- Διαφήμιση -

Καφενείο Braci Niko “Τα Φιλαράκια Της Δρόπολης”

Καφετέρια - Μπαρ - Καφενείο, Αιγάλεω

 

Καφε­νείο Braci Niko “Τα Φιλα­ρά­κια Της Δρόπολης”

Καφε­τέ­ρια — Μπαρ — Καφε­νείο, Αιγάλεω

Πρού­σης 54,  Άγιος Σπυ­ρί­δω­νας  (Αιγά­λεω Αττι­κής),  122 42 Αιγά­λεω  Αττικής

Κρά­τη­ση για φαγη­τό για­τί δεν βρί­σκεις εύκο­λα τρα­πέ­ζι σε μέρες και ώρες  αιχ­μής στο  2105988751

του Χάρη Στεργίου

Μετά από πρό­σκλη­ση του Ανάρ­γυ­ρου και της Βασι­λι­κής μυη­μέ­νων στα μυστι­κά των γεύ­σε­ων της περιο­χής βρε­θή­κα­με σε ένα καφε­νείο μεζε­δο­πω­λείο «κρυμ­μέ­νο»  μέσα στο Αιγά­λεω. Το μαγα­ζί, γωνία, δεν εντυ­πω­σιά­ζει με την πρώ­τη ματιά παρά με την πρώ­τη μπου­κιά. Ανε­πι­τή­δευ­τοι μεζέ­δες εξαι­ρε­τι­κές γεύ­σεις  που σε κερ­δί­ζουν. Κι εδώ είναι η έκπλη­ξη καθώς ένα καφε­νείο που στα­δια­κά μετα­τρά­πη­κε στα­δια­κά σε μεζε­δο­πω­λείο μετά τις παραι­νέ­σεις των θαμώ­νων και των περα­στι­κών που θαύ­μα­ζαν τις περι­στα­σια­κές γεύ­σεις  που συνο­δεύ­αν τη ρακί και το κρα­σί. Έτσι το καφε­νείο του  Βορειοη­πει­ρώ­τη  Δρο­πο­λί­τη Λευ­τέ­ρη Μπρά­τση που ξεκί­νη­σε το 1999 πάνω στη κρί­ση του 2009 πέρα­σε στα χέρια του γιού του Νίκου καθώς ο πατέ­ρας του συντα­ξιο­δο­τή­θη­κε και αμπά­λα­ρε τα πράγ­μα­τα για το χωριό. Νοι­κο­κύ­ρης κι εργα­τι­κός ο ίδιος όχι μόνο το κρά­τη­σε αλλά το έκα­νε το καλύ­τε­ρο μαγα­ζί σε γεύ­σεις στο Αιγάλεω.

Εξαι­ρε­τι­κή προ­βα­τί­να  στα κάρ­βου­να, τέλειο μοσχα­ρί­σιο συκώ­τι, χοι­ρι­νή τηγα­νιά με πιπε­ριές και μια δική τους κόκ­κι­νη σάλ­τσα, μονα­δι­κό κοκο­ρέ­τσι, μπι­φτέ­κια με κρέ­ας προ­βα­τί­νας, παι­δά­κια, παν­τζά­ρια βρα­στά με σκορ­δά­κι χοντρο­κομ­μέ­νο & πλού­σιο ελαιό­λα­δο να βου­τή­ξεις το ψημέ­νο ψωμί & να το ευχα­ρι­στη­θείς και πολ­λά άλλα που σε κερ­δί­ζουν αμέ­σως. Δεν είναι μόνο τα κρε­α­τι­κά υπέ­ρο­χα αλλά και τα ψαρι­κά. Νοστι­μό­τα­τες σαρ­δέ­λες στα κάρ­βου­να, σφυ­ρί­δα, θρά­ψα­λα εξαι­ρε­τι­κά, γαύ­ρο, αθε­ρί­να και ότι άλλο τρα­βά η όρε­ξή σας. Όλα εξαι­ρε­τι­κά μαζί με τις τιμές του.

Χάρης Στερ­γί­ου

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων