- Διαφήμιση -

Oι αφίξεις στην γαστρονομική σκηνή της πόλης δεν σταματούν.

Oι αφίξεις στην γαστρονομική σκηνή της πόλης δεν σταματούν.

Αλλες και­νο­το­μούν, άλλες δεν κατα­φέρ­νουν να κάνουν την δια­φο­ρά, άλλες «συγκι­νούν» αμέ­σως τους λάτρεις του καλού φαγητού.

Υπάρ­χει κι άλλη μια κατη­γο­ρία εντε­λώς ξεχω­ρι­στή: έχει να κάνει με τα στέ­κια που μας μετα­φέ­ρουν στην κου­ζί­να χωρών σε όλο τον κόσμο.

Αν και τα τελευ­ταία χρό­νια στον γαστρο­νο­μι­κό καμ­βά της Αθή­νας έχουν προ­στε­θεί έθνικ πινε­λιές, η ισπα­νι­κή κου­ζί­να παρα­δό­ξως αν και απο­λύ­τως συγ­γε­νής στην ελλη­νι­κή, δεν έχει μεγά­λη παρου­σία. Παρ΄ όλα τα πιά­τα της Ιβη­ρι­κής Χερ­σο­νή­σου, με προ­ε­ξάρ­χου­σα, φυσι­κά, την παρα­δο­σια­κή παέ­για, είναι μια γευ­στι­κή εμπει­ρία που δεν πρέ­πει να χάσετε.

Βρή­κα­με γνή­σια ισπα­νι­κά στέ­κια στην Αθή­να που αξί­ζει να ανα­κα­λύ­ψε­τε. Σε αυτά μπο­ρεί­τε να δοκι­μά­σε­τε αυθε­ντι­κή παέγια.

www.bovary.gr 6 στέ­κια στην Αθή­να για αυθε­ντι­κές ισπα­νι­κές γεύσεις

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων