- Διαφήμιση -

Πέθανε ο πρώην υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουλουριάνος

Ο Δ. Κουλουριάνος γεννήθηκε στην Κορώνη το 1930

Πέθα­νε χθες σε ηλι­κία 88 χρό­νων ο γεν­νη­μέ­νος στην Κορώ­νη επι­φα­νής Μεσ­σή­νιος οικο­νο­μο­λό­γος, Δημή­τρης Κουλουριάνος.

Ο Δ. Κου­λου­ριά­νος, υπήρ­ξε στέ­λε­χος της Παγκό­σμιας Τρά­πε­ζας και ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής της Ευρω­παϊ­κής Τρά­πε­ζας Ανα­συ­γκρό­τη­σης και Ανά­πτυ­ξης (EBRD), ενώ διε­τέ­λε­σε υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών (1982 — 1983) στην πρώ­τη κυβέρ­νη­ση του Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου, καθώς και ευρω­βου­λευ­τής (1999 — 2004) με το ΔΗΚΚΙ του Δημή­τρη Τσοβόλα.

Στα πρώ­τα βήμα­τα του θεσμού της νομαρ­χια­κής αυτο­διοί­κη­σης, ο Δ. Κου­λου­ριά­νος μετεί­χε, ως υπο­ψή­φιος για τη Νομαρ­χία Μεσ­ση­νί­ας, στις εκλο­γές του 1998 στις οποί­ες εξε­λέ­γη νομαρ­χια­κός σύμ­βου­λος, επι­κε­φα­λής της μεί­ζο­νος μειο­ψη­φί­ας την τετρα­ε­τία 1999 – 2002.

Βιο­γρα­φι­κό

Ο Δ. Κου­λου­ριά­νος γεν­νή­θη­κε στην Κορώ­νη το 1930. Σπού­δα­σε οικο­νο­μι­κά στην τότε ΑΣΟΕΕ (σήμε­ρα Οικο­νο­μι­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών) και λίγο και­ρό μετά την απο­φοί­τη­σή του εντά­χθη­κε στο δυνα­μι­κό της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος και συγκε­κρι­μέ­να στην Διεύ­θυν­ση Οικο­νο­μι­κών Μελε­τών μαζί με τους Γιά­γκο Πεσμα­ζό­γλου, Ξενο­φώ­ντα Ζολώ­τα, Από­στο­λο Λάζα­ρη και Σάκη Καρά­γιωρ­γα. Στη συνέ­χεια πραγ­μα­το­ποί­η­σε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές, με υπο­τρο­φία του Ιδρύ­μα­τος Κρα­τι­κών Υπο­τρο­φιών (ΙΚΥ), στο πανε­πι­στή­μιο Μπέρ­κλεϋ της Καλι­φόρ­νια όπου ολο­κλή­ρω­σε τη διδα­κτο­ρι­κή δια­τρι­βή του με θέμα Educational Planning for Economic Growth. Εκεί συν­δέ­θη­κε στε­νά με τον Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου, τον οποίο είχε καθη­γη­τή. Με την επι­στρο­φή του στην Ελλά­δα απο­σπά­στη­κε στο υπουρ­γείο Συντο­νι­σμού ως σύμ­βου­λος του Παπαν­δρέ­ου. Το 1967 η δικτα­το­ρία τον απέ­λυ­σε από την Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος με απο­τέ­λε­σμα να δρα­πε­τεύ­σει με σκά­φος στην Ιτα­λία. Μετά την φυγή του εργά­στη­κε, έως και το 1981, στην Παγκό­σμια Τρά­πε­ζα των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Το 1981 επέ­στρε­ψε στην Ελλά­δα ύστε­ρα από πρό­σκλη­ση του Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου και εκλέ­χθη­κε ευρω­βου­λευ­τής με το ΠΑΣΟΚ, θέση από την οποία παραι­τή­θη­κε σύντο­μα για ανα­λά­βει την διοί­κη­ση της Ελλη­νι­κής Τρά­πε­ζας Βιο­μη­χα­νι­κής Ανα­πτύ­ξε­ως (ΕΤΒΑ). Στις 5 Ιου­λί­ου 1982 διο­ρί­στη­κε υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών στην κυβέρ­νη­ση του Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου, παραι­τή­θη­κε όμως στις 9 Σεπτεμ­βρί­ου 1983 καθώς δια­φω­νού­σε με τον τρό­πο δια­χεί­ρι­σης του δημο­σί­ου χρή­μα­τος. Μετά την απο­χώ­ρη­σή του από την πολι­τι­κή χρη­μά­τι­σε πρέ­σβης της Ελλά­δας στον ΟΟΣΑ (1986 — 1990) καθώς και ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής στην Ευρω­παϊ­κή Τρά­πε­ζα Ανα­συ­γκρό­τη­σης και Ανά­πτυ­ξης (EBRD) κατά την περί­ο­δο 1991 — 1993. Διε­τέ­λε­σε ευρω­βου­λευ­τής με το ΔΗΚΚΙ την περί­ο­δο 1999 – 2004.

 

Πηγή protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων