες δια­στά­σεις και μετρή­σεις, προ­ϋ­πο­θέ­σεις και κατα­νο­μή του έργου, για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του κάθε μέλους. Τις δια­δι­κα­σί­ες προ­μή­θειας υλι­κών εγκα­τά­στα­σης. Το μέγε­θος της ενέρ­γειας που θα παρά­γε­ται και θα κατα­νέ­με­ται στους δικαιού­χους. Τη σύμ­βα­ση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Λοι­πά τεχνι­κά θέμα­τα που θα προσ­διο­ρι­σθούν από τον Τεχνι­κό Σύμ­βου­λο του έργου. Θα είναι έτοι­μη το 12ο μήνα του έργου.
3. Ένα (1) Εγχει­ρί­διο, με βάση το παρα­δειγ­μα­τι­κό μοντέ­λο (Φ/Β Πάρ­κο) που θα σχη­μα­τι­σθεί, θα λει­τουρ­γή­σει ως εργα­λείο χρή­σης και διά­δο­σης της πρα­κτι­κής εφαρ­μο­γής των Ενερ­γεια­κών Κοι­νο­τή­των. Επί­σης θα λει­τουρ­γή­σει και ως επι­κοι­νω­νια­κό εργα­λείο των κινή­τρων και πλε­ο­νε­κτη­μά­των που υπάρ­χουν για τους Ενερ­γεια­κούς Συνε­ται­ρι­σμούς. Και τέλος να λει­τουρ­γή­σει ως μηχα­νι­σμός υλο­ποί­η­σης και εφαρ­μο­γής του παρα­δειγ­μα­τι­κού μοντέ­λου. Το εγχει­ρί­διο θα παρου­σια­στεί στην τελευ­ταία ημε­ρί­δα του έργου.
Το παρα­δειγ­μα­τι­κό μοντέ­λο απευ­θύ­νε­ται σε ένα πανελ­λα­δι­κό Δίκτυο 3.000 οργα­νώ­σε­ων της Κοι­νω­νί­ας των Πολι­τών οι οποί­ες εν δυνά­μει μπο­ρούν να προ­ω­θή­σουν ένα ανά­λο­γο σχέ­διο στην τοπι­κή τους κοινότητα.
Στό­χος της πρό­τα­σης είναι ένα σημα­ντι­κό μέρος από αυτές τις οργα­νώ­σεις και τους συλ­λο­γι­κούς φορείς (Ομο­σπον­δί­ες, οργα­νώ­σεις κατα­να­λω­τών, ΜΚΟ, Σύλ­λο­γοι και άλλες Συλ­λο­γι­κό­τη­τες) να ανα­λά­βουν αντί­στοι­χες πρω­το­βου­λί­ες. Το ΙΝΜΕΚΟ θα ζητή­σει την διά­χυ­ση της παρα­γό­με­νης τεχνο­γνω­σί­ας που θα απο­κτη­θεί, επι­κοι­νω­νια­κά, μέσω αυτού του δικτύου.
Το Εγχει­ρί­διο και η Τεχνι­κή μελέ­τη θα μοι­ρα­σθεί σε όλους τους Δήμους και θα υπο­στη­ρι­χθούν πρω­το­βου­λί­ες για επι­πλέ­ον ημε­ρί­δες και σε άλλους Δήμους εκτός των πέντε που ανα­φέ­ρο­νται στο έργο.
Το κοι­νω­νι­κό αντί­κτυ­πο της δρά­σης ανα­μέ­νε­ται πολύ σημα­ντι­κό καθώς έχουν μπει στην δια­δι­κα­σία υλο­ποί­η­σης και προ­βο­λής της δρά­σης πολ­λοί συλ­λο­γι­κοί φορείς αλλά και Δήμοι σε όλη την Ελλά­δα. Περι­μέ­νουν να δουν ένα βιώ­σι­μο παράδειγμα.
Η εμπει­ρία μάλι­στα αυτής της ορι­ζό­ντιας συνερ­γα­σί­ας που υφί­στα­ται από το Δίκτυο ΙΝΜΕΚΟ και ΠΕΣΚΟ έχει συμ­βάλ­λει ώστε να ανα­πτυ­χθεί το συνερ­γα­τι­κό πνεύ­μα της κοι­νω­νι­κής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας και σε άλλους τομείς που έχουν σχέ­ση με τη βιώ­σι­μη ανά­πτυ­ξη και τη προ­στα­σία του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος, όπως είναι η πρω­το­βου­λία για τη δημιουρ­γία δικτύ­ων, ανα­κύ­κλω­σης, κομπο­στο­ποί­η­σης κτλ.
Η βιω­σι­μό­τη­τα του έργου προ­κύ­πτει από το κοι­νω­νι­κό κεφά­λαιο που ενσω­μα­τώ­νει η πρό­τα­ση αλλά και από τη δια­σφα­λι­σμέ­νη ιδία συμ­με­το­χή που δια­τί­θε­νται να κατα­θέ­σουν οι φορείς που συμ­με­τέ­χουν στην πρό­τα­ση η οποία είναι και πολύ μικρή (3.000€ – 4.000€). Επί­σης αυτό το κόστος μπο­ρεί να μειω­θεί και άλλο καθώς μπο­ρούν να προ­στε­θούν και άλλοι φορείς μέσα στην ενερ­γεια­κή κοινότητα.
Επί­σης όλες οι δαπά­νες του έργου είναι κοστο­λο­γη­μέ­νες και με την ενί­σχυ­ση του προ­γράμ­μα­τος θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν και θα έχουν ως απο­τέ­λε­σμα την προ­βο­λή του παρα­δειγ­μα­τι­κού μοντέ­λου, το οποίο θα απο­τε­λέ­σει τη βάση για την δημιουρ­γία και άλλων τέτοιων κοινοτήτων.
Από καθα­ρά οικο­νο­μι­κή σκο­πιά πρό­κει­ται για μία πολύ συμ­φέ­ρου­σα επέν­δυ­ση με χρό­νο από­σβε­σης τα 5–6 χρό­νια και η οποία δεν επη­ρε­ά­ζε­ται από την τιμή της αγοράς.
Τέλος για όλους τους φορείς που συμ­με­τέ­χουν υπάρ­χει καθα­ρό όφε­λος το οποίο είναι το σχε­δόν μηδε­νι­κό ορια­κό κόστος του ρεύ­μα­τος που κατα­να­λώ­νε­ται (σε σχέ­ση με τις τιμές της αγοράς).
Η κοι­νω­νι­κή και­νο­το­μία είναι δημιουρ­γία επι­χει­ρή­σε­ων από τους οργα­νω­μέ­νους κατα­να­λω­τές, από τις συλ­λο­γι­κό­τη­τες που χρειά­ζο­νται κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, όπως και υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας, εκπαί­δευ­σης, επι­κοι­νω­νί­ας και προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος και δωρε­άν ενέρ­γεια από τον Ήλιο μέσα από τις ενερ­γεια­κές κοι­νό­τη­τες.
Όταν αντι­κει­με­νι­κά απου­σιά­ζει η χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κή μόχλευ­ση της αγο­ράς, όπως συμ­βαί­νει ύστε­ρα από την παρα­τε­τα­μέ­νη κρί­ση, απαι­τεί­ται του­λά­χι­στον πολι­τι­κή μόχλευ­σης ανε­νερ­γών πόρων και κοι­νω­νι­κού κεφα­λαί­ου, καθώς και συνέρ­γειες με τις μεγά­λες κοι­νω­νι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες και την Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση. Αυτό το ρόλο της μόχλευ­σης της θεσμι­κής ζήτη­σης μπο­ρούν να το παί­ξουν οι μεγά­λες Κατα­να­λω­τι­κές οργα­νώ­σεις, συν­δι­κά­τα, οικο­λο­γι­κές και πολι­τι­στι­κές Ενώ­σεις. Ο ξεχω­ρι­στός ρόλος και δια­κε­κρι­μέ­νος των κοι­νω­νι­κών επι­χει­ρή­σε­ων που υπο­στη­ρί­ζο­νται από τις κοι­νω­νι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες είναι να μετα­σχη­μα­τί­σουν τους ανε­νερ­γούς υλι­κούς και ανθρώ­πι­νους πόρους σε ενέρ­γεια παρα­γω­γι­κό­τη­τας και οικο­νο­μι­κής δράσης.

 

Βρεί­τε μας και στην Ομά­δα μας στο Facebook: Δημο­τι­κός Διά­λο­γος Αθηναίων 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων