- Διαφήμιση -

Οι Γάλλοι πιέζουν την Αθήνα να αγοράσει τις υπερσύγχρονες φρεγάτες

Οι Γάλλοι ποντάρουν στην παραδοσιακή συνεργασία με την Ελλάδα στο πνεύμα του «Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία»

Πολ­λα­πλά μέσα πίε­σης χρη­σι­μο­ποιούν το τελευ­ταίο διά­στη­μα οι Γάλ­λοι προ­κει­μέ­νου να πεί­σουν την Ελλά­δα να προ­χω­ρή­σει μια συμ­φω­νία για τις φρε­γά­τες BELH@RRA. Επι­δί­ω­ξή τους είναι δηλα­δή να δεσμεύ­σουν εκ των προ­τέ­ρων την Αθή­να — αλλά και το Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό που έχει ως προ­τε­ραιό­τη­τά του την έντα­ξη νέων πλοί­ων επι­φα­νεί­ας στον ελλη­νι­κό στό­λο — πως θα επι­λέ­ξει να προ­μη­θευ­τεί τις υπερ­σύγ­χρο­νες γαλ­λι­κές φρε­γά­τες BELH@RRA, ακό­μη και εν ευθέ­τω χρό­νο, καθώς τώρα το μεγά­λο αγκά­θι είναι το χρηματοδοτικό.

Το Παρί­σι εδώ και μήνες αντι­λαμ­βά­νε­ται πως λόγω και της παρα­τε­τα­μέ­νης άνοι­ξης που δια­νύ­ουν οι ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κές σχέ­σεις, η Ελλά­δα μπο­ρεί να πέσει στην αγκα­λιά του «θεί­ου Σαμ» και να απο­φα­σί­σει να προ­μη­θευ­τεί φρε­γά­τες «made in USA».

Πράγ­μα­τι, οι Αμε­ρι­κα­νοί ενδια­φέ­ρο­νται να μας προ­σφέ­ρουν και­νούρ­γιες φρε­γά­τες, αλλά μέχρι εκεί. Οι συζη­τή­σεις μαζί τους δεν είναι τόσο προ­χω­ρη­μέ­νες όσο με τους Γάλ­λους. Η Αθή­να πολιορ­κεί­ται ταυ­τό­χρο­να από μεγά­λα brand names στον τομέα των εξο­πλι­σμών όχι μόνο από τη Γαλ­λία και την Αμε­ρι­κή αλλά και από άλλες χώρες. Φαί­νε­ται δε ότι οι επί­δο­ξοι «μνη­στή­ρες» βλέ­πο­ντας ότι η Τουρ­κία επι­μέ­νει να συντη­ρεί την έντα­ση στο Αιγαίο, έχουν σπεύ­σει να εκμε­ταλ­λευ­τούν το τάι­μινγκ και τις αυξη­μέ­νες ανά­γκες της χώρας μας για θωρά­κι­ση της άμυ­νάς της, απλώ­νο­ντας πάνω στο τρα­πέ­ζι φακέ­λους προ­μη­θειών εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ!

Πάντως το φλερτ των Γάλ­λων στην Αθή­να και το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας έχει εντα­θεί, κυρί­ως δε στο παρα­σκή­νιο. Η πίε­ση προς την Αθή­να είναι σε κάποιες περι­πτώ­σεις τόσο ασφυ­κτι­κή που εκδη­λώ­νε­ται με άκομ­ψο τρό­πο και σύμ­φω­να με απο­κλει­στι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες των «ΝΕΩΝ» έχει προ­κα­λέ­σει ενό­χλη­ση. Η γαλ­λι­κή πλευ­ρά δηλα­δή επι­χει­ρεί να εξα­σφα­λί­σει προ­κα­τα­βο­λι­κά ένα «oui» της Αθή­νας για τις γαλ­λι­κές φρε­γά­τες, το οποίο όμως θα έχει πιο επί­ση­μη μορ­φή και συνα­κό­λου­θα θα «κλει­δώ­νει» μία μελ­λο­ντι­κή συμφωνία.

Οι Γάλ­λοι ποντά­ρουν στην παρα­δο­σια­κή συνερ­γα­σία με την Ελλά­δα στο πνεύ­μα του «Ελλάς — Γαλ­λία — Συμ­μα­χία». Στη συντο­νι­σμέ­νη γαλ­λι­κή κίνη­ση με στό­χο το ελλη­νι­κό ΠΝ να μην ψάξει σε άλλες αγο­ρές για φρε­γά­τες, συμ­με­τέ­χουν η γαλ­λι­κή πρε­σβεία στην Αθή­να, το γαλ­λι­κό Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό, η γαλ­λι­κή Διεύ­θυν­ση Εξο­πλι­σμών (DGA) αλλά και η εται­ρεία που κατα­σκευά­ζει τις BELH@RRA (η Naval group).

Δεν είναι τυχαίο πως μέσα σε περί­που ένα μήνα μία δεύ­τε­ρη γαλ­λι­κή φρε­γά­τα, η τύπου Fremm «Languedoc», πρό­κει­ται να κατα­πλεύ­σει τις επό­με­νες μέρες στον Πει­ραιά μετά την ανθυ­πο­βρυ­χια­κή «Latouche-Treville». Και αυτός ο κατά­πλους δε, θα συνο­δευ­τεί από ειδι­κή εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νουν οι Γάλ­λοι. Στην παρου­σί­α­ση της «Latouche-Treville» στις αρχές Μαρ­τί­ου οι Γάλ­λοι είχαν δώσει μία πρώ­τη γεύ­ση των προ­θέ­σε­ών τους δηλώ­νο­ντας πως υπάρ­χει κοι­νή επι­θυ­μία για συνερ­γα­σία Ελλά­δας — Γαλ­λί­ας στα εξο­πλι­στι­κά, ενώ απο­κά­λυ­ψαν ότι ζήτη­σαν να συμ­με­τά­σχουν ως παρα­τη­ρη­τές στην κοι­νή δια­κλα­δι­κή άσκη­ση Ελλά­δας — Αιγύ­πτου «Μέδου­σα» που θα διε­ξα­χθεί προ­σε­χώς στην Αίγυπτο.

Πηγές του ελλη­νι­κού Υπουρ­γεί­ου Αμυ­νας και του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού δια­μη­νύ­ουν πάντως πως δεν υπάρ­χει προ­ο­πτι­κή να απο­κτή­σου­με και­νούρ­γιες φρε­γά­τες αν δεν υπάρ­ξει μία δια­κρα­τι­κή συμ­φω­νία (τύπου Foreign Millitary Sales) με κάποια από τις χώρες που μας τις προ­σφέ­ρουν. Δηλα­δή μία συμ­φω­νία που θα δίνει τη δυνα­τό­τη­τα να τις απο­πλη­ρώ­σου­με με δόσεις και σε βάθος χρό­νου. Κι αυτό διό­τι προς το παρόν λεφτά δεν… υπάρχουν.

Γερμανικό μπλόκο

Οι τέσ­σε­ρις BELH@RRA κοστί­ζουν περί­που 1,3 δισ. ευρώ, χρή­μα­τα που δεν έχει η ελλη­νι­κή πλευ­ρά. Η αρχι­κή πρό­τα­ση που είχε κατα­θέ­σει ο Μακρόν στον Τσί­πρα πριν από ενά­μι­ση χρό­νο προ­έ­βλε­πε μέρος της χρη­μα­το­δό­τη­σης της αγο­ράς των φρε­γα­τών να υλο­ποι­η­θεί από τα κέρ­δη των ελλη­νι­κών ομο­λό­γων που θα έπρε­πε να επι­στρέ­ψει η Γαλ­λία στην Ελλά­δα. Ο σχε­δια­σμός αυτός όμως δεν προ­χώ­ρη­σε καθώς φαί­νε­ται ότι μπλο­κα­ρί­στη­κε από τη Γερ­μα­νία. Κάπως έτσι οι συζη­τή­σεις των δύο πλευ­ρών σε ό,τι αφο­ρά το οικο­νο­μι­κό είναι και πάλι στο σημείο μηδέν. Οι ίδιες πηγές σημειώ­νουν επί­σης πως οι συζη­τή­σεις κυρί­ως με τη Γαλ­λία είναι τόσο προ­χω­ρη­μέ­νες που αν υπήρ­χε μία συμ­φω­νία σε πολι­τι­κό επί­πε­δο θα ήταν εφι­κτό να είχα­με λύση πολύ σύντομα.

Πάντως, η έντα­ξη νέων φρε­γα­τών στο ΠΝ κρί­νε­ται απα­ραί­τη­τη ιδιαί­τε­ρα σε μία περί­ο­δο που η Τουρ­κία επι­μέ­νει στις προ­κλή­σεις και εξο­πλί­ζε­ται διαρ­κώς. Θα πρέ­πει να γίνει «χθες» όπως είχε επι­ση­μά­νει ο Ευάγ­γε­λος Απο­στο­λά­κης λίγο πρι από την υπουρ­γο­ποί­η­σή του. Ο στό­χος είναι οι φρε­γά­τες να έχουν δυνα­τό­τη­τες αερά­μυ­νας περιο­χής: δηλα­δή αυξη­μέ­νες ικα­νό­τη­τες ανα­χαί­τι­σης πυραύ­λων, αερο­σκα­φών και ενα­έ­ριων απει­λών χάρη στους υπερ­σύγ­χρο­νους αντια­ε­ρο­πο­ρι­κούς πυραύ­λους που θα φέρουν και τα εξε­λιγ­μέ­να ραντάρ.

Ανώ­τα­τες πηγές του «Πεντα­γώ­νου» θεω­ρούν επί­σης ότι κομ­βι­κής σημα­σί­ας για να προ­χω­ρή­σει η αγο­ρά φρε­γα­τών είναι να λει­τουρ­γή­σουν επι­τέ­λους κανο­νι­κά τα ελλη­νι­κά ναυ­πη­γεία (Σκα­ρα­μα­γκά και Ελευ­σί­νας) – τα οποία σήμε­ρα βρί­σκο­νται σε μαρα­σμό – και μάλι­στα υπό ιδιω­τι­κή ομπρέ­λα. Τόσο οι Γάλ­λοι όσοι και οι Αμε­ρι­κα­νοί έχουν δια­μη­νύ­σει πως θα ήθε­λαν κάποιες από τις φρε­γά­τες να ναυ­πη­γη­θούν εδώ.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων