- Διαφήμιση -

Ανακοίνωση για την απαγόρευση της δεντροφύτευσης και τα όσα ακολούθησαν την Κυριακή 3 Μαρτίου στον λόφο Φιλοπάππου

Ανακοίνωση για την απαγόρευση της δεντροφύτευσης και τα όσα ακολούθησαν την Κυριακή 3 Μαρτίου στον λόφο Φιλοπάππου. Αγωνιζόμαστε για έναν Ελεύθερο, Ανοιχτό και Ζωντανό λόφο Φιλοπάππου μακριά από οποιαδήποτε οικονομική εκμετάλλευση, χωρίς κάγκελα, μαγαζιά και εισιτήρια.

Ανα­κοί­νω­ση για την απα­γό­ρευ­ση της δεντρο­φύ­τευ­σης και τα όσα ακο­λού­θη­σαν την Κυρια­κή 3 Μαρ­τί­ου στον λόφο Φιλοπάππου

Την Κυρια­κή 3 Μάρ­τη η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή της Λαϊ­κής Συνέ­λευ­σης για τον λόφο Φιλο­πάπ­που είχε καλέ­σει σε ανοι­χτή δεν­δρο­φύ­τευ­ση στο Φιλο­πάπ­που και συγκε­κρι­μέ­να στο «παλιό ντα­μά­ρι». Το πρωί της Κυρια­κής, από τις 10:30πμ, ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις (ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, μπά­τσοι και ασφα­λί­τες) είχαν απο­κλεί­σει την είσο­δο στην Ορλώφ και Μου­σών και απα­γό­ρευαν στον κόσμο να εισέλ­θει στον λόφο ανα­κοι­νώ­νο­ντας ότι «κανείς δε θα δεν­δρο­φυ­τεύ­σει και απα­γο­ρεύ­ο­νται οι τσά­πες και οι τσου­γκρά­νες». Από το προη­γού­με­νο βρά­δυ μπά­τσοι από το ΑΤ Ακρο­πό­λε­ως τηλε­φω­νού­σαν σε κατοί­κους και τους απει­λού­σαν ότι με από­φα­ση της αρχαιο­λο­γι­κής υπη­ρε­σί­ας έχει απα­γο­ρευ­τεί η δεν­δρο­φύ­τευ­ση. Απέ­να­ντι σε αυτήν την κατα­σταλ­τι­κή μεθό­δευ­ση οι κάτοι­κοι από τις γύρω περιο­χές στα­θή­κα­με συλ­λο­γι­κά και σπά­σα­με την απα­γό­ρευ­ση και την τρο­μο­κρα­τία στην πράξη.

Το πρωί της Κυρια­κής μαζευ­τή­κα­με στο πάρ­κο Ορλώφ και κινη­θή­κα­με όλοι μαζί προς το λόφο χωρίς να κατα­φέ­ρουν οι ισχυ­ρές και πολύ προ­κλη­τι­κές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις να μας τρο­μο­κρα­τή­σουν, ώστε να μην μπού­με στο λόφο. Στη συνέ­χεια, αρκε­τός κόσμος περ­νώ­ντας μέσα από τους μπά­τσους, οι οποί­οι έβρι­ζαν και έκα­ναν ελέγ­χους, έφτα­σε στο «παλιό ντα­μά­ρι». Κάτω από αυτές τις συν­θή­κες οι κάτοι­κοι ξεκί­νη­σαν την δεν­δρο­φύ­τευ­ση με απο­τέ­λε­σμα τα ΜΑΤ να εισέλ­θουν στο «παλιό ντα­μά­ρι» και να επι­χει­ρή­σουν με σπρω­ξιές και γκλοπ να μας διώ­ξουν και να εκκε­νώ­σουν τον χώρο. Για ακό­μα μια φορά παρα­μεί­να­με όλοι και όλες μαζί και παρά την κατα­σταλ­τι­κή βία η συγκέ­ντρω­ση συνε­χί­στη­κε. Τα ΜΑΤ μετά από κάποια ώρα απο­χώ­ρη­σαν από το «παλιό ντα­μά­ρι» αφή­νο­ντας μία μικρή δύνα­μη ένστο­λων να επι­τη­ρεί τους κατοί­κους. Τελι­κά στις 3μμ απο­χω­ρή­σα­με όλοι και όλες μαζί, μαζί με τα εργα­λεία και έχο­ντας φυτέ­ψει γύρω στα 6 δεντράκια.

Μετά την απο­χώ­ρη­ση των κατοί­κων και των άλλων αγω­νι­ζό­με­νων, που πλαι­σί­ω­σαν την δεν­δρο­φύ­τευ­ση, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις απο­χώ­ρη­σαν με απο­τέ­λε­σμα οι κάτοι­κοι να επι­στρέ­ψουν και να φυτέ­ψουν και τα υπό­λοι­πα δεντρά­κια (σύνο­λο 18) που είχα­με μετα­φέ­ρει στο λόφο.

Θα το πού­με και πάλι ο Φιλο­πάπ­που δεν είναι το τσι­φλί­κι ούτε της αρχαιο­λο­γι­κής υπη­ρε­σί­ας, ούτε της δημο­τι­κής αρχής, ούτε του ΥΠΠΟ, ούτε των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Ο λόφος Φιλο­πάπ­που είναι και θα παρα­μεί­νει ανοι­χτός και δημό­σιος χώρος, ένας βιό­το­πος στο κέντρο της Αθήνας.

Αγω­νι­ζό­μα­στε για έναν Ελεύ­θε­ρο, Ανοι­χτό και Ζωντα­νό λόφο Φιλο­πάπ­που μακριά από οποια­δή­πο­τε οικο­νο­μι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση, χωρίς κάγκε­λα, μαγα­ζιά και εισιτήρια.

Ανοι­χτή Συνέ­λευ­ση Κατοί­κων Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου

κάθε Κυρια­κή 6μμ συνέ­λευ­ση στην κατά­λη­ψη πρώ­ην ΠΙΚΠΑ, Τιμο­δή­μου και Αντω­νιά­δου, Άνω Πετρά­λω­να – askpthk.espivblogs.net

Εικό­νες:

 

Πηγή athens.indymedia.org

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων