- Διαφήμιση -

Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει το Taxisnet μέσα στον Μάρτιο – Έρχεται νωρίτερα και ο ΕΝΦΙΑ

Πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά θα… ανοίξει φέτος το Taxisnet. Έφτασε η ώρα για τις φορολογικές δηλώσεις. Πως θα γίνει η εκκαθάριση για ζευγάρια, ανεξάρτητα αν έχουν… «χωρίσει» φορολογικά. Πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ποιοι θα δουν μειώσεις έως 100 ευρώ.

Νωρί­τε­ρα από κάθε άλλη χρο­νιά θα ανοί­ξει εφέ­τος – εκτός απρο­ό­πτου – η ηλε­κτρο­νι­κή πύλη στο taxis για να υπο­βλη­θούν οι φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις. Σύμ­φω­να με πηγές από την Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων, στό­χος είναι να ολο­κλη­ρω­θεί η δια­δι­κα­σία εντός των προ­βλε­πό­με­νων προ­θε­σμιών, δηλα­δή στις 30 Ιου­νί­ου και έτσι να βρε­θεί πάλι η Πολι­τεία στην ανά­γκη να δίνει απα­νω­τές παρατάσεις.

Να σημειω­θεί ότι η πλη­ρω­μή του φόρου θα γίνει κανο­νι­κά σε τρεις 2μηναίεςδόσεις, αρχής γενο­μέ­νης από την 31η Ιου­λί­ου. Εφέ­τος υπάρ­χει και μία ιδιαι­τε­ρό­τη­τα η οποία μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει ως δέλε­αρ για κάποιους να κάνουν νωρί­τε­ρα από κάθε άλλη φορά την φορο­λο­γι­κή τους δήλωση.

Η εκκα­θά­ρι­ση των δηλώ­σε­ων για όλα τα ζευ­γά­ρια, ανε­ξάρ­τη­τα αν ζήτη­σαν να υπο­βάλ­λουν ξεχω­ρι­στή δήλω­ση, θα γίνε­ται ατο­μι­κά για τον καθέ­να. Έτσι αν κάποιος από τους δύο συζύ­γους έχει λαμ­βά­νειν επι­στρο­φή φόρου, θα μπο­ρεί – θεω­ρη­τι­κά πάντα – να την λάβει άμε­σα, ενώ αυτός που είναι να πλη­ρώ­σει θα κατα­βά­λει την πρώ­τη δόση στο τέλος Ιου­λί­ου.

Επί­σης εφό­σον ο στό­χος επι­τευ­χθεί θα είναι δυνα­τό να ξεκι­νή­σει άμε­σα και η εκκα­θά­ρι­ση – μέσα στον Ιού­λιο – με τον ΕΝΦΙΑ, με την πρώ­τηδόση να είναι για την 31η Αυγού­στου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ο νέος ΕΝΦΙΑ θα υπο­λο­γι­στεί με βάση τις υπάρ­χου­σες αντι­κει­με­νι­κές αξί­ες ώστε η μονα­δι­κή αλλα­γή που θα απο­τυ­πω­θεί στα εκκα­θα­ρι­στι­κά να είναι η μεί­ω­ση έως και κατά 60–100 ευρώ στην καλύ­τε­ρη περίπτωση.

Όπως ανα­κοί­νω­σε από το Forum των Δελ­φών ο επι­κε­φα­λής της ΑΑΔΕ Γιώρ­γος Πιτσι­λής, αλλά­ζει η δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής των βεβαιώ­σε­ων απο­δο­χώνμε τις σχε­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις να γίνο­νται μέσα στις επό­με­νες ημέ­ρες. Πρα­κτι­κά, η πλη­ρο­φο­ρία για το ύψος των μισθών και συνο­λι­κό­τε­ρα των απο­δο­χών, θα πρέ­πει να φτά­νει στην ΑΑΔΕ ανά μήνα. Αυτό θα επι­τρέ­ψει στις αρχές να καταρ­γή­σουν την ετή­σια δήλω­ση απο­δο­χών κάτι που σημαί­νει ότι δεν θα χρειά­ζε­ται να περι­μέ­νουν μέχρι το τέλος Φεβρουα­ρί­ου του επό­με­νου έτους για να μάθουν πόσα εισέ­πρα­ξε ο κάθε εργαζόμενος.

Από τους Δελ­φούς, ο Γ. Πιτσι­λής ανα­φέρ­θη­κε και στην προ­ώ­θη­ση των ακό­λου­θων ηλε­κτρο­νι­κών υπηρεσιών:

  • Εφαρ­μο­γή για τη δήλω­ση του λογα­ρια­σμού IBAN από όλους τους φορολογούμενους
  • Εφαρ­μο­γή που θα επι­τρέ­πει στον φορο­λο­γού­με­νο να έχει on line ενη­μέ­ρω­ση για τις επι­στρο­φές φόρου που μπο­ρεί να εκκρε­μούν υπέρ του.
  • Προ­ω­θεί­ται η ηλε­κτρο­νι­κή τιμο­λό­γη­ση. «Πέρυ­σι, παρου­σιά­σα­με το θέμα στους Δελ­φούς ως ιδέα αλλά σήμε­ρα είμα­στε κοντά στην υλο­ποί­η­ση μέσα στο έτος» τόνι­σε ο Γ. Πιτσιλής.
  • Μέσα στην εβδο­μά­δα ανα­κοι­νώ­νε­ται η ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή για τη δήλω­ση των μερι­σμά­των, των τόκων και των δικαιωμάτων.
  • Εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται η πύλη της ΑΑΔΕ η οποία θα απο­στέλ­λει ηλε­κτρο­νι­κή πλη­ρο­φό­ρη­ση για την έκδο­ση νέων εγκυ­κλί­ων σε όσους θελή­σουν να εγγρα­φούν στην σχε­τι­κή υπηρεσία.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων