- Διαφήμιση -

Η Emirates κάνει προσλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

«Open Day» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για την κάλυψη θέσεων στο Πλήρωμα Θαλάμου διοργανώνει η αεροπορική εταιρεία Emirates.

Συγκε­κρι­μέ­να, η εται­ρεία, με έδρα το Ντου­μπάι, διορ­γα­νώ­νει «Open Day» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το Σάβ­βα­το 11 Μαΐ­ου, στις 9.00 π.μ., στο ξενο­δο­χείο The Met Hotel, 26η Οκτω­βρί­ου 48,

και στην Αθή­να, τη Δευ­τέ­ρα 13 Μαΐ­ου στις 9.00 π.μ., στο ξενο­δο­χείο Athenaeum InterContinental, Λ.Συγγρού 89 — 93.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Emirates, εκεί­νοι που επι­θυ­μούν να ξεκι­νή­σουν την «αερο­πο­ρι­κή τους καριέ­ρα», μπο­ρούν να επι­σκε­φθούν τα «Open Day» της Emirates, με το βιο­γρα­φι­κό τους στα αγγλι­κά και μία πρό­σφα­τη φωτογραφία.

Για την παρα­κο­λού­θη­ση των «Open Day» απαι­τεί­ται η ηλε­κτρο­νι­κή εγγρα­φή μέσω του site της Emirates.

 

Πηγή cnn.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων