- Διαφήμιση -

Πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ κατά του σχολικού εκφοβισμού

Ο Γιώργος Πατούλης έκανε λόγο για ένα φαινόμενο που προσβάλλει όλη την κοινωνία

Με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα κατά του Σχο­λι­κού Εκφο­βι­σμού, ο πρό­ε­δρος της Κεντρι­κής Ένω­σης Δήμων Ελλά­δας (ΚΕΔΕ) Γιώρ­γος Πατού­λης μίλη­σε για την ανά­γκη ανά­λη­ψης πρω­το­βου­λιών ενα­ντί­ον ενός φαι­νο­μέ­νου που προ­σβάλ­λει ολό­κλη­ρη την κοινωνία.

«Το φαι­νό­με­νο του σχο­λι­κού εκφο­βι­σμού προ­σβάλ­λει όχι μόνο το σχο­λείο αλλά και ολό­κλη­ρη την κοι­νω­νία» υπο­γράμ­μι­σε ο κ. Πατού­λης, όπως μετα­δί­δει το Αθη­ναϊ­κό Πρακτορείο.

Ανα­φε­ρό­με­νος στον ρόλο που δια­δρα­μα­τί­ζει η Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση για την κατα­πο­λέ­μη­ση αυτού του φαι­νο­μέ­νου, επι­ση­μαί­νει ότι η ΚΕΔΕ σε συνερ­γα­σία με το Ελλη­νι­κό Κέντρο Ασφα­λούς Δια­δι­κτύ­ου του Ιδρύ­μα­τος Τεχνο­λο­γί­ας και Έρευ­νας ΙΤΕ και με την υπο­στή­ρι­ξη της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στο πρό­γραμ­μα «μην κλι­κά­ρεις εν λευ­κώ» για το ασφα­λές δια­δί­κτυο και τον σχο­λι­κό εκφοβισμό.

Κατα­ξιω­μέ­νοι επι­στή­μο­νες σε συνερ­γα­σία με δήμους επι­σκέ­πτο­νται, στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος, σχο­λεία και μιλούν με μαθη­τές για θέμα­τα ασφα­λούς δια­δι­κτύ­ου και σχο­λι­κού εκφο­βι­σμού. Παράλ­λη­λα πραγ­μα­το­ποιού­νται ημε­ρί­δες, εκπαι­δευ­τι­κές συνα­ντή­σεις και σεμι­νά­ρια σε ολό­κλη­ρη την χώρα, με σκο­πό την ενη­μέ­ρω­ση των εκπαι­δευ­τι­κών αλλά και των γονέων.

«Σκο­πός μας είναι η δημιουρ­γία σχο­λών γονέ­ων όπου οι γονείς σε στα­θε­ρή βάση θα έχουν την ενη­μέ­ρω­ση από εξει­δι­κευ­μέ­νο επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό» υπο­γραμ­μί­ζει στη δήλω­σή του ο κ. Πατού­λης και προ­σθέ­τει: «η σημε­ρι­νή ημέ­ρα θα πρέ­πει να μας θυμί­ζει και κάτι άλλο πολύ σημα­ντι­κό που πολ­λές φορές το αγνο­ού­με. Είμα­στε όλοι δια­φο­ρε­τι­κοί, είμα­στε όλοι ίσοι. Ο σεβα­σμός στη δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τα, η κατα­δί­κη της βίας από όπου και αν προ­έρ­χε­ται και η εμπέ­δω­ση του αισθή­μα­τος της ισό­τη­τας, είναι οι κύριες προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να περιο­ρί­σου­με του φαι­νό­με­νο του σχο­λι­κού εκφοβισμού».

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων