- Διαφήμιση -

«Κατασκόπους» αναζητά η ΕΥΠ — 302 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ

Ανοιχτός για αιτήσεις είναι ο διαγωνισμός για τις 302 μόνιμες προσλήψεις που προκήρυξε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 12 Μαρτίου.

Η πλή­ρω­ση θα γίνει  με μει­κτό σύστη­μα αντι­κει­με­νι­κών κρι­τη­ρί­ων (μόρια) και αξιο­λό­γη­σης ειδι­κό­τε­ρων προ­σό­ντων, χωρίς δηλα­δή να ακο­λου­θη­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες ΑΣΕΠ, λόγω της ιδιαι­τε­ρό­τη­τας της φύσε­ως του αντικειμένου.

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως την αξιο­λό­γη­ση θα κάνει Τρι­με­λής Επι­τρο­πή. Οι ειδι­κό­τη­τες, οι οποί­ες ζητού­νται είναι κλά­δου Διοι­κη­τι­κού — Οικο­νο­μι­κού ΠΕ (8 θέσεις), Επι­τε­λών πλη­ρο­φο­ριών ΠΕ (54 θέσεις), Πλη­ρο­φο­ρι­κής ΠΕ (60 θέσεις), Μετα­φρα­στών — Διερ­μη­νέ­ων — Ακρο­α­τών ΠΕ (56 θέσεις), Ψυχο­λό­γων ΠΕ (2 θέσεις), Πλη­ρο­φο­ρι­κής ΤΕ (20 θέσεις), Τεχνο­λό­γων Γρα­φι­κών Τεχνών ΤΕ (2 θέσεις), Μηχα­νι­κών Ειδι­κό­τη­τας Τεχνο­λό­γου Ηλε­κτρο­λό­γου Μηχα­νι­κού και Τεχνο­λό­γου Μηχα­νο­λό­γου Μηχα­νι­κού ΤΕ (3 θέσεις), Μετα­φρα­στών — Διερ­μη­νέ­ων — Ακρο­α­τών ΔΕ (61 θέσεις), Οδη­γών ΔΕ (3 θέσεις) και Φυλά­κων — Νυκτο­φυ­λά­κων ΔΕ (33 θέσεις).

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην προ­κή­ρυ­ξη, οι θέσεις που ζητού­νται θα καλύ­ψουν υπη­ρε­σια­κές ανά­γκες τόσο της Κεντρι­κής Υπη­ρε­σί­ας όσο και των Περι­φε­ρεια­κών της Μονά­δων. Οι υπο­ψή­φιοι Πανε­πι­στη­μια­κής και Τεχνο­λο­γι­κής Εκπαί­δευ­σης θα πρέ­πει να έχουν γεν­νη­θεί κατά τα έτη 1984 έως και 1998 ενώ οι υπο­ψή­φιοι Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης θα πρέ­πει να έχουν γεν­νη­θεί από το 1989 έως και το 1998. Παράλ­λη­λα, όπως ορί­ζε­ται, θα πρέ­πει να είναι έλλη­νες και ελλη­νί­δες πολί­τες, αλλά και να έχουν την υγεία που απαι­τεί­ται για την εκτέ­λε­ση των καθη­κό­ντων της θέσης που επιλέγουν.

Οι άνδρες υπο­ψή­φιοι κατά τον χρό­νο διο­ρι­σμού πρέ­πει να έχουν εκπλη­ρώ­σει τις στρα­τιω­τι­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις ή να έχουν απαλ­λα­γεί νόμι­μα από αυτές. Αιτή­σεις και τα απα­ραί­τη­τα δικαιο­λο­γη­τι­κά – πτυ­χία, μετα­πτυ­χια­κά, τίτλοι ξένης γλώσ­σας, γνώ­ση χει­ρι­σμού ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών κ.ά. – θα πρέ­πει να απο­στα­λούν από τους ενδια­φε­ρο­μέ­νους μόνο ταχυ­δρο­μι­κά με συστη­μέ­νη επι­στο­λή στην ακό­λου­θη διεύ­θυν­ση: Για το Δια­γω­νι­σμό της Ε.Υ.Π. Για την Κατη­γο­ρία… και τον Κλά­δο… Ταχυ­δρο­μι­κή Θυρί­δα 14389 Αθή­να Τ.Κ. 11510

Κάθε υπο­ψή­φιος μπο­ρεί να υπο­βά­λει αίτη­ση για κλά­δο μιας μόνο κατη­γο­ρί­ας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ενώ η υπο­βο­λή περισ­σο­τέ­ρων της μιας αιτή­σε­ων για κλά­δους δια­φο­ρε­τι­κών κατη­γο­ριών συνε­πά­γε­ται αυτο­δι­καί­ως τον απο­κλει­σμό του υποψηφίου.

Μάλι­στα, για τη συμ­με­το­χή κάθε υπο­ψη­φί­ου στον δια­γω­νι­σμό είτε με μία αίτη­ση είτε με περισ­σό­τε­ρες κατα­βάλ­λε­ται μέχρι τη λήξη της ημε­ρο­μη­νί­ας υπο­βο­λής των αιτή­σε­ων παρά­βο­λο τριών ευρώ.

 

Πηγή cnn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων