- Διαφήμιση -

Handelsblatt: Ένα μικρό Λας Βέγκας στην Αθήνα

Τι σχεδιάζουν οι επενδυτές

Το παλιό αερο­δρό­μιο της Αθή­νας στο Ελλη­νι­κό παρα­μέ­νει μια από τις πιο άσχη­μες γωνιές της πόλης. Όμως τώρα η τρά­που­λα μοι­ρά­ζε­ται ξανά, γρά­φει η Handelsblatt σε άρθρο με τίτλο «Σε καζί­νο θα μετα­τρα­πεί στο παλιό αεροδρόμιο».

Σε αντα­πό­κρι­σή της από την Αθή­να η γερ­μα­νι­κή εφη­με­ρί­δα παρα­τη­ρεί: «Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα ξεκί­νη­σε ο δια­γω­νι­σμός για την χορή­γη­ση σχε­τι­κών αδειών. Το καζί­νο στην περιο­χή του παλιού αερο­δρο­μί­ου θα έχει τη μορ­φή ενός απο­κα­λού­με­νου Integrated Casino Resort και θα περι­λαμ­βά­νει 120 τρα­πέ­ζια τυχε­ρών παι­γνί­ων και 1.200 “κου­λο­χέ­ρη­δες” σε μια έκτα­ση 15.000 τετρα­γω­νι­κών, ένα ξενο­δο­χείο πέντε αστέ­ρων με 2.000 κλί­νες, ένα συνε­δρια­κό κέντρο 12.000 τετρα­γω­νι­κών, πολυ­τε­λή κατα­στή­μα­τα, ένα θέα­τρο, κοντο­λο­γίς ένα μικρό Λας Βέγκας στην Αθή­να. Εκτός από το συγκρό­τη­μα του καζί­νου οι επεν­δυ­τές σχε­διά­ζουν την κατα­σκευή 8.000 κατοι­κιών, πλή­θος ξενο­δο­χεία, εμπο­ρι­κά κέντρα, αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις καθώς και μια μαρίνα.»

Σε άλλο σημείο η οικο­νο­μι­κή εφη­με­ρί­δα επι­ση­μαί­νει: «Αμεί­λι­κτα ο Αλέ­ξης Τσί­πρας και ο ΣΥΡΙΖΑ πολέ­μη­σαν τα σχέ­δια αστι­κής ανά­πλα­σης στο Ελλη­νι­κό όσο βρί­σκο­νταν στην αντι­πο­λί­τευ­ση. Ως πρω­θυ­πουρ­γός όμως ο Αλέ­ξης Τσί­πρας ανα­γκά­στη­κε υπό την πίε­ση των δανει­στών να συμ­φω­νή­σει στην αξιο­ποί­η­ση του πρώ­ην αερο­δρο­μί­ου για να εξα­σφα­λί­σει νέες πιστώ­σεις. Με την προ­κή­ρυ­ξη της Επι­τρο­πής Επο­πτεί­ας και Ελέγ­χου Παι­γνί­ων για την κατά­θε­ση προ­σφο­ρών γίνε­ται ένα σημα­ντι­κό βήμα για να αρχί­σει το μεγά­λο έργο».

 

Πηγή www.athensvoice.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων