- Διαφήμιση -

Πέντε χαράτσια έρχονται για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες — Δείτε ποιους αφορά

Περίπου 250.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι (δικηγόροι, μηχανικοί, χημικοί, αρτοποιοί, βενζινοπώλες κ.λπ.) καλούνται να πληρώσουν τριπλές εισφορές για τους κλάδους επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ

Πέντε ραβα­σά­κια λαμ­βά­νουν οι ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες και οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι επι­στή­μο­νες που σηκώ­νουν τα χέρια ψηλά για την πλη­ρω­μή των εισφο­ρών αλλά και των ανα­δρο­μι­κών οφει­λών. Η υπερ­φο­ρο­λό­γη­ση και οι αυξη­μέ­νες εισφο­ρές οδη­γούν σε οικο­νο­μι­κή εξα­θλί­ω­ση περί­που 250.000 ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες και αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νους (δικη­γό­ροι, μηχα­νι­κοί, χημι­κοί, αρτο­ποιοί, βεν­ζι­νο­πώ­λες κ.λπ.). Η προ­θε­σμία για την κατα­βο­λή εισφο­ρών των μηνών Ιανουα­ρί­ου και Φεβρουα­ρί­ου 2019 λήγει σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 8/4/2019. Το ΤΕΕ (μηχα­νι­κοί) επι­ση­μαί­νει ότι ασφά­λι­ση και φορο­λο­γία δημεύ­ουν το εισό­δη­μα των μηχα­νι­κών. Ο πρό­ε­δρος του ΤΕΕ Γιώρ­γος Στα­σι­νός δήλω­σε σχε­τι­κά: «Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που βιώ­νουν οι μηχα­νι­κοί, είτε είναι μισθω­τοί είτε είναι ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες, είναι απελ­πι­στι­κή. Η φορο­λο­γία και οι ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές δημεύ­ουν το εισό­δη­μα. Οι μηχα­νι­κοί και ιδί­ως οι ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες, που σήμε­ρα δεν έχουν δου­λειές, αγω­νί­ζο­νται να πλη­ρώ­σουν απλά και μόνο τις υπο­χρε­ώ­σεις τους. Και αυτό είναι πιο τρα­γι­κό για όσους, δηλα­δή τους περισ­σό­τε­ρους, έχουν μικρό εισό­δη­μα. Με τις νέες εισφο­ρές για επι­κου­ρι­κή κάλυ­ψη και τα ανα­δρο­μι­κά παλιό­τε­ρων ετών, που προ­στί­θε­νται στις εισφο­ρές του ΕΦΚΑ και τη φορο­λο­γία, η συνο­λι­κή επι­βά­ρυν­ση δεν ξεπερ­νά απλώς το 100% του εισο­δή­μα­τος. Πρέ­πει να δανει­στούν για να πλη­ρώ­σουν το κράτος!».

Από 1ης Ιου­νί­ου 2019, το ασφά­λι­στρο της επι­κου­ρι­κής πέφτει στο 6,5% από 7% σήμε­ρα για όλους, οπό­τε τα ποσά θα ανα­προ­σαρ­μο­στούν αναλόγως.

Ειδι­κό­τε­ρα, περί­που 250.000 ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι (δικη­γό­ροι, μηχα­νι­κοί, χημι­κοί, αρτο­ποιοί, βεν­ζι­νο­πώ­λες κ.λπ.) καλού­νται να πλη­ρώ­σουν τρι­πλές εισφο­ρές για τους κλά­δους επι­κου­ρι­κής σύντα­ξης και εφά­παξ στο Ενιαίο Ταμείο Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης και Εφά­παξ Παρο­χών (ΕΤΕΑΕΠ). Ηδη τα σχε­τι­κά ηλε­κτρο­νι­κά ειδο­ποι­η­τή­ρια έχουν αναρ­τη­θεί από τις 16 Μαρ­τί­ου στις ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες του ΕΤΕΑΕΠ, στην επι­λο­γή «Εισφο­ρές μη μισθω­τών ΕΤΕΑΕΠ». Αυτά τα ειδο­ποι­η­τή­ρια αφο­ρούν οφει­λό­με­νες φετι­νές εισφο­ρές του Ιανουα­ρί­ου και του Φεβρουα­ρί­ου, αλλά και την ανα­δρο­μι­κή πλη­ρω­μή των εισφο­ρών επι­κού­ρη­σης και εφά­παξ με ημε­ρο­μη­νία έναρ­ξης την 1/1/2017. Η έκδο­ση των ειδο­ποι­η­τη­ρί­ων για τα ανα­δρο­μι­κά έγι­νε με καθυ­στέ­ρη­ση 27 μηνών και με ευθύ­νη του ΕΤΕΑΕΠ, επει­δή το νέο καθε­στώς εισφο­ρών επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης και εφά­παξ ξεκα­θά­ρι­σε μόλις το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο του προη­γού­με­νου μήνα όταν εκδό­θη­καν οι σχε­τι­κές εγκύ­κλιοι από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας. Τα ανα­δρο­μι­κά για επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις και εφά­παξ αφο­ρούν το διά­στη­μα από τον Ιανουά­ριο του 2017 μέχρι και τον Δεκέμ­βριο του 2018 και θα απο­πλη­ρω­θούν σε 36 δόσεις.

Η ελά­χι­στη μηνιαία εισφο­ρά για επι­κού­ρη­ση και εφά­παξ τον μήνα Ιανουά­ριο ορί­ζε­ται στα 64,5 ευρώ (41,02 ευρώ για επι­κού­ρη­ση και 23,43 ευρώ για εφά­παξ). Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι μέχρι και τον περα­σμέ­νο Ιανουά­ριο η βάση υπο­λο­γι­σμού ήταν ο προη­γού­με­νος κατώ­τα­τος μισθός των 586,08 ευρώ.

Ωστό­σο, από τον Φεβρουά­ριο, λόγω της αύξη­σης του κατώ­τα­του μισθού, οι εισφο­ρές ανα­προ­σαρ­μό­ζο­νται στα 71,50 ευρώ τον μήνα (45,50 ευρώ για επι­κού­ρη­ση και 26 ευρώ για εφά­παξ). Από την 1η Ιου­νί­ου 2019, το ασφά­λι­στρο της επι­κου­ρι­κής ανα­προ­σαρ­μό­ζε­ται στο 6,5% από 7% σήμε­ρα για όλους, οπό­τε τα ποσά θα ανα­προ­σαρ­μο­στούν ανα­λό­γως. Για τους πρα­τη­ριού­χους υγρών καυ­σί­μων και τους αρτο­ποιούς ασφα­λι­σμέ­νους στον πρώ­ην ΟΑΕΕ θα ρυθ­μι­στούν και οι παλαιό­τε­ρες οφει­λές τους από 1/12/2012 και 1/1/2015 αντίστοιχα.

Για τις ασφα­λι­στι­κές αυτές εισφο­ρές οι ασφα­λι­σμέ­νοι θα λάβουν ξεχω­ρι­στό ειδο­ποι­η­τή­ριο σε μετα­γε­νέ­στε­ρο χρό­νο, που θα ορί­ζει το ύψος της εισφο­ράς και τις δόσεις απο­πλη­ρω­μής των παλαιών τους οφειλών.

Οσοι ασφα­λι­σμέ­νοι έχουν παράλ­λη­λα και μισθω­τή εργα­σία ή κατα­βάλ­λουν εισφο­ρές με δελ­τίο παρο­χής υπη­ρε­σιών και έχουν μέχρι δύο εργο­δό­τες, εξα­ντλούν την υπο­χρέ­ω­σή τους για κατα­βο­λή εισφο­ρών μέσω της ΑΠΔ. Οι ανω­τέ­ρω περι­πτώ­σεις ασφα­λι­σμέ­νων, οι οποί­οι θα λάβουν ειδο­ποι­η­τή­ριο εισφο­ρών, δεν θα πρέ­πει να κατα­βά­λουν εισφο­ρές μέχρι την ολο­κλή­ρω­ση της εκκα­θά­ρι­σης, όπου είτε θα εκδο­θούν εκ νέου ειδο­ποι­η­τή­ρια, εφό­σον απαι­τού­νται, είτε θα δημιουρ­γη­θεί πιστω­τι­κό υπόλοιπο.

Οσοι έχουν λήξη ασφά­λι­σης από 1/1/2017 έως 31/12/2018, με δια­γρα­φή από τη ΔΟΥ, θα πρέ­πει να πλη­ρώ­σουν κανο­νι­κά τις ανα­δρο­μι­κές δόσεις της εκκα­θά­ρι­σης και δεν θα λάβουν υπό­ψη τους τυχόν ειδο­ποι­η­τή­ρια που αφο­ρούν τη μετά τη δια­κο­πή τους περίοδο.

Οσοι έχουν κατα­θέ­σει εισφο­ρές για το διά­στη­μα από 1/1/2017 μέσω ΑΠΔ, θα πρέ­πει να ξεκι­νή­σουν να πλη­ρώ­νουν κανο­νι­κά τις εισφο­ρές τους (σύμ­φω­να με τα ειδο­ποι­η­τή­ρια) και τα ποσά που έχουν ήδη κατα­βλη­θεί θα εκκα­θα­ρι­στούν και θα συμ­ψη­φι­στούν. Τέλος, εκεί­νοι που έχουν κατα­θέ­σει τις εισφο­ρές τους απευ­θεί­ας σε τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς των πρώ­ην φορέ­ων του ΕΤΕΑΕΠ θα πρέ­πει να στεί­λουν ταχυ­δρο­μι­κώς τα αντί­στοι­χα παρα­στα­τι­κά της τρά­πε­ζας στη διεύ­θυν­ση Φιλελ­λή­νων 13–15, ΤΚ 105 57, Αθή­να. Οι ασφα­λι­σμέ­νοι μπο­ρούν να επι­σκε­φθούν την Ηλε­κτρο­νι­κή Εφαρ­μο­γή μη Μισθω­τών του ΕΤΕΑΕΠ προ­κει­μέ­νου να πλη­ρο­φο­ρη­θούν ανα­λυ­τι­κά τις εισφο­ρές τους, να αντλή­σουν την ταυ­τό­τη­τα οφει­λής ή να εκτυ­πώ­σουν το ειδο­ποι­η­τή­ριο οφειλής.

Τα μπλοκάκια

Εξάλ­λου τονί­ζε­ται ότι οι εισφο­ρές για τους απα­σχο­λου­μέ­νους με μπλο­κά­κι (δελ­τίο παρο­χής υπη­ρε­σιών) που εντάσ­σο­νται στο καθε­στώς των οιο­νεί μισθω­τών δια­μορ­φώ­νο­νται κατά περί­πτω­ση ως εξής:

- Οι ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες πρώ­ην ασφα­λι­σμέ­νοι σε ΟΑΕΕ θα κατα­βά­λουν συνο­λι­κά εισφο­ρές 27,10%, εκ των οποί­ων οι ίδιοι θα πλη­ρώ­σουν 6,67% για κύρια ασφά­λι­ση και 2,55% για υγεία, ενώ οι εργο­δό­τες τους 13,33% και 4,55% αντίστοιχα.
— Μηχα­νι­κοί πρώ­ην ασφα­λι­σμέ­νοι σε ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ θα κατα­βά­λουν επί­σης συνο­λι­κά 27,10% επί του εισο­δή­μα­τός τους για ΕΦΚΑΕΟΠΥΥ, επι­με­ρι­σμέ­νο αντί­στοι­χα για τους ίδιους και τους εργο­δό­τες τους. Θα κατα­βά­λουν όμως επι­πλέ­ον 11% επί του κατώ­τα­του μισθού για ΕΤΕΑΕΠ (64,46 ευρώ για τον Ιανουά­ριο και 71,5 ευρώ από τον Φεβρουά­ριο και για κάθε επό­με­νο μήνα του 2019).

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων