- Διαφήμιση -

Επίδομα ενοικίου 2019 αίτηση: Πότε ξεκινούν οι υποβολές — Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Επίδομα ενοικίου 2019 αίτηση: Σε λίγες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος ενοικίου.

Μάλι­στα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα epidomastegasis.gr για την αίτη­ση των δικαιού­χων, για το επί­δο­μα ενοι­κί­ου θα ανοί­ξει την ερχό­με­νη Τρί­τη ή Τετάρτη.

Αυτή τη στιγ­μή γίνο­νται διά­φο­ρες τεχνι­κές δοκι­μές, όπως γρά­φουν τα dikaiologitika.gr, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σει η πλατ­φόρ­μα να αντέ­ξει όλο τον όγκο των αιτή­σε­ων που θα δεχθεί.

«Δεν είναι μία δια­δι­κα­σία όπου μπαί­νεις άπαξ, ποτέ δεν κλεί­νει. Δεν χρειά­ζε­ται να ανη­συ­χεί κάποιος, για­τί τα χρή­μα­τα θα δοθούν ανα­δρο­μι­κά από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2019», εξή­γη­σε σε πρό­σφα­τες δηλώ­σεις της η ανα­πλη­ρώ­τρια υπουρ­γός Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, Θεα­νώ Φωτίου.

Σύμ­φω­να με την ίδια, η πρώ­τη πλη­ρω­μή θα γίνει το πιθα­νό­τε­ρο μέσα στον Απρί­λιο, ενώ εξή­γη­σε ανα­λυ­τι­κά τα εισο­δη­μα­τι­κά και περιου­σια­κά κρι­τή­ρια που θα ισχύ­ουν, για να λάβει κάποιος το επίδομα.

Μετα­ξύ άλλων, η κ. Φωτί­ου σημεί­ω­σε ότι το συγκε­κρι­μέ­νο μέτρο αφο­ρά 660.000 άτο­μα (260.000 οικογένειες).

Σύμ­φω­να με την ανα­πλη­ρώ­τρια υπουρ­γό Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, το ενδια­φέ­ρον είναι ότι το 32% αυτού του πλη­θυ­σμού θα είναι παι­διά και το 76% του πλη­θυ­σμού είναι έως 44 ετών.

«Αυτό σημαί­νει ότι ωφε­λού­νται νέοι άνθρω­ποι που επλή­γη­σαν μέσα στην κρί­ση και είχαν προ­βλή­μα­τα. Ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κό είναι ότι το επί­δο­μα ενοι­κί­ου δεί­χνει τη μετα­στρο­φή της πολι­τι­κής στα μεσαία εισο­δή­μα­τα και στρώ­μα­τα. Μέχρι σήμε­ρα, η πρό­νοια θεω­ρεί­το για τους φτω­χούς, ενώ πλέ­ον φτά­νου­με σε υψη­λό­τε­ρα εισο­δή­μα­τα από εκεί­να που θεω­ρού­νται της ακραί­ας φτώ­χειας», εξή­γη­σε η κ. Φωτίου.

Δεί­τε όλες τις τελευ­ταί­ες Ειδή­σεις από την Ελλά­δα και τον Κόσμο, τη στιγ­μή που συμ­βαί­νουν, στο Newsbomb.gr

Επίδομα ενοικίου 2019 αίτηση: Η υποβολή

Η είσο­δος στην πλατ­φόρ­μα θα γίνε­ται με τους κλει­δά­ριθ­μους του Τaxisnet, θα πιστο­ποιεί­ται ο ΑΜΚΑ, θα εμφα­νί­ζο­νται προ­συ­μπλη­ρω­μέ­να όλα τα απα­ραί­τη­τα στοι­χεία (προ­σω­πι­κά, επι­κοι­νω­νί­ας, εισο­δή­μα­τα, περιου­σια­κά στοι­χεία, σύν­θε­ση νοι­κο­κυ­ριού κ.α.), ενώ ο δικαιού­χος θα πρέ­πει να συμπλη­ρώ­νει τον αριθ­μό του μισθω­τη­ρί­ου συμ­βο­λαί­ου του.

Εφό­σον απαι­τεί­ται συναί­νε­ση από άλλα μέλη του νοι­κο­κυ­ριού, αυτή θα πρέ­πει να εξα­σφα­λί­ζε­ται πριν υπο­βλη­θεί η αίτη­ση, όπως παγί­ως συμ­βαί­νει στα προ­νοια­κά προγράμματα.

Αν κάποιο από τα στοι­χεία δεν είναι επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο θα δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα στα Κέντρα Κοι­νό­τη­τας με την υπο­βο­λή δικαιολογητικών.

Επίδομα ενοικίου 2019 αίτηση: Τα ποσά

Οι δικαιού­χοι του επι­δό­μα­τος ενοι­κί­ου θα λάβουν από 70 ευρώ έως και 210 ευρώ, μηνιαί­ως και η επι­δό­τη­ση θα κλι­μα­κώ­νε­ται ανά­λο­γα με τα μέλη του νοι­κο­κυ­ριού, τα εισο­δη­μα­τι­κά και τα περιου­σια­κά κριτήρια.

Το επί­δο­μα θα δοθεί ανα­δρο­μι­κά από την 1η Ιανουα­ρί­ου στους δικαιούχους.

Συγκε­κρι­μέ­να, το ποσό του επι­δό­μα­τος ενοι­κί­ου για τα νοι­κο­κυ­ριά που πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια χορή­γη­σης, δια­μορ­φώ­νε­ται, ως εξής:

  • Για μονο­πρό­σω­πο νοι­κο­κυ­ριό: 70 ευρώ.
  • Για νοι­κο­κυ­ριό απο­τε­λού­με­νο από δύο μέλη: 105 ευρώ.
  • Για νοι­κο­κυ­ριό απο­τε­λού­με­νο από τρία μέλη: 140 ευρώ.
  • Για νοι­κο­κυ­ριό απο­τε­λού­με­νο από τέσ­σε­ρα μέλη: 175 ευρώ.
  • Για νοι­κο­κυ­ριό απο­τε­λού­με­νο από πέντε μέλη & άνω: 210 ευρώ.

Επίδομα ενοικίου 2019 αίτηση: Τα κριτήρια

Το συνο­λι­κό ετή­σιο εισό­δη­μα του μονο­πρό­σω­που νοι­κο­κυ­ριού για την έντα­ξη στο πρό­γραμ­μα δεν μπο­ρεί να υπερ­βαί­νει τις 7.000 ευρώ, ενώ η συνο­λι­κή φορο­λο­γη­τέα αξία της ακί­νη­της περιου­σί­ας δεν μπο­ρεί να υπερ­βαί­νει στο σύνο­λό της το ποσό των 120.000 ευρώ για μονο­πρό­σω­πο νοι­κο­κυ­ριό. Σε αυτή την περί­πτω­ση το νοι­κο­κυ­ριό θα λαμ­βά­νει 70 ευρώ μηνιαίως.

Ένα νοι­κο­κυ­ριό με δύο μέλη, με συνο­λι­κό ετή­σιο εισό­δη­μα έως τις 10.500 ευρώ και όριο ακί­νη­της περιου­σί­ας έως τις 135.000 ευρώ, δικαιού­ται να λάβει 105 ευρώ, μηνιαίως.

-Το ποσό των 140 ευρώ δικαιού­ται να λάβει νοι­κο­κυ­ριό που απο­τε­λεί­ται από τρία μέλη, όταν το συνο­λι­κό ετή­σιο εισό­δη­μά του ανέρ­χε­ται έως τις 14.000 ευρώ και η συνο­λι­κή φορο­λο­γη­τέα αξία της ακί­νη­της περιου­σί­ας δεν υπερ­βαί­νει το ποσό των 150.000 ευρώ.

-Νοι­κο­κυ­ριό απο­τε­λού­με­νο από τέσ­σε­ρα μέλη, με συνο­λι­κό ετή­σιο εισό­δη­μα έως τις 17.500 ευρώ και ακί­νη­τη περιου­σία έως τις 165.000 ευρώ, θα λαμ­βά­νει μηνιαία επι­δό­τη­ση 175 ευρώ.

-Τέλος, νοι­κο­κυ­ριό το οποίο απο­τε­λεί­ται από πέντε μέλη και άνω, με συνο­λι­κό ετή­σιο εισό­δη­μα έως τις 21.000 ευρώ και ακί­νη­τη περιου­σία έως τις 180.000 ευρώ, θα λαμ­βά­νει 210 ευρώ, μηνιαίως.

Το συνο­λι­κό ύψος των κατα­θέ­σε­ων, μετο­χών, ομο­λό­γων, κ.λπ., ορί­ζε­ται κατ’ ανώ­τα­το όριο στο ποσό των 21.000 ευρώ.

Παράλ­λη­λα, δεύ­τε­ρος άξο­νας της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής για την κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία της κατοι­κί­ας είναι το πρό­γραμ­μα για την επι­δό­τη­ση δανείου.

Το πρό­γραμ­μα αυτό έχει συνο­λι­κό ετή­σιο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 200 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ενώ αφο­ρά περί­που 180.000 νοι­κο­κυ­ριά, που μετα­φρά­ζε­ται περί­που σε 460.000 άτομα.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων