- Διαφήμιση -

Ακίνητα: Επτά φοροπαγίδες για τους ιδιοκτήτες

Οσοι δεν προσέξουν ή δεν λάβουν τα μέτρα τους εγκαίρως θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο

Επτά ενέ­δρες έχει στή­σει η Εφο­ρία στους ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των μέσα από τη φορο­λο­γι­κή δήλω­ση, την ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα του επι­δό­μα­τος ενοι­κί­ου αλλά και το Ε9. Οι φορο­λο­γι­κές παγί­δες απει­λούν τους φορο­λο­γου­μέ­νους που εισπράτ­τουν εισο­δή­μα­τα από μακρο­χρό­νια ή βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση ακι­νή­των τύπου Airbnb, όσους έχουν ανεί­σπρα­κτα ενοί­κια, τους φορο­λο­γου­μέ­νους που προ­χώ­ρη­σαν στην αγο­ρά κάποιου ακι­νή­του, όσους έχουν στην κατο­χή τους κενές κατοι­κί­ες αλλά και τους γονείς που πλη­ρώ­νουν ενοί­κιο για τη φοι­τη­τι­κή στέ­γη του παι­διού τους που σπου­δά­ζει σε άλλη πόλη. Οι ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των που δεν προ­σέ­ξουν ή δεν λάβουν τα μέτρα τους εγκαί­ρως θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν έξτρα φόρο.

Στο ραντάρ της Εφο­ρί­ας βρί­σκο­νται: Φορο­λο­γού­με­νοι που εισπράτ­τουν ενοίκια

Η υπο­βο­λή των αιτή­σε­ων για το επί­δο­μα ενοι­κί­ου απο­κά­λυ­ψε περι­πτώ­σεις εκμί­σθω­σης κατοι­κιών χωρίς να έχει κατα­τε­θεί ηλε­κτρο­νι­κό μισθω­τή­ριο και συμ­βό­λαια χωρίς να ανα­γρά­φε­ται το ακρι­βές μίσθω­μα ή η διάρ­κεια της μίσθω­σης. Μέσω της ηλε­κτρο­νι­κής πλατ­φόρ­μας της ΗΔΙΚΑ η Εφο­ρία έχει στή­σει παγί­δα στους ιδιο­κτή­τες κατοι­κιών για τον εντο­πι­σμό των ενοι­κί­ων που εισπράτ­το­νται. Το επί­δο­μα χορη­γεί­ται στους δικαιού­χους μόνο εάν δηλώ­σουν ηλε­κτρο­νι­κό μισθω­τή­ριο, το οποίο θα πρέ­πει να είναι σε ισχύ του­λά­χι­στον μέχρι και τις 30 Σεπτεμ­βρί­ου 2019. Για να εισπρά­ξουν το επί­δο­μα οι ενοι­κια­στές θα πρέ­πει οι ιδιο­κτή­τες να προ­χω­ρή­σουν στη συμπλή­ρω­ση και υπο­βο­λή ηλε­κτρο­νι­κού μισθω­τη­ρί­ου ή να διορ­θώ­σουν τα μισθω­τή­ρια παρα­τεί­νο­ντας τη διάρ­κεια της μίσθω­σης. Τα εισο­δή­μα­τα από ενοί­κια που θα δηλώ­σουν οι φορο­λο­γού­με­νοι θα πρέ­πει να συμ­φω­νούν με το μίσθω­μα που απο­τυ­πώ­νε­ται στο ηλε­κτρο­νι­κό μισθω­τή­ριο. Χρειά­ζε­ται προ­σο­χή για­τί σε επό­με­νο στά­διο θα γίνει δια­σταύ­ρω­ση των μισθω­τη­ρί­ων και των στοι­χεί­ων που δηλώ­θη­καν στην πλατ­φόρ­μα του επι­δό­μα­τος με τις φορο­λο­γι­κές δηλώσεις.

-Τι θα ισχύ­ει για τους φορο­λο­γού­με­νους που απέ­κτη­σαν ακίνητα;

-Τι απο­κά­λυ­ψαν οι φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις του 2018;

-Πώς θα υπο­βάλ­λουν φορο­λο­γι­κή δήλω­ση οι φοι­τη­τές που σπου­δά­ζουν μακριά από τον τόπο δια­μο­νής τους;

Δια­βά­στε όλο το ρεπορ­τάζ στα ΝΕΑ της Παρασκευής

Επτά φορο­πα­γί­δες για τους ιδιοκτήτες 

 

 

Πηγή www.tanea.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων