- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Χριστουγεννιάτικα χωριά στην Αθήνα

Ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα για μικρούς και μεγά­λους  με δια­δρα­στι­κά παι­χνί­δια, ξύλι­να  σπι­τά­κια και Αγιο Βασί­λη θα λάβει χώρα σε πολ­λές γει­το­νιές της Αθή­νας  από 23 Δεκεμ­βρί­ου έως τις 6 Ιανουα­ρί­ου.  Δέκα μικρά  Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα Χωριά σε ισά­ριθ­μες γει­το­νιές της Αθή­νας θα φιλο­ξε­νή­σουν  φέτος τα χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα δρώμενα.

Τα χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα χωριά θα λει­τουρ­γούν καθη­με­ρι­νά από 11:00 έως 14:00 και από 15:00 έως 19:30 και την Κυρια­κή 31/12 από 11:00 έως 17:00 και θα τα βρεί­τε στις πλα­τεί­ες Μεσο­λογ­γί­ου (Παγκρά­τι), Χελ­ντράιχ (Νέος Κόσμος), Ζακλίν ντε Ρομι­γί (Θησείο), Αγί­ας Αικα­τε­ρί­νης (Κάτω Πετρά­λω­να), Αθα­να­σί­ου Διά­κου (Θυμα­ρά­κια), Ναθα­να­ήλ (Αγ. Ελευ­θέ­ριος), Αγί­ου Ανδρέα (Λαμπρι­νή), Αγί­ου Παντε­λε­ή­μο­να, Αγί­ου Δημη­τρί­ου (Πανόρ­μου, Αμπε­λό­κη­ποι) και Πηνε­λό­πης Δέλ­τα (Ελλη­νο­ρώ­σων).

Οι καλ­λι­τε­χνι­κές  χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες δρά­σεις που θα τονώ­σουν τη γιορ­τι­νή ατμό­σφαι­ρα της πόλης έχουν τα εξής περιεχόμενα :

  1. Παρά­στα­ση με μαριο­νέ­τες, ένα εντυ­πω­σια­κό δια­δρα­στι­κό show.
  2. Bubble Show, με μικρές ή γιγά­ντιες σαπου­νό­φου­σκες που πετά­νε στον ουρα­νό μαζί με παρα­μυ­θέ­νιες μουσικές.
  3. Magic Show, ένα φαντα­στι­κό σόου από μάγους/ταχυδακτυλουργούς.
  4. Αφή­γη­ση Παρα­μυ­θιών, χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα παρα­μύ­θια με ξωτι­κά, τάραν­δους και νάνους.
  5. Παι­χνί­δια με το Ξωτι­κό των Χρι­στου­γέν­νων που περι­μέ­νει και φέτος τα παι­διά για δια­σκέ­δα­ση μέσα από ομα­δι­κά και ατο­μι­κά παι­χνί­δια, δια­γω­νι­σμούς και μου­σι­κο­κι­νη­τι­κές δράσεις.
  6. Ξυλο­πό­δα­ροι και φιγού­ρες των Χρι­στου­γέν­νων, οι παρα­μυ­θέ­νιοι γίγα­ντες αλλά και οι μασκότ των Χρι­στου­γέν­νων, όπως το Ξωτι­κό, ο Νάνος, ο Τάραν­δος και ο Χιονάνθρωπος.

Το  πρό­γραμ­μα των χρι­στου­γεν­νιά­τι­κων φετι­νών εκδη­λώ­σε­ων του Δήμου Αθη­ναί­ων επι­με­λεί­ται ο ΟΠΑΝΔΑ και η Τεχνό­πο­λη Δήμου Αθη­ναί­ων, σε συνερ­γα­σία με το This is Athens, και τον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό της πόλης Αθή­να 9,84.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων