- Διαφήμιση -

Πότε έρχονται οι νέες ταυτότητες και πόσο θα κοστίζουν

Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνουν

Έτοι­μες μέχρι το 2020 θα είναι οι νέες ταυ­τό­τη­τες οι οποί­ες θα έχουν το σχή­μα και το μέγε­θος πιστω­τι­κής κάρτας

Σύμ­φω­να με τον Ελεύ­θε­ρο Τύπο της Κυρια­κής ο μειο­δο­τι­κός δια­γω­νι­σμός ανά­θε­σης του έργου, με την απόρ­ρη­τη δια­δι­κα­σία, προ­κη­ρύσ­σε­ται τις επό­με­νες ημέ­ρες και ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί μέσα στο επό­με­νο εξάμηνο.

Το κόστος για τον Έλλη­να πολί­τη, φέρε­ται να είναι κάτω από τα επτά ευρώ συν τα έξο­δα των φωτογραφιών.

Στη νέα ταυ­τό­τη­τα θα εμπε­ριέ­χε­ται τσιπ με φωτο­γρα­φί­ες, δακτυ­λι­κό απο­τύ­πω­μα καθώς και ομά­δα αίμα­τος προαιρετικά.

Η δέσμευ­ση του μέγι­στου ποσού που προ­ϋ­πο­λο­γί­ζε­ται για το έργο για την επό­με­νη 15ετία ανέρ­χε­ται περί­που στα 500.000.000 ευρώ, δηλα­δή 30.000.000 ευρώ το χρό­νο, προ­κει­μέ­νου να ξεκι­νή­σει η δια­δι­κα­σία. Ποσά που ανα­μέ­νε­ται να μειω­θούν σημα­ντι­κά από τις προ­σφο­ρές των εται­ρειών, οι οποί­ες εκτι­μά­ται ότι θα είναι πάνω από 10 και ενδε­χο­μέ­νως θα επι­χει­ρή­σουν να πάρουν το έργο δίνο­ντας τη φθη­νό­τε­ρη προσφορά.

Η εται­ρεία ή η κοι­νο­πρα­ξία που θα είναι η «από­λυ­τα φθη­νό­τε­ρη» θα… κερ­δί­σει το έργο σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ του Ελεύ­θε­ρου Τύπου και φυσι­κά θα πρέ­πει να πλη­ρεί τις απαι­τού­με­νες προ­δια­γρα­φές, να έχει ανα­λά­βει αντί­στοι­χο έργο σε χώρα της ΕΕ και να έχει τυπώ­σει αριθ­μό τεμα­χί­ων που αντι­στοι­χεί στους περί­που 10 εκατ. κατοί­κους της Ελλάδας.

Οι «ζώνες» ασφαλείας

Οι ψηφια­κές προ­δια­γρα­φές ασφα­λεί­ας χωρί­ζο­νται σε επτά ζώνες:

Εμπρόσθια όψη

Ζώνη 1: Αριθ­μός Ταυ­τό­τη­τας (card number).

Ζώνη 2: Φύλο / Sex (Άρρεν/ Θήλυ Male/Female), Επώ­νυ­μο, Όνο­μα, Ημε­ρο­μη­νία Γέν­νη­σης, Ιθαγένεια,

Ζώνη 3: Ημε­ρο­μη­νί­ας Λήξης, Αριθ­μός Πρό­σβα­σης Κάρ­τας, Αρχή Έκδοσης.

Ζώνη 4: Υπο­γρα­φή Κατόχου.

Ζώνη 5: Φωτογραφία

Οπίσθια όψη

Ζώνη 6: Όνο­μα Πατέ­ρα, Όνο­μα Μητέ­ρας, Τόπος Γέν­νη­σης, Ημε­ρο­μη­νία Έκδο­σης, Ομά­δα Αίμα­τος, Αριθ­μόςΜητρώ­ου Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (ΑΜΚΑ), ψηφια­κό δακτυ­λι­κό αποτύπωμα

Ζώνη 7: Ζώνη Μηχα­νι­κής Ανά­γνω­σης (Machine Readable Zone-MRZ).

Στη νέα ταυ­τό­τη­τα έχουν τοπο­θε­τη­θεί ο θυρε­ός της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας, το όνο­μα της χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC), ο τύπος εγγρά­φου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD), το σήμα ICAO (Διε­θνής Οργα­νι­σμός Πολι­τι­κής Αερο­πο­ρί­ας), το ενσω­μα­τω­μέ­νο RFID chip.

Στο ενσω­μα­τω­μέ­νο ηλε­κτρο­νι­κό μέσο απο­θή­κευ­σης περιέ­χο­νται: φωτο­γρα­φία, στοι­χεία κατό­χου, ύψος (μετά τη συμπλή­ρω­ση του 24ου έτους), στοι­χεία που απαι­τού­νται για υπη­ρε­σί­ες ηλε­κτρο­νι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης, δήμος εγγρα­φής, αριθ­μός δημο­το­λο­γί­ου, τόπος έκδο­σης δελ­τί­ου. Ο τύπος του δελ­τί­ου ταυ­τό­τη­τας, όπως περι­γρά­φε­ται στην ΚΥΑ, είναι μορ­φό­τυ­πο σύμ­φω­να με τις συστά­σεις του ICAO (Διε­θνής Οργα­νι­σμός Πολι­τι­κής Αεροπορίας).

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων