- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ — Προσλήψεις 2019: Προκήρυξη 2.309 νέων θέσεις σε υπουργεία, ΔΕΗ και φορείς

ΑΣΕΠ - Όλες οι ειδήσεις: Νέες προσλήψεις πραγματοποιούνται σε ΔΕΗ, υπουργεία και διάφορους φορείς της χώρας.

Συγκε­κρι­μέ­να, ζητού­νται 2.309 υπάλ­λη­λοι, δια­φό­ρων ειδι­κο­τή­των και βαθ­μί­δων εκπαίδευσης.

Στους δια­γω­νι­σμούς συμ­με­τέ­χουν υπο­ψή­φιοι ηλι­κί­ας 18 — 65 ετών.

Συγκε­κρι­μέ­να:

Τέσσερις νέες προσλήψεις στη ΔΕΗ

Το «πρά­σι­νο» φως για την πρό­σλη­ψη τεσ­σά­ρων υπαλ­λή­λων, με 8μηνη σύμ­βα­ση εργα­σί­ας, έδω­σε το ΑΣΕΠ στην ΔΕΗ.

Η προ­κή­ρυ­ξη ανα­μέ­νε­ται να δημο­σιο­ποι­η­θεί τις αμέ­σως προ­σε­χείς ημέ­ρες, ταυ­τό­χρο­να με την 10ήμερη προ­θε­σμία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων και δικαιολογητικών.

Τρεις υπάλληλοι ορυχείων

Με τρείς υπαλ­λή­λους ενι­σχύ­ε­ται άμε­σα η Διεύ­θυν­ση Κεντρι­κής Υπο­στή­ρι­ξης Ορυ­χεί­ων, στην Αθήνα.

Το ΑΣΕΠ ενέ­κρι­νε τη σχε­τι­κή προ­κή­ρυ­ξη και οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να υπο­βά­λουν αιτή­σεις και δικαιο­λο­γη­τι­κά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεο­προ­σλη­φθέ­ντες θα υπο­γρά­ψουν 8μηνη σύμ­βα­ση εργασίας.

Οχτώ προσλήψεις στη ΔΕΗ με οκτάμηνη απασχόληση

Την πρό­σλη­ψη οκτώ νέων υπαλ­λή­λων, ενέ­κρι­νε το ΑΣΕΠ, προ­κει­μέ­νου να καλύ­ψουν ανά­γκες της Δημό­σιας Επι­χεί­ρη­σης Ηλε­κτρι­σμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα ενι­σχύ­σουν τις υπη­ρε­σί­ες του ΥΗΣ Σφη­κιάς-Ασω­μά­των, στην Βέροια.

Η προ­θε­σμία για τις αιτή­σεις εκπνέ­ει την Κυρια­κή 24 Μαρτίου.

342 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού (ΣΟΧ1/2019)

Δια­δι­κα­σία πρό­σλη­ψης 342 , μέσω της προ­κή­ρυ­ξης ΣΟΧ1/2019 του ΑΣΕΠ, πραγ­μα­το­ποιεί η Γενι­κή Διεύ­θυν­ση Αρχαιο­τή­των και Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς του υπουρ­γεί­ου Πολιτισμού.

Οι θέσεις αφο­ρούν από­φοι­τους ΔΕ και ΥΕ.

Το νέο προ­σω­πι­κό θα υπο­γρά­ψει οκτά­μη­νες συμ­βά­σεις απα­σχό­λη­σης, οι οποί­ες θα έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

639 μόνιμες θέσεις σε προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης

Στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα της κυβέρ­νη­σης αναρ­τή­θη­κε η είδη­ση για την νέα προ­κή­ρυ­ξη του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης, που αφο­ρά στην πρό­σλη­ψη 639 «επι­πλέ­ον» μονί­μων υπαλ­λή­λων στα κατα­στή­μα­τα κράτησης.

Οι θέσεις κατα­νέ­μο­νται ως εξής:

 • 258 υπάλ­λη­λοι στο νέο κατά­στη­μα κρά­τη­σης Δράμας
 • 381 στα λοι­πά κατα­στή­μα­τα κρά­τη­σης της χώρας

Οι ειδι­κό­τη­τες που προ­βλέ­πε­ται να ζητη­θούν είναι:

 • Φύλα­κες (234 θέσεις)
 • Εξω­τε­ρι­κοί Φρου­ροί (204 θέσεις)
 • Ιατροί (28 θέσεις)
 • Νοση­λευ­τές (51 θέσεις)
 • Κοιν. Λει­τουρ­γοί (25 θέσεις)
 • Ψυχο­λό­γοι (5 θέσεις)
 • Κοι­νω­νιο­λό­γοι (5 θέσεις)
 • Εγκλη­μα­το­λό­γοι (7 θέσεις)
 • Μηχα­νι­κοί (7 θέσεις)
 • Πλη­ρο­φο­ρι­κοί (11 θέσεις)
 • Διοι­κη­τι­κοί (53 θέσεις)
 • Υπάλ­λη­λοι λοι­πών ειδι­κο­τή­των (9 θέσεις)

Το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης έχει, ήδη, ξεκι­νή­σει την προ­ερ­γα­σία — κάτι που απο­δει­κνύ­ε­ται και από το γεγο­νός ότι το «βαρύ» κομ­μά­τι της προ­κή­ρυ­ξης, δηλα­δή η κατα­νο­μή των θέσε­ων, ολοκληρώθηκε.

50 θέσεις στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

Με 50 υπαλ­λή­λους ενι­σχύ­ε­ται το υπουρ­γείο Ψηφια­κής Πολιτικής.

Οι θέσεις αφο­ρούν εξει­δι­κευ­μέ­νους με τη δημό­σια διοί­κη­ση, από­φοι­τους Πανε­πι­στη­μια­κής, Τεχνο­λο­γι­κής και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.

Το νέο προ­σω­πι­κό θα ενι­σχύ­σει δομές του Εθνι­κού Κέντρου Οπτι­κο­α­κου­στι­κών Μέσων και Επι­κοι­νω­νί­ας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.).

Οι υπάλ­λη­λοι θα κατα­νε­μη­θούν ως εξής:

 • ΠΕ (37 θέσεις)
 • ΤΕ (11 θέσεις)
 • ΔΕ (2 θέσεις)

67 μόνιμοι στο υπουργείο Άμυνας

Με συγκε­κρι­μέ­να προ­σό­ντα θα επι­λε­γούν 67 μόνι­μοι υπάλ­λη­λοι στο Γενι­κό Επι­τε­λείο Ναυ­τι­κού (ΓΕΝ).

Η δια­δι­κα­σία επι­λο­γής θα γίνει με τα κρι­τή­ρια του ΑΣΕΠ.

Σημειώ­νε­ται ότι για την συγκε­κρι­μέ­νη προ­κή­ρυ­ξη έχουν, ήδη, καθο­ρι­στεί από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας οι ειδι­κό­τη­τες και οι θέσεις που θα δια­τε­θούν σε προ­στα­τευό­με­να άτομα.

Από το έγγρα­φο του υπ. Εργα­σί­ας προ­κύ­πτει ότι οι δια­θέ­σι­μες θέσεις αφο­ρούν του­λά­χι­στον την κατη­γο­ρία ΔΕ.

Σε αυτή την περί­πτω­ση τα κρι­τή­ρια για την επι­λο­γή έχουν ως εξής:

Βασι­κός τίτλος σπουδών

Δεύ­τε­ρος συνα­φής τίτλος σπουδών

Εμπει­ρία (έως 84 μήνες)

Γνώ­ση ξένων γλωσσών

Σημειώ­στε ότι η εμπει­ρία πρέ­πει να είναι συνα­φής με το αντι­κεί­με­νο της θέσης.

Είναι πολύ πιθα­νό στα απα­ραί­τη­τα πρό­σθε­τα προ­σό­ντα να περι­λαμ­βά­νε­ται εκτός από τις απα­ραί­τη­τες άδειες και ελά­χι­στο όριο προϋπηρεσίας.

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι, πάντως, οφεί­λουν να γνω­ρί­ζουν ότι ακό­μη δεν έχει φθά­σει στο ΑΣΕΠ επί­ση­μο αίτη­μα του φορέα για την προ­κή­ρυ­ξη αυτή.

419 νέες προσλήψεις σε 22 δήμους

Δια­δι­κα­σία πρό­σλη­ψης, επι­πλέ­ον, 419 υπαλ­λή­λων σε 22 δήμους κινεί το υπουρ­γείο Εσωτερικών.

Θα υπο­γρα­φούν συμ­βά­σεις διάρ­κειας 8, 9 και 11μηνών, με σκο­πό την ενί­σχυ­ση δομών δια­φό­ρων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

Ο αρμό­διος υπουρ­γός ενέ­κρι­νε τις νέες προ­σλή­ψεις με τρεις ξεχω­ρι­στές αποφάσεις.

Συγκε­κρι­μέ­να, θα προ­σλη­φθούν υπάλ­λη­λοι σε 14 Περι­φε­ρεια­κές Ενότητες:

 • Αττι­κής

 

ΥΠΕΣ: Προσλήψεις 675 ατόμων σε 39 Δήμους

Στην πρό­σλη­ψη 675 υπαλ­λή­λων σε 39 δήμους όλης της χώρας προ­χω­ρά το υπουρ­γείο Εσωτερικών.

Θα υπο­γρα­φούν συμ­βά­σεις διάρ­κειας 8 μηνών, με σκο­πό την ενί­σχυ­ση δομών δια­φό­ρων ΟΤΑ.

Ο αρμό­διος υπουρ­γός ενέ­κρι­νε τις νέες προ­σλή­ψεις με τρεις ξεχω­ρι­στές αποφάσεις.

Συγκε­κρι­μέ­να, θα προ­σλη­φθούν υπάλ­λη­λοι σε έξι Απο­κε­ντρω­μέ­νες Διοικήσεις:

 • Αττι­κής

Η πρό­σλη­ψη του ανω­τέ­ρω προ­σω­πι­κού θα γίνει σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύ­ει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύ­ει, για χρο­νι­κό διά­στη­μα έως οκτώ (8) μήνες.

Τρεις προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής

Την πρό­σλη­ψη τριών υπαλ­λή­λων προ­ω­θεί το Κέντρο Κοι­νω­νι­κής Πρό­νοιας Αττικής.

Συγκε­κρι­μέ­να, θα προ­σλη­φθούν ιατροί των εξής ειδικοτήτων:

 • Παι­δο­ψυ­χια­τρι­κής (1 θέση)
 • Παι­δια­τρι­κής (1 θέση)
 • Ψυχια­τρι­κής (1 θέση)

29 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Δια­δι­κα­σία πρό­σλη­ψης 29 νέων υπαλ­λή­λων θέτει σε εφαρ­μο­γή το Μου­σείο Ακρόπολης.

Η Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή, την Τρί­τη 12 Μαρ­τί­ου, ενέ­κρι­νε θέσεις για από­φοι­τους Τεχνο­λο­γι­κής Εκπαίδευσης.

Οι νέοι υπάλ­λη­λοι πρέ­πει να πλη­ρούν τα τυπι­κά προ­σό­ντα πρόσληψης.

Η έκδο­ση της προ­κή­ρυ­ξης βρί­σκε­ται σε στά­διο εξέ­λι­ξης και ανα­μέ­νε­ται να δημο­σιευ­θεί από μέρα, σε μέρα.

25 θέσεις στο Μουσείο Κανελλοπούλου

Η υπα­γω­γή του μου­σεί­ου Παύ­λου και Αλε­ξάν­δρας Κανελ­λο­πού­λου στις αρμο­διό­τη­τες του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού δημιουρ­γεί 25 μόνι­μες θέσεις εργασίας.

Σύμ­φω­να με το υπ’ αριθμ. 28 Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα, το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού θα εκδώ­σει προ­κή­ρυ­ξη και δημό­σια πρό­σκλη­ση εκδή­λω­σης ενδια­φέ­ρο­ντος για την πρό­σλη­ψη υπαλ­λή­λων και στε­λε­χών αντίστοιχα.

Θέσεις δια­τί­θε­νται για:

 • Αρχαιο­λό­γους
 • Διοι­κη­τι­κούς
 • Από­φοι­τους πληροφορικής
 • Ηλε­κτρο­λό­γους
 • Υδραυ­λι­κούς
 • Φύλα­κες – Νυχτοφύλακες
 • Συντη­ρη­τές αρχαιοτήτων
 • Βοη­θη­τι­κό προσωπικό

Προσλήψεις στελεχών στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο Ινστιτούτο ΓΣΕΕ

Με τρία στε­λέ­χη ενι­σχύ­ο­νται, άμε­σα, το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος και το Ινστι­τού­το (ΙΝΕΓΣΕΕ.

 • Συντο­νι­στή Marketing και Επι­κοι­νω­νί­ας θα προ­σλά­βει το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος. Αιτή­σεις έως τις 22 Μαρ­τί­ου. Δια­βά­στε ολό­κλη­ρη την ανα­κοί­νω­ση: ΕΔΩ
 • Νομι­κούς θα προ­σλά­βει το Ινστι­τού­το ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ). Αιτή­σεις έως τις 26 Μαρ­τί­ου. Δια­βά­στε ολό­κλη­ρη την ανα­κοί­νω­ση: ΕΔΩ

Πατή­στε εδώ για περισ­σό­τε­ρες περι­φε­ρεια­κές ενότητες

 

Πλη­ρο­φο­ρί­ες απο την πηγή www.newsbomb.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων