- Διαφήμιση -

Μία στις τρεις αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου έχουν εγκριθεί – «Εμπόδιο» το ηλεκτρονικό μισθωτήριο

Μετ’ εμποδίων οι αιτήσεις για το επίδομα ενοικίου. Αγκάθι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, δυσκολεύονται να πάρουν το επίδομα πολλοί ενοικιαστές. Παίζουν… παιχνίδια για να «τσιμπήσουν» το ενοίκιο πολλοί ιδιοκτήτες. Πάνω από 150.000 οι αιτήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Μόλις η μία στις τρεις αιτή­σεις για το επί­δο­μα ενοι­κί­ου έχουν εγκρι­θεί μέχρι στιγ­μής, δεδο­μέ­νου ότι παρα­τη­ρού­νται σοβα­ρές αρρυθ­μί­ες στο σύστη­μα, όχι τόσο σε ό,τι αφο­ρά τον σχε­δια­σμό, αλλά κυρί­ως στο τι ισχύ­ει στην αγο­ρά. Απόρ­ροια αυτού είναι οι ενοι­κια­στές να βρί­σκο­νται σε δύσκο­λη θέση και να μην μπο­ρούν να λάβουν το επί­δο­μα, παρά το γεγο­νός ότι πλη­ρούν όλες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που έχουν τεθεί.

Το μεγα­λύ­τε­ρο εμπό­διο είναι το ηλε­κτρο­νι­κό μισθω­τή­ριο, με κάποιους ιδιο­κτή­τες, είτε να το αρνού­νται, είτε να ζητούν αύξη­ση.

Μέχρι και το από­γευ­μα της περα­σμέ­νης Παρα­σκευ­ής είχαν υπο­βλη­θεί στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα της ΗΔΙΚΑ www.epidomastegasis.gr 150.429αιτή­σεις. Από τις αιτή­σεις αυτές έχουν ήδη εγκρι­θεί 54.578 που αντι­στοι­χούν σε 140.643 δικαιού­χους με το μηνιαίο κόστος του επι­δό­μα­τος να ανέρ­χε­ται σε 6,578 εκατ. ευρώ. Σε ανα­μο­νή βρί­σκο­νται 70.309 αιτή­σεις ενώ 9.843 απορ­ρί­φθη­καν και 15.082 ακυ­ρώ­θη­καν.

Η διάρ­κεια του μισθω­τη­ρί­ου, τα μηδε­νι­κά μισθω­τή­ρια, η συναί­νε­ση μέλους, η δια­μο­νή είναι μετα­ξύ των θεμά­των που έχουν προ­βλη­μα­τί­σει τους ενοι­κια­στές που σχε­διά­ζουν να υπο­βά­λουν αίτη­ση για το επί­δο­μα στέγασης.

Για να διευ­κο­λύ­νει τους δικαιού­χους η ΗΔΙΚΑ έδω­σε απα­ντή­σεις στις πιο συχνές ερω­τή­σεις που έχουν υποβληθεί.

1. Μηδε­νι­κά μισθωτήρια
Ερ. Υπο­βάλ­λω την αίτη­ση κι ενώ συμπλη­ρώ­νω τον αριθ­μό μισθω­τη­ρί­ου, η αίτη­ση δεν εγκρί­νε­ται με την αιτιο­λο­γία ότι το ποσό του ενοι­κί­ου είναι μηδενικό.
Απ. Ήταν πρό­βλη­μα της ηλε­κτρο­νι­κής δια­σταύ­ρω­σης από το αντί­στοι­χο πεδίο του ηλε­κτρο­νι­κού μισθω­τη­ρί­ου και έχει ήδη επι­λυ­θεί. Παρα­κα­λού­με δοκι­μά­στε να υπο­βά­λε­τε εκ νέου αίτηση.

2. Διάρ­κεια μισθωτηρίου
Ερ. Για­τί ενώ συμπλη­ρώ­νω τον αριθ­μό μισθω­τη­ρί­ου δεν μου ανα­γνω­ρί­ζει ότι υπάρ­χει ενερ­γό συμβόλαιο;
Απ. Δεδο­μέ­νου ότι οι αιτή­σεις για το Επί­δο­μα εγκρί­νο­νται για έξι μήνες, θα πρέ­πει και το μισθω­τή­ριο συμ­βό­λαιο να καλύ­πτει το ανω­τέ­ρω διά­στη­μα, δηλα­δή να έχει διάρ­κεια του­λά­χι­στον έξι μήνες από τον επό­με­νο μήνα της υπο­βο­λής αίτη­σης. Άρα για τις αιτή­σεις που θα υπο­βλη­θούν εντός του Μαρ­τί­ου θα πρέ­πει το μισθω­τή­ριο να μην έχει ημε­ρο­μη­νία λήξης πριν την 30/09/2019.
Εάν το μισθω­τή­ριό σας δεν καλύ­πτει την παρα­πά­νω προ­ϋ­πό­θε­ση, μπο­ρεί­τε να παρα­τεί­νε­τε την ημε­ρο­μη­νία λήξης του μέσω της εφαρ­μο­γής της ΑΑΔΕ, και μετά να υπο­βά­λε­τε αίτη­ση για το Επίδομα.

3. Συναί­νε­ση μέλους
Ερ. Πως γίνε­ται η συναί­νε­ση μέλους ηλεκτρονικά;
Απ. Η συναί­νε­ση μέλους μπο­ρεί να γίνει ηλε­κτρο­νι­κά με τους προ­σω­πι­κούς του κωδι­κούς taxis.
Όταν γίνει η αίτη­ση από τον αιτού­ντα και απο­θη­κευ­τεί προ­σω­ρι­νά, θα πρέ­πει τα άλλα ενή­λι­κα μέλη του νοι­κο­κυ­ριού να μπουν στην πλατ­φόρ­μα με τους δικούς τους κωδι­κούς taxis. Όταν θα μπουν στην πλατ­φόρ­μα, θα τους ζητη­θεί αυτο­μά­τως η συναί­νε­ση για την αίτη­ση στην οποία έχουν συμπε­ρι­λη­φθεί ως μέλη του νοικοκυριού.
Εάν τα άλλα μέλη του νοι­κο­κυ­ριού δεν έχουν κωδι­κούς θα πρέ­πει να απο­κτή­σουν μέσω της ΔΟΥ.
Σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση θα πρέ­πει η αίτη­ση να υπο­βλη­θεί μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοι­νό­τη­τας με την προ­σκό­μι­ση του έντυ­που συναί­νε­σης υπο­γε­γραμ­μέ­νου από όλα τα ενή­λι­κα μέλη.

4. Δια­μο­νή
Ερ. Τι απαι­τεί­ται για την πιστο­ποί­η­ση της πεντα­ε­τούς παρα­μο­νής στη χώρα του ατό­μου που υπο­βάλ­λει αίτηση;
Απ. Εφό­σον δεν δια­σταυ­ρώ­νε­ται ηλε­κτρο­νι­κά η πεντα­ε­τής παρα­μο­νή στη χώρα, θα πρέ­πει να προ­σκο­μι­σθεί στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοι­νό­τη­τας κάποιο απο­δει­κτι­κό (π.χ. απο­δει­κτι­κό φοί­τη­σης σε σχο­λείο, φορο­λο­γι­κή δήλω­ση προη­γού­με­νων ετών όπου ο αιτών έχει δηλω­θεί ως προ­στα­τευό­με­νο μέλος, απο­δει­κτι­κό εργα­σί­ας κλπ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπο­χρέ­ω­ση πεντα­ε­τούς παρα­μο­νής ισχύ­ει για το άτο­μο που υπο­βά­λει την αίτη­ση είτε είναι αλλο­δα­πός είτε ημεδαπός.

5. Στε­γα­στι­κό δάνειο
Ερ. Το Επί­δο­μα ενοι­κί­ου αφο­ρά μόνο όσους έχουν μισθω­μέ­νη κατοι­κία ή και αυτούς που έχουν στε­γα­στι­κό δάνειο;
Απ. Το Επί­δο­μα ενοι­κί­ου είναι προ­νοια­κό πρό­γραμ­μα για νοι­κο­κυ­ριά που μισθώ­νουν την κύρια κατοι­κία τους.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων