- Διαφήμιση -

Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης στο Περιστέρι – Κατασχέθηκαν 915 δενδρύλια

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο-φυτώριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, στο Περιστέρι

Ένα πλή­ρως εξο­πλι­σμέ­νο εργα­στή­ριο-φυτώ­ριο υδρο­πο­νι­κής καλ­λιέρ­γειας κάν­να­βης εντο­πί­στη­κε, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Ασφά­λειας Αττι­κής, στο Περι­στέ­ρι. Η αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε στη σύλ­λη­ψη τεσ­σά­ρων Αλβα­νών ηλι­κί­ας από 35 έως 39 ετών, έπει­τα από οργα­νω­μέ­νη αστυ­νο­μι­κή επιχείρηση.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων, 915 δεν­δρύλ­λια κάν­να­βης, 2,6 κιλά ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης, καθώς και πλή­ρης εξο­πλι­σμός εργα­στη­ρί­ου, καθώς και πλή­ρης εξο­πλι­σμός εργα­στη­ρί­ου – φυτω­ρί­ου καλ­λιέρ­γειας δεν­δρυλ­λί­ων κάνναβης.

Όπως ανα­φέ­ρει η ΕΛ.ΑΣ  έφτα­σαν στη σύλ­λη­ψη των τεσ­σά­ρων μετά από αξιο­ποί­η­ση ερευ­νη­τι­κών στοι­χεί­ων και δεδο­μέ­νων σχε­τι­κά με καλ­λιέρ­γεια φυτεί­ας κάν­να­βης εσω­τε­ρι­κού χώρου και ενδε­λε­χή αστυ­νο­μι­κή διε­ρεύ­νη­ση. Οι δρά­στες ταυ­το­ποι­ή­θη­καν και πιστο­ποι­ή­θη­κε η εγκλη­μα­τι­κή τους δρά­ση, η οποία εκτει­νό­ταν τόσο στην καλ­λιέρ­γεια όσο και στην περαι­τέ­ρω δια­κί­νη­ση τον ποσο­τή­των κάν­να­βης, μετά την επε­ξερ­γα­σία των δεν­δρυλ­λί­ων. Επι­πρό­σθε­τα εντο­πί­σθη­κε και ο χώρος που είχαν εγκα­τα­στή­σει το παρά­νο­μο εργαστήριο-φυτώριο.

Από τη μεθο­δο­λο­γία δρά­σε­ως και τις κατα­σχε­θεί­σες ποσό­τη­τες, προ­κύ­πτει εκ μέρους των εμπλε­κο­μέ­νων, επαγ­γελ­μα­τι­κή υπο­δο­μή στην καλ­λιέρ­γεια και δια­κί­νη­ση κάν­να­βης υδρο­πο­νι­κής μορ­φής, με το προσ­δο­κώ­με­νο όφε­λος από τις ποσό­τη­τες που θα δια­κι­νού­σαν, μετά τη συγκο­μι­δή και επε­ξερ­γα­σία των δεν­δρυλ­λί­ων που κατα­σχέ­θη­καν, να υπερ­βαί­νει τις ‑500.000- ευρώ.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, ο οποί­ος τους παρέ­πεμ­ψε στον κ. Ανακριτή.

(Εικό­νες και βίντεο από την ΕΛ.ΑΣ)

 

Πηγή in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων