- Διαφήμιση -

Airbnb: Το «μήλον της έριδος» – Χαμός με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Καθημερινά μεγαλώνει η «κόντρα» που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες στα δύο μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά ακινήτων, γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Καθη­με­ρι­νά μεγα­λώ­νει η «κόντρα» που έχει ξεσπά­σει τους τελευ­ταί­ους μήνες στα δύο μέτω­πα που έχουν δημιουρ­γη­θεί στην αγο­ρά ακι­νή­των, γύρω από τις βρα­χυ­χρό­νιες μισθώσεις.

Στη μία πλευ­ρά οι ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στη βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση, με τους οργα­νω­μέ­νους συλ­λό­γους τους να προει­δο­ποιούν για κοι­νές δρά­σεις κατά των προ­βλε­πό­με­νων περιο­ρι­σμών, που όπως υπο­στη­ρί­ζουν, προ­τρέ­πουν είτε σε παύ­ση της δρα­στη­ριό­τη­τας, είτε σε φοροδιαφυγή.

Οι πολί­τες δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την εκτό­ξευ­ση των τιμών ενοι­κί­ων σε συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές και τη μετα­τρο­πή τους σε «μεγά­λα ξενο­δο­χεία» αλλοιώ­νο­ντας τη φυσιο­γνω­μία τους, επι­βα­ρύ­νο­ντας το περι­βάλ­λον και υπο­βαθ­μί­ζο­ντας το επί­πε­δο ζωής των μόνι­μων κατοί­κων, η πολι­τεία εξε­τά­ζει τη λήψη μέτρων για τον περιο­ρι­σμό του φαινομένου.

Στην άλλη πλευ­ρά βρί­σκο­νται ξενο­δό­χοι, οι οποί­οι ζητούν την επι­βο­λή φραγ­μών και περιο­ρι­σμών στον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας της αγο­ράς των βρα­χυ­χρό­νιων μισθώ­σε­ων, θεω­ρώ­ντας ότι λει­τουρ­γεί ανε­ξέ­λεγ­κτα και βλα­πτι­κά προς το δημό­σιο συμ­φέ­ρον και την κοι­νω­νι­κή συνοχή.

Και η κυβέρνηση ετοιμάζει ρυθμίσεις

Ρυθ­μί­σεις ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση για το Airbnb στην Αθή­να ακο­λου­θώ­ντας το δρό­μο που χαρά­ζουν και άλλες μεγά­λες ευρω­παϊ­κές πόλεις με πιο πρό­σφα­τη την Μαδρίτη.

Τα υπουρ­γεία Οικο­νο­μί­ας, Του­ρι­σμού και Εργα­σί­ας εξε­τά­ζουν να ενερ­γο­ποι­η­θεί η δυνα­τό­τη­τα που τους δίνει ο νόμος για τις βρα­χυ­χρό­νιες μισθώ­σεις να θέσουν περιο­ρι­σμό στον αριθ­μό ακι­νή­των που μπο­ρεί να μισθώ­νει κάθε ΑΦΜ καθώς και στον αριθ­μό των ημε­ρών που μπο­ρεί να μισθω­θεί το κάθε ακί­νη­το μέσα σε ένα χρόνο.

Το «σαφάρι» της εφορίας

Για πρώ­τη φορά φέτος θα δηλω­θούν τα εισο­δή­μα­τα από αυτές τις βρα­χυ­χρό­νιες μισθώσεις.

Τα εισο­δή­μα­τα από βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση ακι­νή­των τύπου Airbnb: Δηλώ­νο­νται συγκε­ντρω­τι­κά ανά ακί­νη­το στον κωδι­κό 60 της στή­λης 16 του εντύ­που Ε2 (κατά­στα­ση για τα μισθώ­μα­τα ακί­νη­της περιουσίας).

Στον κωδι­κό 61 της στή­λης δηλώ­νο­νται συγκε­ντρω­τι­κά ανά ακί­νη­το όλα τα εισο­δή­μα­τα που απο­κτή­θη­καν από τη βρα­χυ­χρό­νια υπεκ­μί­σθω­ση ακι­νή­των μέσω ψηφια­κών πλατ­φόρ­μων (Airbnb, Booking κλπ.).

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων