- Διαφήμιση -

Το Taxisnet εκτός λειτουργίας σήμερα και το Σαββατοκύριακο

Εργασίες αναβάθμισης των δικτυακών της υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Δείτε τις ώρες

Εργα­σί­ες ανα­βάθ­μι­σης των δικτυα­κών της υπη­ρε­σιών θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των (ΓΓΠΣ) η την Πέμ­πτη 9 Μαΐ­ου 2019 από τις 7:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ.
Κατά τη διάρ­κεια των εργα­σιών αυτών δεν θα είναι δυνα­τή η πρό­σβα­ση στις ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες της ΓΓΠΣ στο ίντερ­νετ (taxisnet).

Επι­πλέ­ον, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες εργα­σί­ες συντή­ρη­σης της πλη­ρο­φο­ρια­κής υπο­δο­μής της ΓΓΠΣ:

α) την Πέμ­πτη 9 Μαΐ­ου 2019 από τις 15:00 έως τις 20:00, όπου ενδέ­χε­ται να παρου­σια­στούν δυσλει­τουρ­γί­ες στις ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες που υπο­στη­ρί­ζο­νται από την εν λόγω πλη­ρο­φο­ρια­κή υποδομή.

β) το Σάβ­βα­το 11 Μαΐ­ου 2019 από τις 8:00 έως την Κυρια­κή 12 Μαΐ­ου 2019 στις 24:00, όπου δεν θα είναι δυνα­τή η πρό­σβα­ση στις ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες που υπο­στη­ρί­ζο­νται από την εν λόγω πλη­ρο­φο­ρια­κή υποδομή.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων