- Διαφήμιση -

Νέα μηνιαία επιταγή ακρίβειας έως 200 ευρώ-Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Μια νέα επι­τα­γή ακρί­βειας βρί­σκε­ται στα σκα­ριά, σε μια προ­σπά­θεια ανα­κού­φι­σης των πολι­τών, οι οποί­οι έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με ενερ­γεια­κή κρί­ση, ακρί­βεια και πληθωρισμό.

Με βάση τις μέχρι τώρα πλη­ρο­φο­ρί­ες, η νέα αυτή επι­τα­γή θα δίνε­ται σε μηνιαία βάση στους δικαιού­χους. Το ποσό που θα δια­μοι­ρά­ζε­ται θα είναι της τάξης των 150 έως 200 ευρώ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων