- Διαφήμιση -

Πράσινο «φως» από το ΚΑΣ για την αποκατάσταση του σηκού του Παρθενώνα

Το ΚΑΣ έδωσε «πράσινο φως» στη μελέτη για την αποκατάσταση του βόρειου τοίχου του σηκού του Παρθενώνα, ένα σημαντικό γεγονός για τη νεότερη ιστορία του μνημείο.

Ως μια «συνε­δρί­α­ση πολύ μεγά­λης σημα­σί­ας» χαρα­κτη­ρί­στη­κε στο Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο (ΚΑΣ) η χτε­σι­νή (7/5) καθώς, όπως επι­ση­μάν­θη­κε, βαί­νει προς ολο­κλή­ρω­ση μια προ­σπά­θεια που κρα­τά πάνω από τρεις δεκα­ε­τί­ες: Η απο­κα­τά­στα­ση του βόρειου τοί­χου του σηκού του Παρθενώνα.

Στους αρχαί­ους ελλη­νι­κούς ναούς, σηκός ονο­μα­ζό­ταν ο κύριος εσω­τε­ρι­κός χώρος όπου φυλασ­σό­ταν το άγαλ­μα του θεού (ή της θεάς) στον οποίο ήταν αφιε­ρω­μέ­νος. Στην περί­πτω­ση του Παρ­θε­νώ­να, στο μέρος αυτό φυλασ­σό­ταν το περί­φη­μο χρυ­σε­λε­φά­ντι­νο άγαλ­μα της Αθη­νάς Παρ­θέ­νου, που φιλο­τέ­χνη­σε ο Φει­δί­ας και είχε κολοσ­σιαί­ες διαστάσεις.

«Η σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση είναι πολύ μεγά­λης σημα­σί­ας για­τί μέσα από την υλο­ποί­η­ση των μελε­τών που αφο­ρούν την απο­κα­τά­στα­ση του σηκού θα έχου­με ανα­σύ­στα­ση των όψε­ων, ένα πολύ σημα­ντι­κό γεγο­νός για τη νεό­τε­ρη ιστο­ρία του Παρ­θε­νώ­να», σημειώ­θη­κε από την αρμό­δια Διεύ­θυν­ση Ανα­στή­λω­σης Αρχαί­ων Μνη­μεί­ων. Αυτό σημαί­νει ότι μετά την ολο­κλή­ρω­ση του έργου (δηλα­δή, όταν ανα­στη­λω­θούν και οι δυο μακριές πλευ­ρές του σηκού, δηλα­δή η βόρεια και η νότια), η γεω­με­τρία του κτι­ρί­ου θα απο­κα­τα­στα­θεί σε μεγά­λο βαθ­μό, «θα φανεί η ταυ­τό­τη­τα και η ιστο­ρία του μνη­μεί­ου, ενώ ο μέσος επι­σκέ­πτης θα έχει αντί­λη­ψη της ιδιαί­τε­ρης αρχι­τε­κτο­νι­κής του», όπως ειπώ­θη­κε από μέλος του ΚΑΣ«Η μελέ­τη επι­χει­ρεί την επα­να­φο­ρά πλή­θους λίθων που βρί­σκο­νται κάτω στη γη, περί­που 250, και ενδε­χο­μέ­νως η πρό­τα­ση που θα εγκρι­θεί να έχει επι­πτώ­σεις στην ανα­στή­λω­ση των μνη­μεί­ων στη χώρα», ειπώ­θη­κε από την αρμό­δια διεύθυνση.

Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι επί­σης το γεγο­νός ότι η πρό­τα­ση στην οποία στη­ρί­χτη­κε η συγκε­κρι­μέ­νη μελέ­τη φέρει την υπο­γρα­φή του αεί­μνη­στου Χαρά­λα­μπου Μπού­ρα, αρχι­τέ­κτο­να και πρώ­ην προ­έ­δρου της Επι­τρο­πής Συντη­ρή­σε­ως Μνη­μεί­ων Ακρο­πό­λε­ως (ΕΣΜΑ), με τερά­στιο έργο στην ανα­στή­λω­ση των μνη­μεί­ων και δη της Ακρό­πο­λης. «Είναι ένα πολύ σημα­ντι­κό βήμα για την Ακρό­πο­λη και ειδι­κά για το κορυ­φαίο μνη­μείο του Παρ­θε­νώ­να», δήλω­σε η γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, Μαρία Ανδρε­α­δά­κη Βλα­ζά­κη, ανα­φε­ρό­με­νη στη μελέ­τη που «έχει απα­σχο­λή­σει πολύ σοβα­ρά την Υπη­ρε­σία Συντή­ρη­σης Μνη­μεί­ων Ακρό­πο­λης, αλλά βεβαί­ως έχει και τις κατευ­θύν­σεις της ΕΣΜΑ». Όσο για το γεγο­νός ότι η πρό­τα­ση στη­ρί­χτη­κε στην εισή­γη­ση του Χαρά­λα­μπου Μπού­ρα, η κ. Βλα­ζά­κη σημεί­ω­σε: «Είναι σαν να τον έχου­με κοντά μας».

Η μελέ­τη, που πήρε ομό­φω­να την έγκρι­ση από το ΚΑΣ (εκτός από τμή­μα της στο οποίο μειο­ψή­φη­σαν δυο μέλη), σκο­πεύ­ει να αξιο­ποι­ή­σει το πλού­σιο υλι­κό και την τερά­στια γνώ­ση που συγκε­ντρώ­θη­κε κατά τη διάρ­κεια σχε­δόν τεσ­σά­ρων δεκα­ε­τιών, αρχής γενο­μέ­νης από τον μνη­μειώ­δη τόμο του 1983 για την απο­κα­τά­στα­ση του Παρ­θε­νώ­να των Χ. Μπού­ρα και Μ. Κορ­ρέ. Στό­χος της είναι να ανα­δει­χθεί το όριο δια­τή­ρη­σης του τοί­χου όπως δια­μορ­φώ­θη­κε μετά τον βομ­βαρ­δι­σμό του Μορο­ζί­νι το 1687 και πριν από την πολιορ­κία της Ακρό­πο­λης το 1822, όταν οι Τούρ­κοι έσπα­σαν τις αρχαί­ες πέτρες για να αφαι­ρέ­σουν το μολύ­βι. «Το τμή­μα που δια­τη­ρή­θη­κε ως το 1822 ακέ­ραιο, δια­λύ­θη­κε μέσα σε έναν μήνα για να ληφθεί ο μόλυ­βδος και οι πέτρες έμει­ναν εκεί. Κανείς δεν ήθε­λε τις πέτρες, τον μόλυ­βδο ήθε­λαν», δήλω­σε ο νυν πρό­ε­δρος της ΕΣΜΑ, καθη­γη­τής Μανό­λης Κορ­ρές, ο άνθρω­πος που έχει συν­δε­θεί όσο λίγοι με τα ανα­στη­λω­τι­κά έργα στην Ακρό­πο­λη. «Οι Τούρ­κοι με βαριά κατέ­στρε­ψαν 500 λίθους. Πεντα­κό­σιους βαριά “τραυ­μα­τί­ες” άφη­σαν πίσω τους, επει­δή ήταν βια­στι­κοί. Θα μπο­ρού­σαν να είχαν κατα­στρέ­ψει 50 και οι 450 να ήταν ‘υγιείς’», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμ­φω­να με την πρό­τα­ση, οι αρχαί­οι λιθό­πλιν­θοι που θα επα­να­το­πο­θε­τη­θούν είναι 360 και οι νέοι (από μάρ­μα­ρο που θα προ­έλ­θει από τον Διό­νυ­σο, το οποίο μοιά­ζει πολύ με το πεντε­λι­κό) περί­που 90. Η απο­κα­τά­στα­ση και των δυο μακρών τοί­χων του σηκού (του βόρειου και του νότιου) εκτι­μά­ται ότι θα ολο­κλη­ρω­θεί σε περί­που 15 χρό­νια. Στο δυτι­κό τμή­μα του βόρειου σηκού, το οποίο θα συμπλη­ρω­θεί κυρί­ως με αυθε­ντι­κό υλι­κό, το ύψος της ανα­στή­λω­σης δεν θα υπερ­βαί­νει τον 6ο δόμο (δηλα­δή συνο­λι­κά περί­που τα 4,5 μ.), ενώ το ανα­το­λι­κό τμή­μα θα φτά­σει περί­που τα 10 μ. Σε επό­με­νη φάση, όταν η απο­κα­τά­στα­ση θα συμπε­ρι­λά­βει και το τμή­μα όπου βρι­σκό­ταν η ζωφό­ρος και το επι­στύ­λιο (τα οποία κατα­στρά­φη­καν κατά την αρπα­γή του Έλγιν και την πολιορ­κία του 1822) το ύψος θα είναι περί­που 13 μ.Οι δυο μειο­ψη­φί­ες, που αφο­ρού­σαν την εσω­τε­ρι­κή πλευ­ρά του δυτι­κού αυτού τμή­μα­τος (του βόρειου σηκού πάντα), ζήτη­σαν την περαι­τέ­ρω στα­τι­κή διε­ρεύ­νη­ση ώστε να γίνει η ελά­χι­στη δυνα­τή συμπλή­ρω­ση με νέο υλικό.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων