- Διαφήμιση -

Καταδίκη της Δήμητρας Λιάνη για χρέη

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με αναστολή, για χρέη προς το Δημόσιο.

Αντι­μέ­τω­πη με τη Δικαιο­σύ­νη βρέ­θη­κε ξανά η Δήμη­τρα Λιά­νη, η οποία αυτή τη φορά της επι­βλή­θη­κε ποι­νή φυλά­κι­σης 18 μηνών.

Η κατα­δί­κη της χήρας του Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου από το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο της Αθή­νας, όπως απο­κα­λύ­πτει το news247, αφο­ρά σε χρέη προς το Δημό­σιο, ενώ το δικα­στή­ριο της χορή­γη­σε ανα­στο­λή εκτέ­λε­σης επί τριε­τία. Την ενο­χή της κατη­γο­ρου­μέ­νης ειση­γή­θη­κε και η εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας, προ­τεί­νο­ντας ωστό­σο να της επι­βλη­θεί ποι­νή δύο ετών.

Σύμ­φω­να με έγγρα­φο της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων, το οποίο ανα­γνώ­στη­κε κατά την ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία, η οφει­λή δεν έχει μπει σε ρύθ­μι­ση ούτε έχει εξο­φλη­θεί μέρος της από το 2014. Όπως εξή­γη­σε η συνή­γο­ρός της, η Δήμη­τρα Λιά­νη ευελ­πι­στεί ότι το προ­σε­χές διά­στη­μα θα πωλη­θεί ακί­νη­το ιδιο­κτη­σί­ας της, με απο­τέ­λε­σμα με τα χρή­μα­τα που θα λάβει ως τίμη­μα, να απο­πλη­ρω­θεί η οφειλή.

«Πράγ­μα­τι δεν έχει κατα­βά­λει κάποιο ποσό, ωστό­σο ‑εκτός από την πώλη­ση του ακι­νή­του- περι­μέ­νει κάποια νέα ρύθ­μι­ση, στην οποία θα επι­χει­ρή­σει να υπα­χθεί» ανέ­φε­ρε η συνή­γο­ρος της Δημή­τρας Λιά­νη. Πάντως, το δικα­στή­ριο δεν έκα­νε δεκτούς τους ισχυ­ρι­σμούς της κατη­γο­ρού­με­νης, ακό­μα και όταν η δικη­γό­ρος επε­σή­μα­νε πως υπήρ­χε και δεύ­τε­ρη οφει­λή, πάλι προς το Δημό­σιο, την οποία κατά­φε­ρε τελι­κά να απο­πλη­ρώ­σει στο σύνο­λό της.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά άλλω­στε, που οι υπο­θέ­σεις της πρώ­ην «πρώ­της κυρί­ας» απα­σχό­λη­σαν την ελλη­νι­κή Δικαιο­σύ­νη, αφού στο παρελ­θόν έχει δώσει μάχη για χρέη χιλιά­δων ευρώ σε τρά­πε­ζα, εφο­ρία, αλλά και στη Χρι­στια­νι­κή Ένω­ση Νεα­νί­δων Ελλά­δας (ΧΕΝ). Μάλι­στα, πριν μερι­κά χρό­νια και συγκε­κρι­μέ­να το 2015, δημο­σιεύ­μα­τα ανέ­φε­ραν ότι οι οφει­λές ανέρ­χο­νταν στα 440.000 ευρώ, εκ των οποί­ων 51.050,40 ευρώ αφο­ρού­σαν στην Εφο­ρία Κηφι­σιάς και 25.943,52 ευρώ στη ΧΕΝ, από την οποία μίσθω­νε ακί­νη­το στην Εκάλη.

Πρό­κει­ται για μεζο­νέ­τα η οποία κτί­στη­κε όταν η πρώ­ην κρα­ταιά γυναί­κα του ΠΑΣΟΚ έδω­σε αντι­πα­ρο­χή την πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη βίλα της Εκά­λης. «Την βρή­κε η οικο­νο­μι­κή κρί­ση και δεν είχε χρή­μα­τα ούτε να μετα­κο­μί­σει, ούτε να τα επι­σκευά­σει…» είχε κατα­θέ­σει φίλος της σε δικα­στή­ριο, όπου συζη­τή­θη­κε αγω­γή της ΧΕΝ για φθο­ρές στη μεζο­νέ­τα, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τη τζαμπατζή.

(της Αντω­νί­ας Ξυνού)

 

Πηγή www.news247.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων