- Διαφήμιση -

Τράπεζες – εθελουσία: Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες τραπεζοϋπαλλήλους

Πέντε χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλοι αποχωρούν φέτος και άλλοι 5.000 έως το τέλος του 2021 με το προσωπικό των τραπεζών να μειώνεται δραματικά.

Τα προ­γράμ­μα­τα εθε­λου­σί­ας εξό­δου «ψαλι­δί­ζο­νται» κατά 30% και έτσι το μάξι­μουμ της απο­ζη­μί­ω­σης και του bonus που πέρυ­σι ήταν στις 180.000 ευρώ, φέτος θα έχει ταβά­νι τις 125.000 και στα­δια­κά θα εξαφανιστεί!

Ο αριθ­μός των εργα­ζο­μέ­νων στις τρά­πε­ζες, θα περιο­ρι­στεί σε λιγό­τε­ρους από 30.000 στο τέλος του 2021. Κι αυτό, για­τί θα κλεί­σουν πολ­λά υπο­κα­τα­στή­μα­τα σε όλη την Ελλά­δα έτσι ώστε το 2021 να μην ξεπερ­νά τα 1.000 με 1.200.

Μόνο από τις τρά­πε­ζες Εθνι­κή και Πει­ραιώς εκτι­μά­ται ότι φέτος θα φύγουν 4.000 εργαζόμενοι.

Σύμ­φω­να με το «Εθνος», τρα­πε­ζι­κές πηγές ανέ­φε­ραν ότι αυτά θα είναι και τα τελευ­ταία «πακέ­τα» με μπό­νους και παρο­χές και αυτές θα εκλεί­ψουν έως το τέλος του χρό­νου. Δεν απο­κλεί­ουν μάλι­στα να ανοί­ξει και κύκλος καταγ­γε­λί­ας των συμ­βά­σε­ων. Στην περί­πτω­ση αυτή, όσοι απο­χω­ρούν θα παίρ­νουν μόνο την προ­βλε­πό­με­νη απο­ζη­μί­ω­ση από το νόμο.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων