- Διαφήμιση -

Πρόστιμα του ΕΦΕΤ σε σούπερ μάρκετ και σε ζαχαροπλαστείο

Πρόστιμα σε πέντε επιχειρήσεις τροφίμων επέβαλε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Πρόκειται για πρόστιμα συνολικού ύψους 63.800 ευρώ.

Τα πρό­στι­μα αφο­ρούν τρεις αλυ­σί­δες σού­περ μάρ­κετ, μία επι­χεί­ρη­ση παρα­γω­γής και τυπο­ποί­η­σης ελαιο­λά­δου και ένα ζαχα­ρο­πλα­στείο. Επί­σης, ο ΕΦΕΤ εξέ­τα­σε έξι ενστά­σεις κατά απο­φά­σε­ων επι­βο­λής προ­στί­μων και επι­κύ­ρω­σε την επι­βο­λή προ­στί­μων συνο­λι­κού ύψους 11.025 ευρώ.

Σημειώ­νε­ται ότι μέσα στο 2019 έχει επι­κυ­ρω­θεί από το Διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του ΕΦΕΤ η επι­βο­λή προ­στί­μων σε 34 επι­χει­ρή­σεις τρο­φί­μων συνο­λι­κού ύψους 507.465 ευρώ.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επι­χει­ρή­σεις τρο­φί­μων να επι­δεί­ξουν ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή στην πιστή τήρη­ση των απαι­τή­σε­ων της νομο­θε­σί­ας, τόσο για τη δια­σφά­λι­ση της υγιει­νής και της ασφά­λειας των τρο­φί­μων όσο και για την ορθή λει­τουρ­γία τους και δια­βε­βαιώ­νει το κατα­να­λω­τι­κό κοι­νό ότι συνε­χί­ζει τους συστη­μα­τι­κούς ελέγ­χους προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­ζει και να προ­στα­τεύ­ει τα συμ­φέ­ρο­ντα των καταναλωτών.

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων