- Διαφήμιση -

Πώς θα γίνει η Βαρβάκειος Αγορά, από πληγή, κόσμημα του κέντρου

Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι απολαμβάνετε τον καφέ σας στην ηλιόλουστη Αθήνα από την ταράτσα της Βαρβακείου Αγοράς;

Θα μπο­ρού­σα­τε να φαντα­στεί­τε ότι απο­λαμ­βά­νε­τε τον καφέ σας στην ηλιό­λου­στη Αθή­να από την ταρά­τσα της Βαρ­βα­κεί­ου Αγο­ράς; Μάλ­λον όχι, για δύο βασι­κούς λόγους: Πρώ­τον, πιθα­νό­τα­τα δεν γνω­ρί­ζε­τε ότι η Βαρ­βά­κειος Αγο­ρά δια­θέ­τει ταρά­τσα και δεύ­τε­ρον, αδυ­να­τεί­τε –και δικαιο­λο­γη­μέ­να– να φαντα­στεί­τε ότι το αίσθη­μα που θα προ­κλη­θεί είναι η από­λαυ­ση, καθώς σήμε­ρα ακρι­βώς απέ­να­ντι βρί­σκε­ται η πλα­τεία της Βαρ­βα­κεί­ου, όπου συσ­σω­ρεύ­ο­νται όγκοι σκου­πι­διών, και στο μέσον της, σε ένα υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κτί­σμα, κάθο­νται χρή­στες ναρ­κω­τι­κών ουσιών.

Το παρα­πά­νω σενά­ριο, πάντως, δεν υπά­γε­ται στην κατη­γο­ρία «επι­στη­μο­νι­κή φαντα­σία». Εδώ και αρκε­τά χρό­νια υπήρ­χε η πρό­θε­ση στη δημο­τι­κή αρχή της Αθή­νας για την ανα­μόρ­φω­ση της Βαρ­βα­κεί­ου Αγο­ράς. Η νέα δημο­τι­κή αρχή που θα ανα­δει­χθεί από τις εκλο­γές του Μαΐ­ου έχει την ευκαι­ρία να υλο­ποι­ή­σει τη μελέ­τη που έχει πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από τον Οργα­νι­σμό Κεντρι­κών Αγο­ρών και Αλιεί­ας Αθη­νών με τη συμ­βο­λή της εται­ρεί­ας συμ­βού­λων AMBIO A.E. για την ανα­μόρ­φω­ση της Βαρ­βα­κεί­ου Αγο­ράς και της πλα­τεί­ας, κάτι που θα έχει τα εξής απο­τε­λέ­σμα­τα: δια­τή­ρη­ση και ανά­δει­ξη της μονα­δι­κό­τη­τας του ιστο­ρι­κού κτι­ρί­ου της αγο­ράς, επα­να­φο­ρά της ασφά­λειας, αξιο­ποί­η­ση του του­ρι­στι­κού προ­φίλ της περιο­χής, πoυ βρί­σκε­ται μόλις 600 μέτρα από την πλα­τεία Μονα­στη­ρα­κί­ου, μόλις 15 λεπτά με τα πόδια από την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος αλλά και από την Ακρό­πο­λη, σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από την ακμά­ζου­σα πλα­τεία Αγί­ας Ειρήνης.

Η μελέ­τη αντι­με­τω­πί­ζει την κλει­στή αγο­ρά της Βαρ­βα­κεί­ου και την πλα­τεία που βρί­σκε­ται απέ­να­ντι ως ένα ενιαίο σύνο­λο που δια­συν­δέ­ε­ται και υπο­γεί­ως για την τρο­φο­δο­σία και την απο­κο­μι­δή των απορριμμάτων.

 

Οι βασι­κοί άξο­νες της πρό­τα­σης της AMBIO είναι οι ακόλουθοι:

• Αφαί­ρε­ση του δώμα­τος (κάτι σαν καπά­κι) που κατα­σκευά­στη­κε το 2004 με την ολο­κλή­ρω­ση της ανά­πλα­σης της πλα­τεί­ας και είχε ως απο­τέ­λε­σμα την ανύ­ψω­σή της από την οδό Αθη­νάς. Σήμε­ρα, δυστυ­χώς, απο­τε­λεί σημείο συνά­ντη­σης των χρη­στών ναρ­κω­τι­κών ουσιών. Ας σημειω­θεί ότι κάτω από αυτό το «καπά­κι» υπάρ­χει ένα δαι­δα­λώ­δες σύμπλεγ­μα δωμα­τί­ων που σήμε­ρα δεν χρη­σι­μο­ποιού­νται. Με την αφαί­ρε­ση του δώμα­τος μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί αυτός ο «θησαυ­ρός» που βρί­σκε­ται από κάτω, έτσι ώστε να ανα­βαθ­μι­στούν τα κατα­στή­μα­τα οπω­ρο­λα­χα­νι­κών (σημειω­τέ­ον, σήμε­ρα δεν έχουν καν δικό τους ρεύ­μα, αλλά το παίρ­νουν από αλλού με… μπα­λα­ντέ­ζες) και να δημιουρ­γη­θεί κίνη­ση στην εσω­τε­ρι­κή πλευ­ρά της πλα­τεί­ας με τη λει­τουρ­γία και κατα­στη­μά­των εστί­α­σης. Η αξιο­ποί­η­ση της εσω­τε­ρι­κής πλευ­ράς της πλα­τεί­ας έχει το πλε­ο­νέ­κτη­μα ότι δεν προ­κα­λεί κίνη­ση στον δρό­μο και δεν φέρ­νει σε επα­φή τους επι­σκέ­πτες της αγο­ράς με τα οχή­μα­τα. Επί­σης, έτσι δημιουρ­γεί­ται νοη­τά ένα ενιαίο πέρα­σμα από το αίθριο της Κεντρι­κής Αγο­ράς, που βρί­σκε­ται απέ­να­ντι στην πλα­τεία, προσ­δί­δο­ντας μία ενιαία ταυ­τό­τη­τα στα δύο σημεία. Στις δύο γωνί­ες της πλα­τεί­ας προ­βλέ­πε­ται η τοπο­θέ­τη­ση ανα­δυό­με­νων συμπιε­στών απορ­ριμ­μά­των (press containers).

• Ενο­ποί­η­ση του υπό­γειου πάρ­κινγκ που βρί­σκε­ται κάτω από την πλα­τεία με το υπό­γειο που βρί­σκε­ται κάτω από την αγο­ρά, καθώς και διά­νοι­ξη του δια­δρό­μου γύρω από τα υπό­γεια των κατα­στη­μά­των. Ετσι δια­σφα­λί­ζε­ται η απρό­σκο­πτη τρο­φο­δο­σία των κατα­στη­μά­των και η απο­κο­μι­δή των απορ­ριμ­μά­των, χωρίς να κλεί­νει ο δρό­μος και χωρίς να ενο­χλού­νται οι επι­σκέ­πτες. Εδώ, βεβαί­ως, απαι­τεί­ται η εκπό­νη­ση στα­τι­κής μελέ­της, ενώ θα πρέ­πει να σημειω­θεί ότι δυστυ­χώς δεν έχουν βρε­θεί ακό­μη τα αρχι­κά σχέ­δια του κτι­ρί­ου της Βαρβακείου.

• Δημιουρ­γία εσω­τε­ρι­κού εξώ­στη στο κτί­ριο της Βαρ­βα­κεί­ου Αγο­ράς, όπου πιθα­νώς θα μπο­ρού­σαν να εγκα­τα­στα­θούν κατα­στή­μα­τα εστίασης.

• Αξιο­ποί­η­ση της ταρά­τσας της Βαρ­βα­κεί­ου Αγο­ράς, που σήμε­ρα δεν χρη­σι­μο­ποιεί­ται. Εκεί θα μπο­ρού­σαν επί­σης να λει­τουρ­γούν καφέ, εστια­τό­ρια, μπαρ.

• Στο κτί­ριο της κλει­στής αγο­ράς προ­βλέ­πε­ται, επί­σης, εκσυγ­χρο­νι­σμός των πάγκων και τοπο­θέ­τη­σή τους με τρό­πο τέτοιο ώστε να μην εμπο­δί­ζε­ται η κίνηση.

Το κόστος για τις παρα­πά­νω παρεμ­βά­σεις εκτι­μά­ται σε περί­που 20 εκατ. ευρώ, ενώ ενδε­δειγ­μέ­νη λύση για την υλο­ποί­η­ση θεω­ρεί­ται η επι­λο­γή της ΣΔΙΤ (σύμπρα­ξη δημο­σί­ου και ιδιω­τι­κού τομέα), καθώς ήδη φέρε­ται να έχει εκδη­λω­θεί επεν­δυ­τι­κό ενδιαφέρον.

Τον γενι­κό συντο­νι­σμό για τη μελέ­τη είχε ο επι­κε­φα­λής της ΑΜΒΙΟ Φίλιπ­πος Πετρί­δης, ενώ υπεύ­θυ­νη του έργου της μελέ­της είναι η Αρτε­μις Παναγιώτου.

Στην ταρά­τσα της Βαρ­βα­κεί­ου Αγο­ράς του­ρί­στες και κατα­να­λω­τές θα απο­λαμ­βά­νουν τον καφέ τους με θέα τη σύγ­χρο­νη και καθα­ρή πλέ­ον πλατεία.

 

Η ταρα­χώ­δης δια­δρο­μή από το Βασι­λι­κό Διά­ταγ­μα του 1876 έως σήμερα

Η Βαρ­βά­κειος Αγο­ρά απο­τε­λεί κτί­ριο που συν­δέ­ε­ται άρρη­κτα με την ιστο­ρία της πρω­τεύ­ου­σας και μετρά­ει 135 χρό­νια ζωής. Με Βασι­λι­κό Διά­ταγ­μα που εκδό­θη­κε το 1876 απο­φα­σί­στη­κε η ανέ­γερ­ση της Κεντρι­κής Αγο­ράς Αθη­νών στη σημε­ρι­νή της τοπο­θε­σία. Η ανοι­κο­δό­μη­ση του κτι­ρί­ου ξεκί­νη­σε το 1878 και δόθη­κε σε κοι­νή χρή­ση το 1884 υπό την εργο­λα­βία του Η. Οικο­νό­μου ένα­ντι 330.000 δραχ­μών. Ωστό­σο, η ολο­κλή­ρω­ση των εργα­σιών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 1886, διά­στη­μα στο οποίο τοπο­θε­τή­θη­καν η γυά­λι­νη στέ­γη, οι σχά­ρες των υπο­γεί­ων και οι οχε­τοί που εκβάλ­λουν στην οδό Αθη­νάς. Το συνο­λι­κό ποσό δαπά­νης για την ανέ­γερ­ση της Κεντρι­κής Δημο­τι­κής Αγο­ράς ήταν 460.000 δραχμές.

Το 1920 απο­φα­σί­ζε­ται η ανέ­γερ­ση κτι­ρί­ου ψυγεί­ων στο απέ­να­ντι οικό­πε­δο, στη σημε­ρι­νή πλα­τεία Βαρ­βα­κεί­ου. Ωστό­σο, καθώς μετά τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή το 1922 η αγο­ρά λει­τούρ­γη­σε και ως κέντρο φιλο­ξε­νί­ας των προ­σφύ­γων, οι εργα­σί­ες κατα­σκευ­ής των ψυγεί­ων ξεκί­νη­σαν το 1932.

Το 1967 απο­φα­σί­σθη­κε η απο­μά­κρυν­ση των παρα­πηγ­μά­των που είχαν κατα­λά­βει τον χώρο μπρο­στά από την αγο­ρά, ώστε να ενοι­κια­σθεί ο υπό­γειος χώρος ως πάρ­κινγκ και να κατα­σκευα­στεί μονώ­ρο­φο κτί­σμα που θα λει­τουρ­γού­σε ως δημο­τι­κό κτί­ριο. Το 1970, ο Δήμος Αθη­ναί­ων αγο­ρά­ζει το υπο­λει­πό­με­νο οικό­πε­δο από το Βαρ­βά­κειο Ιδρυ­μα, ενώ το 1972 κατε­δα­φί­ζε­ται το υπάρ­χον γκα­ράζ καθώς και τα παρα­πήγ­μα­τα. Το 1973 τρο­πο­ποιεί­ται το σχέ­διο πόλης και η Πλα­τεία Βαρ­βα­κεί­ου Αγο­ράς χαρα­κτη­ρί­ζε­ται κοι­νό­χρη­στος χώρος.

Το 1985 η Βαρ­βά­κειος Αγο­ρά κηρύσ­σε­ται ιστο­ρι­κό δια­τη­ρη­τέο μνη­μείο. Το 1990 εκδί­δε­ται άδεια οικο­δο­μής δημο­τι­κής οπω­ρα­γο­ράς και σταθ­μού αυτο­κι­νή­των οδού Αθη­νάς και κατα­σκευά­ζε­ται τετρα­ώ­ρο­φο υπό­γειο κτί­ριο στάθ­μευ­σης οχη­μά­των κάτω από την πλα­τεία. Μόλις το 2005 εκδί­δε­ται νόμος που νομι­μο­ποιεί τις κτι­ρια­κές εγκα­τα­στά­σεις και την ίδρυ­ση και λει­τουρ­γία των κατα­στη­μά­των της Βαρ­βα­κεί­ου Αγοράς.

Η αξιο­ποί­η­ση της εσω­τε­ρι­κής πλευ­ράς της πλα­τεί­ας εξυ­πη­ρε­τεί τους πεζούς, χωρίς να προ­κα­λεί­ται κίνη­ση στους δρό­μους που βρί­σκο­νται περιμετρικά.

 

Αλλά­ζει… πρό­σω­πο με οδη­γό το Μπρίξ­τον και τη Βουδαπέστη

Βλέ­πο­ντας την παρου­σί­α­ση της AMBIO για τη Βαρ­βά­κειο ανα­πό­φευ­κτα έρχε­ται η σκέ­ψη στο μυα­λό «μήπως είναι πολύ ωραίο για να είναι αλη­θι­νό;». Η απά­ντη­ση έρχε­ται από τον πρό­ε­δρο και διευ­θύ­νο­ντα σύμ­βου­λο της AMBIO Φίλιπ­πο Πετρί­δη, ο οποί­ος υπο­στη­ρί­ζει ότι το έργο, συνο­δευό­με­νο βεβαί­ως και από το κατάλ­λη­λο επι­χει­ρη­μα­τι­κό πλά­νο, είναι απο­λύ­τως βιώσιμο.

Ενα από τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα του έργου είναι ότι είναι ξεκά­θα­ρο το ιδιο­κτη­σια­κό καθε­στώς της Βαρ­βα­κεί­ου Αγο­ράς, καθώς ανή­κει εξ ολο­κλή­ρου στον Δήμο Αθη­ναί­ων, ενώ δεν φαί­νε­ται να υπάρ­χουν άλλου είδους εμπλο­κές, όπως διοι­κη­τι­κές, χωρο­τα­ξι­κές κ.ο.κ.

Από τη στιγ­μή που θα ξεκι­νή­σει το έργο ανα­μόρ­φω­σης της Βαρ­βα­κεί­ου, μπο­ρεί να ολο­κλη­ρω­θεί ακό­μη και μέσα σε ένα χρό­νο, υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση, βεβαί­ως, ότι θα κλεί­σει η αγο­ρά για όσο διά­στη­μα διαρ­κούν οι εργα­σί­ες. Εναλ­λα­κτι­κά, η απο­κα­τά­στα­ση μπο­ρεί να γίνει τμηματικά.

H ανα­βί­ω­ση των αγο­ρών απο­τε­λεί παγκό­σμια τάση. Για τη μελέ­τη ανα­μόρ­φω­σης της Βαρ­βα­κεί­ου αξιο­ποι­ή­θη­καν τα παρα­δείγ­μα­τα της κεντρι­κής αγο­ράς της Βου­δα­πέ­στης και της αγο­ράς του Μπρίξ­τον, στο νότιο Λον­δί­νο. H ομοιό­τη­τα της αγο­ράς της Βου­δα­πέ­στης με αυτήν της Βαρ­βα­κεί­ου είναι ότι βρί­σκε­ται σε κεντρι­κή του­ρι­στι­κή περιο­χή και κατα­σκευά­στη­κε επί­σης στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ανα­και­νί­σθη­κε πλή­ρως το 1994 και έχει τη διά­τα­ξη της γκα­λε­ρί­ας (γυά­λι­νο αίθριο και κατα­στή­μα­τα εκα­τέ­ρω­θεν του δια­δρό­μου). Η ομοιό­τη­τα της αγο­ράς Μπρίξ­τον με τη Βαρ­βά­κειο είναι ότι έγι­νε σε μια περιο­χή που ήταν υπο­βαθ­μι­σμέ­νη με έντο­νη παρα­βα­τι­κό­τη­τα, ενώ έχει επί­σης πολυ­πο­λι­τι­σμι­κό χαρα­κτή­ρα. Εκεί πλέ­ον, οι επι­χει­ρή­σεις τρο­φί­μων που δια­τη­ρούν οι ξένοι μετα­νά­στες, μετα­φέ­ρο­ντας γεύ­σεις και άλλους πολι­τι­σμούς, λει­τουρ­γούν οργα­νω­μέ­να και νόμιμα.

 

Πηγή http://www.kathimerini.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων